Ва­кан­сій ба­га­то, охо­чих ма­ло

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Уля­на КОСОВСЬКА

За да­ни­ми ре­кру­тин­го­во­го пор­та­лу rabota.ua, по­тре­ба агро­се­кто­ра в ком­пе­тен­тних спе­ці­а­лі­стах зро­стає. За остан­ніх два ро­ки кіль­кість ва­кан­сій зро­сла у 1,5 ра­за. Най­біль­ший по­пит спо­сте­рі­га­є­ться на фа­хів­ців, що ком­пе­тен­тні в зов­ні­шньо­еко­но­мі­чній ді­яль­но­сті й ло­гі­сти­ці. Шу­ка­ють ди­ре­кто­рів із про­да­жу, ре­гіо­наль­них ме­не­дже­рів, тор­го­вих пред­став­ни­ків, а також фа­хів­ців, які на­да­ють те­хні­чну під­трим­ку зов­ні­шній тор­гів­лі, та еле­ва­то­ри­стів.

«У яки­хось ви­пад­ках агро­ком­па­нії го­то­ві «пе­ре­ку­пи­ти» по­трі­бних про­фі, але й са­мі вони ча­сто вель­ми охо­че від­гу­ку­ю­ться на про­по­зи­ції, ро­зу­мі­ю­чи, що це той ри­нок, який де­мон­струє пев­не зро­ста­н­ня», — ци­тує delo про­від­но­го кон­суль­тан­та з ре­кру­тин­гу ком­па­нії Brain Source International Дми­тра Шкур­ка. За його сло­ва­ми, про­тя­гом кіль­кох остан­ніх ро­ків агро­під­при­єм­ства за­про­шу­ва­ли на ро­бо­ту ке­рів­ни­ків із кон­ку­рен­тні­ших і роз­ви­не­ні­ших рин­ків — в основ­но­му з між­на­ро­дних FMCG-ком­па­ній. Від­так, ці фа­хів­ці прив­не­сли но­ву ди­на­мі­ку, те­хно­ло­гії та си­стем­ність в ме­не­джмент. Та­ка мо­дель до­зво­ли­ла під­ви­щи­ти рі­вень ме­не­джмен­ту се­ре­дньої лан­ки агро­ком­па­ній, сфор­му­ва­ти в їхньо­му се­ре­до­ви­щі лідерів, зда­тних пре­тен­ду­ва­ти на то­по­ві по­са­ди.

Утім, із вузь­ки­ми фа­хів­ця­ми, осо­бли­во в не­ве­ли­ких на­се­ле­них пун­ктах, — ще та про­бле­ма. Спо­сте­рі­га­є­ться ве­ли­ка плин­ність ка­дрів серед за­лу­че­них пра­ців­ни­ків.

Що­до зар­пла­ти фа­хів­ців агро­се­кто­ра, то во­на за рік ви­ро­сла, однак тіль­ки окре­мі ком­па­нії (пе­ре­ва­жно з тих, що ре­а­лі­зу­ють свою про­ду­кцію за кор­дон) ін­де­ксу­ва­ли її до до­ла­ро­во­го екві­ва­лен­та. Де­хто з ро­бо­то­дав­ців по­чав то­рік ви­пла­чу­ва­ти пра­ців­ни­кам гро­шо­ві ком­пен­са­ції че­рез стрім­ку де­валь­ва­цію на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. Також по­ча­ла по­ши­рю­ва­ти­ся пра­кти­ка пе­ре­гля­ду фі­ксо­ва­ної час­тки та бо­ну­сно­го від­со­тка в за­ро­бі­тку фа­хів­ців, що пра­цю­ють у про­да­жах.

Ще одна тен­ден­ція — роз­ви­ток кор­по­ра­тив­но­го на­вча­н­ня ка­дрів й актив­на спів­пра­ця с аграр­ни­ми ви­ша­ми. Як ка­же Дми­тро Шкур­ко, агро­го­спо­дар­ства ні­ко­ли не бу­ли ау­тсай­де­ра­ми у цьо­му пи­тан­ні. Від­так, по­ту­жні ві­тчи­зня­ні та між­на­ро­дні ком­па­нії ре­аль­но за­ці­кав­ле­ні в під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти пер­со­на­лу. Осо­бли­ва ува­га при­ді­ля­є­ться на­вчан­ню пра­ців­ни­ків, що ма­ють спра­ву з до­ро­гою ім­порт­ною те­хні­кою та но­ві­тні­ми агро­те­хно­ло­гі­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.