Пра­гну­чи згур­ту­ва­ти ри­нок...

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Укра­ї­на ду­же ва­жли­ва для на­шо­го про­е­кту. Ваш ри­нок ди­на­мі­чний, рі­вень ме­не­джмен­ту ви­со­кий, а ви­ро­бни­ки за­сто­со­ву­ють ін­но­ва­цій­ні те­хно­ло­гії з ін­но­ва­цій­ни­ми рі­ше­н­ня­ми. Що ж до сої, то мо­же­те ви­ро­щу­ва­ти її близь­ко 10 млн тонн

Мат­ті­ас КРЬОН, президент Асо­ці­а­ції «Ду­най­ська соя»

Єв­ро­пей­ські ком­па­нії, осо­бли­во роз­дрі­бні ме­ре­жі, за­ку­пни­ки та ви­ро­бни­ки про­ду­кції тва­рин­ни­цтва, обі­зна­ні що­до еко­ло­гі­чних, со­ці­аль­них та еко­но­мі­чних на­слід­ків, які спри­чи­нює ім­пор­то­ва­на ГМ-соя. І мо­ва не ли­ше про змі­ну ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель і ви­ру­бу­ва­н­ня лі­сів. Єв­ро­па ім­пор­тує близь­ко 40 млн тонн сої, що су­пе­ре­чить по­ня­т­тю про­до­воль­чої без­пе­ки. То­му чи­ма­ло спо­жи­ва­чів за­ці­кав­ле­ні в при­дбан­ні са­ме єв­ро­пей­ської сої. І са­ме ці об­ста­ви­ни до­зво­ля­ють роз­ви­ва­ти бренд «Ду­най­ської сої», що з 2012 ро­ку фор­мує у Єв­ро­пі но­вий ри­нок і но­вий по­пит — на сою єв­ро­пей­сько­го по­хо­дже­н­ня без ГМ.

Ми сер­ти­фі­ку­є­мо єв­ро­пей­ську не­ГМ сою. Цей сер­ти­фі­кат до­зво­ляє взя­ти участь у спе­ці­аль­них про­гра­мах для про­ду­ктів ви­со­кої яко­сті в Швей­ца­рії, Ав­стрії, Ні­меч­чи­ні, Фран­ції та ба­га­тьох ін­ших кра­ї­нах. Ма­ю­чи сер­ти­фі­кат від «Ду­най­ської сої», мо­жна отри­ма­ти до­ступ на рин­ки сої ви­со­кої яко­сті в За­хі­дній Єв­ро­пі. Пра­гну­чи згур­ту­ва­ти ри­нок, ми до­по­ма­га­є­мо ви­ро­бни­кам ви­хо­ди­ти на но­ві рин­ки: бу­ду­є­мо пла­тфор­ми для вза­є­мо­дії бізнесу, ство­рю­є­мо ме­ре­жі спів­пра­ці, ор­га­ні­зо­ву­є­мо зу­стрі­чі для ви­ро­бни­ків сої. Крім то­го, пра­цю­є­мо над ство­ре­н­ням кра­щої мо­де­лі ви­ро­бни­цтва сої й ін­те­гра­ці­єю на­у­ко­вих до­слі­джень, те­хно­ло­гій отри­ма­н­ня кра­що­го на­сі­н­ня. Ми го­то­ві обмі­ню­ва­ти­ся до­сві­дом, щоб ви­ро­бля­ти кра­щу сою, яка бу­де еко­ло­гі­чно чи­стою та при­бу­тко­вою.

За­га­лом в ла­вах «Ду­най­ської сої» понад 200 чле­нів, які пред­став­ля­ють увесь лан­цюг ство­ре­н­ня до­да­ної вар­то­сті з ви­ко­ри­ста­н­ням сої. Ми вже сер­ти­фі­ку­ва­ли 20 пе­ре­ро­бних під­при­ємств, 100 аграр­них трей­де­рів і еле­ва­то­рів, 25 під­при­ємств, що ви­ро­бля­ють кор­ми, та 12 ін­спе­кцій­них ком­па­ній. В Ав­стрії, на­при­клад, 80% ку­рей-не­су­чок отри­му­ють кор­ми, сер­ти­фі­ко­ва­ні «Ду­най­ською со­єю». У Швей­ца­рії та Ні­меч­чи­ні ви­ро­бни­ки сви­ни­ни й пти­ці також пе­ре­хо­дять на «Ду­най­ську сою». Ви­ро­бни­ки вже сьо­го­дні мо­жуть знай­ти на по­ли­цях ма­га­зи­нів три рі­зних ви­ди про­ду­ктів, мар­ко­ва­них «Ду­най­ською со­єю». У 2015 ро­ці ми сер­ти­фі­ку­ва­ли 80 тис. тонн сої, на 2016 рік про­гно­зу­є­мо зро­ста­н­ня та­ких об­ся­гів до 120 тис. тонн. На­сту­пний ва­жли­вий крок — за­про­ва­дже­н­ня ве­ли­ко­го про­е­кту в Ні­меч­чи­ні та роз­ши­ре­н­ня тих, що пра­цю­ють, у Швей­ца­рії й Ав­стрії. Також вже ду­же актив­но пра­цю­є­мо на рин­ку Сер­бії. І, зви­чай­но ж, ми у процесі по­си­ле­н­ня на­шої при­су­тно­сті в Укра­ї­ні та Мол­до­ві.

До Асо­ці­а­ції вже при­єд­на­ли­ся «Сва­рог Вест Груп» і «ТАС-Агро», Укра­їн­ська асо­ці­а­ція ви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бни­ків сої також є пар­тне­ром «Ду­най­ської сої», крім то­го, ми ті­сно спів­пра­цю­є­мо із сер­ти­фі­ка­цій­ним ор­га­ном Organic Standard над упро­ва­дже­н­ням си­стем ке­ру­ва­н­ня які­стю. На­ша основ­на ме­та — за­про­ва­ди­ти стан­дар­ти яко­сті «Ду­най­ської сої» в на­ших пар­тне­рів — ви­ро­бни­ків сої та ви­бу­ду­ва­ти зв’яз­ки з по­тен­цій­ни­ми клі­єн­та­ми у Єв­ро­пі, які за­ці­кав­ле­ні ку­пу­ва­ти укра­їн­ську ви­со­ко­які­сну сою.

Пе­ре­ко­на­ний, що Єв­ро­па мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на 50% по­ста­ча­н­ня мі­сце­вої сої. І це — ре­аль­на ціль! Сьо­го­дні ми ду­же за­ле­жні від по­ста­чань сої з-за оке­а­ну, але в той же час і са­мі ма­є­мо ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал її ви­ро­щу­ва­н­ня. Від­так, спри­я­ю­чи його розвитку че­рез під­трим­ку до­слі­джень і се­ле­кції не­ГМ сор­тів, до­по­ма­га­є­мо мі­сце­вим сіль­го­спви­ро­бни­кам збіль­ши­ти їхні до­хо­ди.Ми також вва­жа­є­мо, що укра­їн­ські ви­ро­бни­ки які­сної сої по­вин­ні орі­єн­ту­ва­ти­ся не ли­ше на зов­ні­шні рин­ки, але й роз­ви­ва­ти вну­трі­шній, зокре­ма пе­ре­роб­ку, та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти сою у ви­ро­бни­цтві про­ду­кції тва­рин­ни­цтва (як для вну­трі­шньо­го рин­ку, так і з пер­спе­кти­вою на екс­порт). Зов­ні­шні рин­ки до­сить во­ла­тиль­ні, а із за­про­ва­дже­н­ням си­стем яко­сті та фор­му­ва­н­ням до­да­тко­вої цін­но­сті для спо­жи­ва­ча ви­гра­ва­ти­муть і укра­їн­ці. Тож ми пла­ну­є­мо пра­цю­ва­ти і в Укра­ї­ні по всьо­му лан­цю­гу до кін­це­во­го спо­жи­ва­ча.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.