Зу­бо­ві пру­жин­ні бо­ро­ни: ко­му від­да­ють пе­ре­ва­гу ві­тчи­зня­ні агра­рії

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Ган­на БІБІК, екс­перт

Зем­ля, ма­буть, най­вір­ні­ше і вдя­чне дже­ре­ло до­хо­ду. І тіль­ки від дбай­ли­во­го го­спо­да­ря за­ле­жить ро­дю­чість ґрун­ту та вро­жай­ність. Ро­зум­ні ін­ве­сти­ції в осво­є­н­ня но­вих те­хно­ло­гій обро­бі­тку ґрун­ту до­зво­ля­ють агра­рі­ям під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність і по­лі­пши­ти якість уро­жаю, зни­зи­ти ви­тра­ти й збіль­ши­ти при­бу­ток, а най­го­лов­ні­ше — до­по­ма­га­ють збе­рег­ти ро­дю­чість ґрун­ту. Еко­ло­гі­чне зем­ле­роб­ство стає мо­дним. Сьо­го­дні все біль­ше ві­тчи­зня­них агра­рі­їв від­мов­ля­ю­ться від гер­бі­ци­дів на ко­ристь ме­ха­ні­чно­го обро­бі­тку ґрун­ту. Для ран­ньо­ве­сня­но­го бо­ро­ну­ва­н­ня, для руй­ну­ва­н­ня по­верх­не­вої кір­ки та про­во­ку­ва­н­ня ро­сту бур’янів, рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу по по­лю по­жнив­них ре­шток, зни­ще­н­ня бур’янів у фа­зі «бі­лої ни­тки» то­що укра­їн­ські фер­ме­ри ма­со­во за­сто­со­ву­ють зу­бо­ві пру­жин­ні бо­ро­ни. У чо­му їх від­мін­но­сті і яким ви­ро­бни­кам від­да­ють пе­ре­ва­гу ві­тчи­зня­ні агра­рії, ми на­ма­га­ли­ся ро­зі­бра­ти­ся, звер­нув­шись до са­мих сіль­го­спви­ро­бни­ків.

Го­ло­ва ФГ «Злак» (смт Кра­сно­пі­л­ля, Сум­ська обл.) Фе­дір Іва­но­вич Клі­ма­шев­ський зі­зна­є­ться, що в обро­бі­тку ґрун­ту віддає пе­ре­ва­гу ме­ха­ні­чним те­хно­ло­гі­ям, пов­ні­стю від­мо­вив­шись від за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів. По­бо­ро­ти бур’яни йо­му до­по­ма­га­ють зу­бо­ві пру­жин­ні бо­ро­ни «Лі­ра» ви­ро­бни­цтва Ло­зів­сько­го ко­валь­сько-ме­ха­ні­чно­го за­во­ду (м. Ло­зо­ва, Хар­ків­ська обл.). «Ра­ні­ше ми ко­ри­сту­ва­ли­ся на­бір­ни­ми бо­ро­на­ми, але вони аб­со­лю­тно не го­дя­ться для під­го­тов­ки ґрун­ту до сів­би — не справ­ля­ю­ться з бур’яна­ми. Зна­ря­д­дя по­стій­но за­би­ва­ли­ся й ла­ма­ли­ся, не да­ва­ли очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту», — роз­по­від­ає Фе­дір Клі­ма­шев­ський. Після при­дба­н­ня зу­бо­вої бо­ро­ни «Лі­ра» агра­рій отри­мав по­трі­бний ефект. «Що я мо­жу ска­за­ти? Ця бо­ро­на пра­кти­чна, са­мо­очи­щу­є­ться. Її від­рі­зняє ме­тал хо­ро­шої яко­сті. Зуб­ці бо­ро­ни від­пра­цьо­ву­ють 3–4 ро­ки, на від­мі­ну від більшості бо­рін, де їх до­во­ди­ться що­ро­ку мі­ня­ти. Ще одна з пе­ре­ваг: во­на мо­біль­на. І, що най­го­лов­ні­ше, — від­мін­но справ­ля­є­ться з бур’яна­ми в ре­зуль­та­ті пе­ре­д­по­сів­но­го, пі­сля­по­сів­но­го та 2–3 обро­бі­тків ґрун­ту за се­зон».

На по­лях ФГ «Ве­сна» (с. Ан­дрі­їв­ка, Ши­ро­ків­ський р-н, Дні­про­пе­тров­ська обл.) Ві­ктор Про­ко­по­вич Коваленко ви­ро­щує олій­ні, гір­чи­цю, льон, рі­пак, со­ня­шник. Агра­рій спри­кре­но зі­зна­є­ться, що у вла­сно­му ма­шин­но-тра­ктор­но­му пар­ку у ньо­го не­має зу­бо­вих бо­рін. Про­те в се­зон він бе­ре те­хні­ку в агро­фір­ми «Тав­рія со­юз», із ке­рів­ни­цтвом якої у дру­жніх сто­сун­ках. «Ра­ні­ше я ко­ри­сту­вав­ся плу­га­ми, але їм не під си­лу роз­би­ва­ти бри­ли, — ка­же Ві­ктор Про­ко­по­вич. — Сьо­го­дні обро­бляю ґрунт зу­бо­ви­ми бо­ро­на­ми “Ло­зів­ських ма­шин”. Вони чу­до­во справ­ля­ю­ться з бо­ро­ну­ва­н­ням, а зав­дя­ки ві­бра­ції пру­жин­них зуб­ців від­мін­но бо­рю­ться з бур’яна­ми. Буває, що ґрунт до по­сі­ву під­го­ту­вав, во­ло­ги не­має, а бур’ян усе одно ро­сте. За до­по­мо­гою оброб­ки зу­бо­вою бо­ро­ною зни­щу­ю­ться всі бур’яни у фа­зі “бі­лої ни­тки”. Також за до­по­мо­гою агре­га­та го­тую зем­лю під ози­мі. А ще зу­бо­ва бо­ро­на “Ло­зів­ських ма­шин” має хо­ро­шу про­ду­ктив­ність і зру­чна у транс­пор­ту­ван­ні та екс­плу­а­та­ції. Щоб пе­ре­ве­сти бо­ро­ну з транс­порт­но­го по­ло­же­н­ня в ро­бо­че й на­зад, до­ста­тньо одні­єї людини».

Не зди­ву­вав той факт, що і в ТОВ «Агро­світ-К» (с. При­ві­тне, Кри­во­різь­кий р-н, Дні­про­пе­тров­ська обл.) від­да­ють пе­ре­ва­гу зу­бо­вій пру­жин­ній бо­ро­ні «Лі­ра», ви­го­тов­ле­ній на під­при­єм­тсві «Ло­зів­ські ма­ши­ни». Тут по­зи­тив­ни­ми яко­стя­ми ґрун­то­об­ро­бно­го агре­га­та вва­жа­ють вда­ло про­ду­ма­не ком­па­ктне транс­пор­ту­ва­н­ня й мо­жли­вість об­слу­го­ву­ва­н­ня всьо­го одним опе­ра­то­ром. «У нас в го­спо­дар­стві дві бо­ро­ни ви­ро­бни­цтва ЛКМЗ: 15- та 24-ме­тро­ва. Пер­шу при­дба­ли ще 2004 ро­ку, — роз­по­від­ає ін­же­нер ТОВ «Агро­світ-К» Бо­рис Пе­тро­вич Бе­ре­го­вий. — На той час в Укра­ї­ні ні­чо­го по­ді­бно­го не ви­ро­бля­ли. Це бу­ла ін­но­ва­цій­на те­хні­ка. І ось вже 11 ро­ків бо­ро­на слу­жить нам ві­рою і прав­дою. За весь час екс­плу­а­та­ції жо­дно­го ра­зу не мі­ня­ли пов­но­го ком­пле­кту зуб­ців. За по­тре­би мі­ня­є­мо ли­ше окре­мі зуб­ці, що ви­чер­па­ли лі­міт сво­єї ро­бо­ти. Також в сіль­го­сп­зна­ря­д­дях ду­же до­бре ви­ко­на­ні зва­рю­валь­ні ро­бо­ти. Мо­жу ска­за­ти про від­мін­ні те­хно­ло­гії ви­го­тов­ле­н­ня й ін­ших ґрун­то­об­ро­бних агре­га­тів ЛКМЗ, не ли­ше зу­бо­вих бо­рін. Сьо­го­дні сіль­гос­пте­хні­ку ви­ро­бля­ють ма­ло не в ко­жно­му дво­рі, й за які­стю ні­хто не слід­кує. А ЛКМЗ за­ре­ко­мен­ду­вав себе на рин­ку Укра­ї­ни як які­сний ви­ро­бник, ко­трий ро­зу­міє, що по­трі­бно агра­рі­ям».

Ми спро­бу­ва­ли ро­зі­бра­ти­ся, чо­му фер­ме­ри в се­гмен­ті пру­жин­них зу­бо­вих бо­рін від­да­ють пе­ре­ва­гу агре­га­там «Ло­зів­ських ма­шин». Як з’ясу­ва­ло­ся, «Лі­ра» — це пер­ша бо­ро­на із пру­жин­ним зуб­цем укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва, яка за­яви­ла про себе на рин­ку кра­ї­ни в 1999 ро­ці.

Практично від­ра­зу «Лі­ра» (в ми­ну­ло­му — ЗПГ) стала по­пу­ляр­ною серед агра­рі­їв. Во­на де­шев­ша за ім­порт­ні ана­ло­ги й зов­сім не по­сту­па­є­ться їм які­стю. Після її ви­хо­ду на ри­нок й ін­ші ви­ро­бни­ки сіль­гос­пте­хні­ки в Укра­ї­ні по­чи­на­ють ви­ро­бни­цтво та­ко­го зна­ря­д­дя. Однак пе­ре­вер­ши­ти по­пу­ляр­ність «Лі­ри» вже ні­ко­му не вда­є­ться. Ве­ли­кий до­свід Ло­зів­сько­го ко­валь­сько­ме­ха­ні­чно­го за­во­ду у ви­го­тов­лен­ні пру­жин­них бо­рін від­би­ва­є­ться на гли­бо­кій під­го­тов­ці до ви­ро­бни­цтва, до­три­ман­ні су­во­ро­го кон­тро­лю яко­сті ме­та­лу та всіх те­хно­ло­гій ви­го­тов­ле­н­ня.

Пру­жин­ні зуб­ці ви­го­тов­ле­но з ви­со­ко­які­сної ста­лі, яка про­хо­дить дво­рів­не­ву тер­мо­об­роб­ку, що на­дає скла­до­вим ви­щої твер­до­сті. Як по­ка­зує пра­кти­ка, ві­тчи­зня­ні бо­ро­ни ви­ма­га­ють за­мі­ни зуб­ців ста­біль­но раз на рік, «ло­зів­ський зу­бець» має збіль­ше­ний тер­мін слу­жби до 3–4 ро­ків. А, як по­ка­за­ло на­ше опитування агра­рі­їв, ще дов­ше — із за­мі­ною тіль­ки окре­мих зуб­ців.

Хре­сто­ви­ни, що слу­гу­ють для по­во­ро­ту, в «Лі­ри» яв­ля­ють со­бою ціль­ний шмат ме­та­лу на від­мі­ну від більшості бо­рін ін­ших ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків, де хре­сто­ви­на — це звар­на де­таль. А звар­ні шви — це зав­жди кон­цен­тра­тор на­пру­ги й по­тен­цій­ний ри­зик по­лом­ки агре­га­та.

Також у пру­жин­ній бо­ро­ні «Ло­зів­ських ма­шин» ре­а­лі­зо­ва­но ре­тель­ний і сер­йо­зний під­хід до гі­драв­лі­ки. Вста­нов­ле­ні в гі­дро­си­сте­мі еле­мен­ти роз­ра­хо­ва­но на тиск у 200 атмо­сфер, що ви­клю­чає ри­зик те­чі. Біль­шість ін­ших ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків уста­нов­лю­ють гі­дро­ци­лін­дри, роз­ра­хо­ва­ні на 160 атмо­сфер.

Сьо­го­дні ба­га­то агра­рі­їв ку­пу­ють ши­ро­ко­за­хва­тну бо­ро­ну «Лі­ра» ра­зом із ком­пле­ксом для вне­се­н­ня у ґрунт за­со­бів за­хи­сту ро­слин і рід­ких мі­не­раль­них до­брив «Ре­ал» ви­ро­бни­цтва ЛКМЗ. Також ми з’ясу­ва­ли, що 2016 ро­ку «Ло­зів­ські ма­ши­ни» го­ту­ють до випуску важ­ку зу­бо­ву бо­ро­ну, яка зно­ву обі­цяє ста­ти про­ри­вом у сіль­гос­пте­хні­ці ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва.

Бо­ро­на «Лі­ра-15» ра­зом із ком­пле­ксом для вне­се­н­ня у ґрунт за­со­бів за­хи­сту ро­слин і рід­ких мі­не­раль­них до­брив «Ре­ал»

Бо­ро­на «Лі­ра-24» го­то­ва для транс­пор­ту­ва­н­ня

Бо­ро­на «Лі­ра-24» у ро­бо­ті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.