Ви­ро­бни­цтво ін­но­ва­цій­них трей­ле­рів в Укра­ї­ні

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Ін­ду­стрі­аль­на гру­па УПЕК, м. Хар­ків, ін­ве­стує в осво­є­н­ня но­во­го ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ських трей­ле­рів близь­ко 5 млн грн. Пре­зен­та­ція спіль­но­го про­е­кту «Ло­зів­ських ма­шин» і бри­тан­ської ком­па­нії Larrington Trailers із ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні трей­ле­рів Harvester від­бу­ла­ся 10 лю­то­го на ви­став­ці «Зер­но­ві те­хно­ло­гії 2016».

За сло­ва­ми ві­це-пре­зи­ден­та ком­па­нії з мар­ке­тин­гу й про­да­жу Романа Гір­шфель­да, ін­ве­сти­ції бу­дуть спря­мо­ва­ні в основ­но­му на при­дба­н­ня су­ча­сно­го ме­та­ло­об­ро­бно­го уста­тку­ва­н­ня, осво­є­н­ня те­хно­ло­гій і впро­ва­дже­н­ня до­сві­ду британських пар­тне­рів. Ло­ка­лі­за­ція ви­ро­бни­цтва до­зво­лить ІГ УПЕК ство­ри­ти близь­ко 100 но­вих ро­бо­чих місць.

«Ви­ро­бни­цтво трей­ле­рів іде­аль­но під­хо­дить для пов­ної ло­ка­лі­за­ції ви­ро­бни­цтва на під­при­єм­ствах УПЕК, ви­ро­бни­ча ба­за яких до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти весь цикл випуску трей­ле­рів: від ви­го­тов­ле­н­ня де­та­лей, осей до фар­бу­ва­н­ня ку­зо­ва», — роз­по­вів Р. Гір­шфельд.

Осво­є­н­ня ви­ро­бни­цтва ін­но­ва­цій­них трей­ле­рів в Укра­ї­ні до­зво­лить за­про­по­ну­ва­ти укра­їн­ським агра­рі­ям на­дій­ну і які­сну те­хні­ку за до­сту­пною ці­ною: пла­ну­є­ться, що вар­тість трей­ле­рів ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва бу­де на 20– 25% ниж­ча від британських.

Серед кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг трей­ле­рів Harvester: мі­цний по­хи­лий ку­зов жо­ло­бо­по­ді­бної фор­ми з ви­со­ко­які­сної ста­лі, най­мі­цні­ша у цьо­му се­гмен­ті трей­ле­рів під­ві­ска, біль­ше, ніж у трей­ле­рів ін­ших ви­ро­бни­ків, огля­до­ве ві­кно, спеціальні ши­ни низь­ко­го ти­ску з під­ви­ще­ною про­хі­дні­стю, а також та­кі еле­мен­ти без­пе­ки, як LED- осві­тле­н­ня і син­хро­ні­зо­ва­на дво­кон­тур­на пнев­ма­ти­чна й гі­драв­лі­чна галь­мів­на си­сте­ма. Все це за­без­пе­чує на­дій­ність і без­пе­ку екс­плу­а­та­ції трей­ле­ра, а також дбай­ли­ве транс­пор­ту­ва­н­ня й ви­ван­та­же­н­ня про­ду­кції.

Оці­ню­ю­чи пер­спе­кти­ви но­во­го ви­ро­бни­цтва, Ро­ман Гір­шфельд від­зна­чив, що но­ва те­хні­ка ма­ти­ме ве­ли­кий по­пит у сіль­го­спви­ро­бни­ків, оскіль­ки сьо­го­дні тіль­ки че­рез ви­ко­ри­ста­н­ня за­ста­рі­лої те­хні­ки втра­ти вро­жаю при транс­пор­ту­ван­ні ста­нов­лять 5–10%. «Крім то­го, біль­шість агра­рі­їв ви­ко­ри­сто­ву­ють для цих ці­лей ван­та­жні ав­то­мо­бі­лі, які над­то ущіль­ню­ють ґрунт, що зав­дає втрат ро­дю­чо­му ша­ру і зни­жує вро­жай­ність. У єв­ро­пей­ській пра­кти­ці ве­де­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства за­їзд на по­ля ван­та­жі­вок ка­те­го­ри­чно заборонений», — го­во­рить він.

Ро­ман Гір­шфельд упев­не­ний, що трей­ле­ри ви­ро­бни­цтва «Ло­зів­ських ма­шин» і Larrington Trailers бу­дуть за­тре­бу­ва­ні на укра­їн­сько­му рин­ку транс­порт­ної сіль­гос­пте­хні­ки, а в пер­спе­кти­ві також на рин­ках СНД і Єв­ро­пи.

«Сьо­го­дні рен­та­бель­ність і кон­ку­рен­то­зда­тність ві­тчи­зня­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва пря­мо за­ле­жить від впро­ва­дже­н­ня про­гре­сив­них аграр­них те­хно­ло­гій, серед яких і за­сто­су­ва­н­ня пе­ре­до­вої сіль­гос­пте­хні­ки. — го­во­рить він. — Ми по­ба­чи­ли за­ці­кав­ле­ність на­ших агра­рі­їв у цій те­хні­ці, оскіль­ки че­рез кри­зо­ві яви­ща в еко­но­мі­ці в цьо­му се­гмен­ті рин­ку сіль­гос­пте­хні­ки по­мі­тно ско­ро­ти­ла­ся кіль­кість про­по­зи­цій іно­зем­них ви­ро­бни­ків, а ві­тчи­зня­ні не в змо­зі за­до­воль­ни­ти по­пит агра­рі­їв на які­сні су­ча­сні при­че­пи, що, за на­ши­ми оцін­ка­ми, зро­ста­ти­ме в най­ближ­чі ро­ки».

«Ло­зів­ські ма­ши­ни» пла­ну­ють ви­пу­сти­ти 25 трей­ле­рів у дру­го­му пів­річ­чі цьо­го ро­ку й у на­сту­пно­му ро­ці ви­йти на об­сяг не мен­ший за 100 оди­ниць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.