Куль­ти­ва­то­ри 5635 і Landsman 6205 KUHN-Krause

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Ві­ктор СИЧ, канд. техн. на­ук, не­за­ле­жний екс­перт

У ви­ро­щу­ван­ні вро­жаю не­мо­жли­во пе­ре­оці­ни­ти зна­че­н­ня ро­бо­ти з ґрун­том, адже 8 із 12 чин­ни­ків, які най­біль­ше впли­ва­ють на ре­зуль­тат, пов’яза­ні са­ме зі ста­ном ріл­лі

Ви­рі­шаль­ни­ми в обро­бі­тку ґрун­ту є та­кі те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції:

1. Ро­бо­та з ро­слин­ни­ми реш­тка­ми. По­дрі­бне­н­ня та пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ре­шток із зем­лею акти­ві­зує їх роз­кла­да­н­ня, по­лі­пшу­ю­чи стру­кту­ру ґрун­ту, спри­яє до­сту­пно­сті ор­га­ні­чних речовин, за­по­бі­гає утво­рен­ню кір­ки та зли­пан­ню ре­шток. За­ли­ше­н­ня ча­сти­ни ро­слин­них ре­шток на по­верх­ні змен­шує еро­зію та до­зво­ляє кра­ще збе­рег­ти во­ло­гу після опа­дів.

2. Обро­бі­ток ґрун­ту створює по­трі­бну його стру­кту­ру, за­без­пе­чує рів­но­мір­ність ор­га­ні­чно­го та хімічного скла­ду, ба­ланс по­ві­тря й во­ди в ріл­лі. Ва­жли­во за­по­бі­га­ти утво­рен­ню но­вих ущіль­не­них ша­рів.

3. Під­го­тов­ка по­сів­но­го ло­жа. Під час чи­сто­вої куль­ти­ва­ції пе­ред сів­бою ро­змір ча­сти­нок зем­лі змен­шу­є­ться до по­трі­бно­го, ство­рю­є­ться се­ре­до­ви­ще з на­ле­жною тем­пе­ра­ту­рою та во­ло­гі­стю, не­об­хі­дною для дру­жно­го про­ро­ста­н­ня. На щіль­ні­шій ча­сти­ні ло­жа, віль­ній від ро­слин­них ре­шток, в ті­сно­му кон­та­кті з ча­стин­ка­ми зем­лі роз­мі­щу­є­ться на­сі­н­ня.

Ви­со­ко­про­ду­ктив­ну які­сну куль­ти­ва­цію по­пе­ре­дньо обро­бле­но­го по­ля мо­жна ви­ко­на­ти при­чі­пни­ми агре­га­та­ми 5635, а пе­ред­по­сів­ний обро­бі­ток по­ля з біль­шою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток і біль­ши­ми груд­ка­ми зем­лі про­ве­сти так зва­ним фі­ні­ше­ром Landsman6205.

Обидві мо­де­лі куль­ти­ва­то­рів ви­ро­бля­ють на за­во­ді KUHN-Krause, США. Три­се­кцій­ні куль­ти­ва­то­ри 5635 ви­го­тов­ля­ють зав­шир­шки 6,2–11,1 м, а п’яти­се­кцій­ні — 12– 15,3 м. В той же час Landsman три­се­кцій­ний має ши­ри­ну 5,5– 9,7 м, а п’яти­се­кцій­ний — 11– 13,8 м.

Куль­ти­ва­тор 5635 за­сто­со­ву­ють для опе­ра­цій з обро­бі­тку ґрун­ту та під­го­тов­ки по­сів­но­го ло­жа, від яких без­по­се­ре­дньо за­ле­жить ма­кси­маль­не на­бли­же­н­ня до по­тен­цій­ної вро­жай­но­сті куль­ту­ри: • руй­на­ція та роз­пу­шу­ва­н­ня

ґрун­то­вої кір­ки; • про­грів ґрун­ту; • зни­ще­н­ня бур’янів; • по­дрі­бне­н­ня г ру­до­чок

і пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­ту; • ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні для

які­сно­го про­хо­ду сі­вал­ки; • за­гор­та­н­ня гер­бі­ци­дів; • за­гор­та­н­ня до­брив; • ае­ра­ція ґрун­ту. Які­сне ви­ко­на­н­ня всіх опе­ра­цій за­без­пе­чу­є­ться осо­бли­во­стя­ми кон­стру­кції куль­ти­ва­то­ра 5635.

Зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню п’яти ря­дів лап із ве­ли­кою від­стан­ню між пер­шим і п’ятим ря­да­ми, що ста­но­вить 3,53 м, без­пе­ре­шко­дно про­хо­дить ве­ли­кий об­сяг ро­слин­них ре­шток. Сво­єю чер­гою, ско­ро­че­н­ня до 15,24 см ін­тер­ва­лу між ла­па­ми по слі­ду куль­ти­ва­то­ра та рі­зний по­ря­док їх роз­та­шу­ва­н­ня в пер­ших трьох ря­дах, як по­рів­ня­ти з че­твер­тим і п’ятим, створює по­двій­не пе­ре­кри­т­тя під час про­хо­ду, по­лі­пшує одно­рі­дність куль­ти­ва­ції з по­дрі­бне­н­ням гру­до­чок, за­без­пе­чує кон­такт на­сі­н­ня з ґрун­том по всій по­верх­ні, пе­ре­мі­шує із зем­лею реш­тки ро­слин і гер­бі­ци­ди.

Два ти­пи лап і дві кон­стру­кції сті­йок, яки­ми вони крі­пля­ться до ра­ми, на­да­ють змо­гу зро­би­ти опти­маль­ний агро­но­мі­чний ви­бір із чо­ти­рьох ва­рі­ан­тів їх ком­бі­на­ції: ла­пи за­го­стрен­ні або пло­скі, стій­ки зі спі­раль­ни­ми пру­жи­на­ми або під­ре­со­ре­ні.

Крі­пле­н­ня пру­жин­них сті­йок є ду­же про­стим і на­дій­ним: мі­цною ско­бою й одним бол­том, на­че в ти­сках, із ви­ко­ри­ста­н­ням на­не­се­них на ра­му по­зна­чок.

Для пло­ских по­лів за­сто­со­ву­ють са­мо­ви­рів­ню­валь­не зче­пле­н­ня. Для ко­пі­ю­ва­н­ня не­рів­но­го ре­льє­фу по­ля та до­три­ма­н­ня по­стій­ної гли­би­ни обро­бі­тку в куль­ти­ва­то­рі 5635 як опція, а з 12 м в стан­дар­ті (з мо­жли­ві­стю ви­бо­ру де­шев­шо­го са­мо­ви­рів­ню­валь­но­го) за­сто­со­ву­є­ться спе­ці­аль­не ко­ли­валь­не зче­пле­н­ня.

Ро­зроб­ка KUHN-Krause має вдві­чі мен­ше ру­хо­мих ча­стин і, від­по­від­но, місць зно­ше­н­ня від тер­тя проти ін­ших зче­плень. Ексклю­зив­ність по­ля­гає також в під­йо­мі пе­ре­дніх опор­них по­во­ро­тних ко­ліс гли­би­ни під час транс­пор­ту­ва­н­ня куль­ти­ва­то­ра, чим до­ся­га­є­ться його біль­ша стій­кість. Ще одні­єю ро­дзин­кою є опціо­наль­на за­хи­сна сер­га зче­пле­н­ня амор­ти­за­то­ра Guardian, яка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в куль­ти­ва­то­рах зав­шир­шки 8,5 м в агре­га­ті з гу­се­ни­чни­ми та шар­нір­но-з’єд­на­ни­ми тра­кто­ра­ми з ла­ма­ною ра­мою, змен­шу­ю­чи ди­на­мі­чне на­ван­та­же­н­ня на тя­гу тра­кто­ра та ра­му куль­ти­ва­то­ра в по­пе­ре­чно­му на­прям­ку.

Ори­гі­наль­на ви­рів­ню­валь­на си­сте­ма роз­рів­нює по­верх­ню ріл­лі для утво­ре­н­ня які­сно­го по­сів­но­го ло­жа, ста­бі­лі­за­ції роз­мі­ще­н­ня на­сі­н­ня в ряд­ку та гли­би­ни сів­би, змен­ше­н­ня вер­ти­каль­них флу­кту­а­цій сі­вал­ки. KUHN-Krause про­по­нує рі­зно­ма­ні­тні бо­рін­ки та ко­то­чки за­ле­жно від ти­пу ґрун­ту й кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток. В бо­рін­ках ін­тер­вал між зу­ба­ми або пру­жин­ни­ми спи­ця­ми ста­но­вить 6,4 см, їх на­хил мо­же змі­ню­ва­тись до 15°, 30° або 45°. Ко­то­чки мо­жуть бу­ти як із пло­ски­ми спі­раль­ни­ми пла­сти­на­ми, так і з кру­гли­ми спі­раль­ни­ми пру­тка­ми. Кру­глі пру­тки кра­ще по­дрі­бню­ють та при­ко­чу­ють си­пкі ґрун­ти й су­глин­ки та до­бре себе показують в умо­вах во­ло­го­го ґрун­ту. Пло­скі пла­сти­ни при­да­тні­ші для важ­ких ґрун­тів або з ви­со­ким умі­стом глини, а також в по­су­шли­вих умо­вах. Бо­рін­ки та ко­то­чки ви­ко­ну­ють опе­ра­ції, зав­дя­ки яким в подаль­шо­му мо­жна за­оща­ди­ти час і збіль­ши­ти про­ду­ктив­ність.

Ко­лі­сні тан­де­ми спри­я­ють до­три­ман­ню по­стій­ної гли­би­ни обро­бі­тку на не­рів­ній по­верх­ні та ста­біль­но­сті під час пе­ре­ве­зе­н­ня.

Ко­лі­сний тан­дем пра­цює ра­зом із ві­дмін­ною си­сте­мою ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни. За до­по­мо­гою ін­ди­ка­то­ра ко­жна се­кція не­скла­дно на­ла­што­ву­є­ться вру­чну на гли­би­ну 0–12,5 см.

Ве­ли­ка ува­га при­ді­ля­є­ться дов­го­три­ва­лій на­дій­но­сті ро­бо­ти. Так, у зче­пле­н­ня вбу­до­ва­но па­нель для за­крі­пле­н­ня гі­драв­лі­чних на­ко­не­чни­ків, яка за­хи­щає їх під час кру­тих роз­во­ро­тів від пи­лу та бру­ду. Па­нель вклю­чає також схе­му під’єд­на­н­ня шлан­гів, ко­ди ко­льо­ру дер­жа­ків шлан­гів, еле­ктри­чні з’єд­на­н­ня й ін­стру­кцію з екс­плу­а­та­ції. П’яти­рам­на мо­сто­ва кон­стру­кція, ви­ко­на­на звар­кою вна­пус­тку, має збіль­ше­ну мі­цність і на­дій­ність. Для три­ва­лі­шо­го тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції та за­по­бі­га­н­ня ви­ті­кан­ню оли­ви під час ро­бо­ти з опу­ще­ним зче­пле­н­ням гі­дро­ци­лін­дри пов­ні­стю втя­гну­ті. Під­ши­пни­ки, що ма­ють по­трій­не ман­же­тне ущіль­не­н­ня, яке по­дов­жує пе­рі­од їх екс­плу­а­та­ції, роз­та­шо­ва­ні в за­хи­сно­му ча­вун­но­му кор­пу­сі й амор­ти­за­цій­ній обо­лон­ці.

Збіль­ше­н­ня на­се­ле­н­ня Зем­лі та по­пи­ту на зер­но­ві й те­хні­чні куль­ту­ри для но­вих про­ми­сло­вих те­хно­ло­гій за остан­ні де­ся­ти­річ­чя спо­ну­ка­ло агра­рі­їв і збіль­ши­ти вро­жай­ність сіль­гос­пкуль­тур.

Чим біль­ше ро­слин­них ре­шток на по­лі, тим мен­ше ущіль­ню­є­ться ґрунт, змен­шу­є­ться еро­зія. Вони спри­я­ють на­ко­пи­чен­ню во­ло- ги й ор­га­ні­чних ма­те­рі­а­лів, але по­гір­шу­є­ться їх роз­кла­да­н­ня, утру­дню­є­ться пе­ред­по­сів­ний обро­бі­ток. В той же час для зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті агра­рії на­ма­га­ю­ться мі­ні­мі­зу­ва­ти кіль­кість опе­ра­цій і про­хо­дів по по­лю, ви­ко­ну­ю­чи їх в ма­кси­маль­но сти­слі стро­ки. За біль­ших роз­мі­рів гру­до­чок ґрун­ту й ве­ли­кої ма­си ро­слин­них ре­шток одно­го і на­віть двох про­хо­дів куль­ти­ва­то­ра 5635 мо­же ви­яви­ти­ся не­до­ста­тньо, осо­бли­во за умо­ви утво­ре­н­ня на по­верх­ні ґрун­ту пе­ред ве­сін­ні­ми по­льо­ви­ми ро­бо­та­ми тов­стої та мі­цної кір­ки.

Ви­хо­дом є ви­ко­на­н­ня за один про­хід та­ких чо­ти­рьох опе­ра­цій:

1. По­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток, гру­док та кор­ки, ви­рів­ню­ва­н­ня ґрун­ту;

2. Роз­пу­ше­н­ня зем­лі та пе­ре­мі­шу­ва­н­ня її з ро­слин­ни­ми реш­тка­ми;

3. По­дрі­бне­н­ня гру­до­чок і рів­ня­н­ня по­верх­ні;

4. Оста­то­чний обро­бі­ток і при­ко­чу­ва­н­ня гру­до­чок і ро­слин­них ре­шток.

Цим ви­мо­гам від­по­від­ає ви­со­ко­про­ду­ктив­ний 4-опе­ра­цій­ний куль­ти­ва­тор-фі­ні­шер Landsman 6205. На ри­сун­ку но­ме­ра­ми 1–4 по­зна­че­ні ча­сти­ни куль­ти­ва­то­ра, від­по­від­ні на­зва­ним опе­ра­ці­ям.

Опе­ра­ція 1 з ви­рів­ню­ва­н­ня гре­бе­нів і по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток ви­ко­ну­є­ться роз­та­шо­ва­ною спе­ре­ду ба­та­ре­єю ори­гі­наль­них ди­ско­вих но­жів EXCALIBUR. Ді­а­метр ди­сків — 51 см, а ін­тер­вал між ни­ми збіль­ше­но до 23,2 см, що по­лі­пшує про­хо­дже­н­ня ве­ли­кої ма­си ре­шток і зна­чно збіль­шує пи­то­мий тиск на ко­жний диск, спри­я­ю­чи кра­що­му по­дрі­бнен­ню гру­док і пе­ре­рі­зан­ню ре­шток. Ці ди­ски ма­ють пло­ский центр і ри­фле­ний край із 32 го­фра­ми (хви­ля­стість ста­но­вить 6,4 мм), що ро­бить обро­бі­ток гру­док і ре­шток ін­тен­сив­ні­шим. Ра­зом із роз­та­шу­ва­н­ням ба­та­реї ди­сків під ку­том ата­ки 8° (це є уні­каль­ним те­хні­чним рі­ше­н­ням) ри­фле­на фор­ма мі­ні­мі­зує бо­ко­ве пе­ре­мі­ще­н­ня ґрун­ту й утво­ре­н­ня но­вих гре­бе­нів, змен­шує зно­ше­ність рі­заль­них кра­їв. Утво­рен­ню гре­бе­нів по кра­ях за­по­бі­га­ють також бо­ко­ві па­ри глад­ких ди­сків мен­шо­го ді­а­ме­тра. Гли­би­на обро­бі­тку швид­ко ви­став­ля­є­ться ме­ха­ні­чно, а у процесі ро­бо­ти в по­лі ре­гу­лю­є­ться гі­драв­лі­чно. Ба­та­реї за­хи­ща­ють спі­раль­ні пру­жи­ни, які одно­ча­сно до­да­тко­во тиснуть на ди­ско­ві но­жі. Ді­а­па­зон вер­ти­каль­но­го пе­ре­мі­ще­н­ня ба­та­рей в ра­зі спра­цю­ва­н­ня спі­раль­них пру­жин ста­но­вить від –5 см до +15,5 см. Ба­та­реї ди­сків уком­пле­кто­ва­ні чи­сти­ка­ми з ре­гу­лю­ва­н­ням план­ки.

Опе­ра­цію 2 по пе­ре­мі­шу­ван­ню зем­лі з реш­тка­ми за­без­пе­чу­ють шість ря­дів куль­ти­ва­тор­них лап. Одно­ча­сно вони під­рі­за­ють ко­ре­не­ву си­сте­му бур’янів і го­ту­ють одно­рі­дне, без ре­шток, по­сів­не ло­жа. Стан­дар­тні стріль­ча­ті ла­пи (опцій­но ла­пи мо­жуть бу­ти без стріль­ча­тих ле­ме­шів) при­зна­че­ні для про­хо­дже­н­ня ве­ли­кої ма­си ре­шток і ви­ко­на­н­ня які­сно­го зрі­зу, ма­ють ши­ри­ну 25,4 см і роз­та­шо­ва­ні з ін­тер­ва­лом 22,8 см. Якщо тре­ба кра­ще роз­пу­ши­ти ґрунт і під­го­ту­ва­ти по­сів­не ло­жа, вар­то ско­ри­ста­ти­ся опці­єю стріль­ча­тих лап за- вшир­шки 22,8 см й ін­тер­ва­лом 17,8 см. Ди­стан­ція між пер­шим й остан­нім ря­да­ми лап ста­но­вить 3,81 м, що на 30–50см біль­ше за ана­ло­гі­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки ін­ших куль­ти­ва­то­рів. Біль­ша від­стань — кра­щий про­хід ро­слин­них ре­шток, мо­жли­вість кра­що­го роз­та­шу­ва­н­ня та за­крі­пле­н­ня лап. Кон­стру­ктив­ні ва­рі­ан­ти лап зі стій­ка­ми збі­га­ю­ться з куль­ти­ва­то­ром 5635.

Опе­ра­цію 3 з від­мін­но­го по­дрі­бне­н­ня гру­док і рів­ня­н­ня по­верх­ні здій­сню­ють пру­жин­ні або зу­бо­ві бо­ро­ни, ана­ло­гі­чні бо­рін­кам куль­ти­ва­то­ра 5635. Ви мо­же­те обра­ти той ва­рі­ант бо­рін­ки, який най­біль­ше під­хо­дить до ва­ших кон­кре­тних умов. Са­ме бо­ро­ни та ла­пи за­без­пе­чу­ють ба­ланс по­ві­тря й во­ло­ги у ґрун­ті, не­об­хі­дні для його про­грі­ва­н­ня та швид­ко­го одно­ча­сно­го розвитку ро­слин.

Екс­клю­зив­ний ко­ток (ана­ло­гі­чний куль­ти­ва­то­ру 5635) в по­єд­нан­ні з три­ря­дни­ми бо­рін­ка­ми ви­ко­нує опе­ра­цію 4 по оста­то­чно­му по­дрі­бнен­ню та при­ко­чу­ван­ню гру­до­чок і ро­слин­них ре­шток. Мо­жна обра­ти рі­вень по­стій­но­го ти­ску ко­тка або по­ста­ви­ти його в ко­ли­валь­не по­ло­жа­н­ня за­ле­жно від погоди та ста­ну ґрун­ту.

Так са­мо, як куль­ти­ва­тор 5635, на до­да­нок до опи­са­но­го ви­ще фі­ні­шер Landsman 6205 має ще ба­га­то ці­ка­вих, ори­гі­наль­них те­хні­чних рі­шень, які ви­зна­чать якість, на­дій­ність і про­ду­ктив­ність його ро­бо­ти. На­при­клад, у Landsman ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ком­бі­но­ва­на сер­га жорс­ткої зчі­пки з отво­ром 381 мм для мо­де­лей зав­шир­шки 5,5–7,4 м або ком­бі­но­ва­на за­хи­сна сер­га-амор­ти­за­тор Guardian (ана­ло­гі­чна куль­ти­ва­то­ру 5635) з отво­ром 508 мм для мо­де­лей зав­шир­шки до 13,7 м. Сер­га мо­же бу­ти за­фі­ксо­ва­ною для за­по­бі­га­н­ня мо­жли­во­го з акли­ню­ва­н­ня в ро­бо­ті з ко­тком. За до­по­мо­гою ком­бі­но­ва­ної сер­ги по­лі­пшу­ю­ться транс­порт­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки, зокре­ма до­ро­жній клі­ренс.

Удо­ско­на­ле­ний роз­по­діл гі­драв­лі­чних шлан­гів уздовж цен­траль­ної ра­ми змен­шує мо­жли­вість їх по­шко­дже­н­ня та на­ко­пи­че­н­ня пи­лу та ре­шток.

Як під­су­мок за­зна­чи­мо, що ви­ко­на­н­ня фі­ні­ше­ром усіх чо­ти­рьох опе­ра­цій усьо­го за один про­хід до­зво­ляє пра­цю­ва­ти в умо­вах ве­ли­кої кіль­ко­сті ро­слин­них ре­шток, зна­чних за роз­мі­ром гру­до­чок зем­лі та кір­ки на по­верх­ні, ство­рю­ю­чи ви­со­ко­які­сне по­сів­не ло­жа, й, го­лов­не, отри­му­ю­чи ви­щу вро­жай­ність за мен­ших ви­трат. Аме­ри­кан­ські фер­ме­ри на­віть здій­сню­ють усьо­го один про­хід Landsman по стер­ні сої й після цьо­го сі­я­ти без до­да­тко­вих опе­ра­цій. Landsman від­зна­ча­є­ться ви­со­кою про­ду­ктив­ні­стю (до 250 га на день) зав­дя­ки швид­ко­сті 8–12 км/год з гли­би­ною обро­бі­тку 2,5–15,2 см, мі­цної ше­сти­рам­ної кон­стру­кції та ши­ри­ни 5,5–13,7 м. По­трі­бна по­ту­жність тра­кто­ра в се­ре­дніх ґрун­тах й умо­вах 26–33 к. с. на метр.

Куль­ти­ва­тор 5635 та фі­ні­шер Landsman 6205 є агре­га­та­ми, які до­зво­ля­ють іде­аль­но під­го­ту­ва­ти по­ле під по­сів не­за­ле­жно від рів­ня по­пе­ре­дньо­го обро­бі­тку та кіль­ко­сті ро­слин­них ре­шток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.