Хто і як фі­нан­сує АПК

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­же­лі­ка ЛІВІЦЬКА, стар­ший юрист Dentons

Роз­ра­хо­ву­ва­ти на кре­дит ни­ні мо­жуть, швид­ше, ве­ли­кі чи се­ре­дні грав­ці

Про свою го­тов­ність фі­нан­су­ва­ти агро­се­ктор за­яв­ля­ють Credit Agricole, «ОТП Банк», «Оща­дбанк», «При­ват­Банк», «Про­Кре­дит Банк», «Райф­фай­зен Банк Аваль», «Укр­га­збанк», «Укре­ксим­банк» і UniCredit Bank. Во­ни про­по­ну­ють (за­ле­жно від кре­ди­тно­го па­ке­та) по­зи­ки на тер­мін 1–6 ро­ків.

Ді­а­па­зон ефе­ктив­них кре­ди­тних ста­вок (рі­чних) ва­рі­ю­є­ться від 23 до 28%, але за­ле­жить від са­мо­го кре­ди­тно­го про­ду­кту, стро­ку кре­ди­ту­ва­н­ня, ва­лю­ти, у якій на­да­є­ться кре­дит, по­ряд­ку ви­пла­ти від­со­тків, а та­кож фі­нан­со­во­го ста­ну са­мо­го по­зи­чаль­ни­ка. То які умо­ви про­по­ну­ють бан­ки?

Фі­н­уста­но­ви го­то­ві на­да­ва­ти кре­ди­ти під не­ру­хо­мість (як ви­ро­бни­чу, так і ко­мер­цій­ну); те­хні­ку й обла­дна­н­ня; ав­то­транс­порт; зер­но; май­бу­тній уро­жай чи май­но по­ру­чи­те­ля. Крім то­го — для при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки, пе­ред- та по­стекс­пер­тне фі­нан­су­ва­н­ня, для бу­дів­ни­цтва еле­ва­то­рів то­що. Най­біль­ше до­ві­ри в бан­ків ви­кли­ка­ють та­кі ви­ди за­ста­ви, як не­ру­хо­ме май­но, те­хні­ка й обла­дна­н­ня. За­га­лом ви­мо­ги до май­на, яке мо­же бу­ти пе­ре­да­но в за­ста­ву, ду­же ви­со­кі, а оцін­ка тро­хи за­ни­же­на.

Роз­ра­хо­ву­ва­ти на кре­дит ни­ні мо­жуть, швид­ше, ве­ли­кі чи се­ре­дні грав­ці

Се­ред обов’яз­ко­вих умов для фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го під­при­єм­ства бан­ки на­зи­ва­ють, зокре­ма та­кі: • при­бу­тко­ва ді­яль­ність під­при­єм­ства; • до­ста­тній рі­вень ка­пі­та­лі­за­ції; • не­об­хі­дний рі­вень лі­кві­дно­сті; • від­су­тність за­а­ре­што­ва­них акти­вів; • від­су­тність за­бор­го­ва­но­сті в ін­ших бан­ках; • від­су­тність су­до­вих спо­рів (осо­бли­во з по­да­тко­вою); • на­яв­ність стра­ху­ва­н­ня май­на та/або сво­єї ви­ро­бни­чої

ді­яль­но­сті. Ча­сом бан­ки ви­су­ва­ють і до­сить спе­ци­фі­чні вла­сні ви­мо­ги. На­при­клад, що­до мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру зем­лі в обро­бі­тку (не мен­ше ніж 500 га) чи на­яв­но­сті за­вер­ше­но­го ци­клу ви­ро­бни­цтва або що­най­мен­ше три­рі­чної при­су­тно­сті в агро­бі­зне­сі. Що ж до роз­ши­ре­н­ня про­грам фі­нан­су­ва­н­ня шля­хом за­сто­су­ва­н­ня так зва­них «пар­тнер­ських про­грам», то бан­ки го­то­ві впро­ва­джу­ва­ти їх що­до при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки й обла­дна­н­ня з ком­пен­са­ці­єю ча­сти­ни ви­трат зі спла­ти від­со­тків за кошт по­ста­чаль­ни­ка, ре­а­лі­за­ції про­грам фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів що­до збіль­ше­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті (за­мі­ще­н­ня енер­го­ре­сур­сів, енер­гії з від­хо­дів, біо­га­зо­ві ре­акто­ри, си­сте­ми кра­пель­но­го зро­ше­н­ня, «ефе­ктив­на» сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка), ре­а­лі­за­ції ме­ха­ні­зму аграр­них роз­пи­сок.

Де­які фі­н­уста­но­ви (на­при­клад, «Райф­фай­зен Банк Аваль») ствер­джу­ють, що для ве­де­н­ня агро­бі­зне­су най­кра­ще ко­ри­сту­ва­ти­ся ве­ксель­ною про­гра­мою, яку про­по­нує банк. Мова про щой­но за­по­ча­тко­ва­ну но­ву пар­тнер­ську про­гра­му «Байє­ра» та «Райф­фай­зен Банк Аваль» — «Ве­ксель під 1%», яка про­по­нує ці­ка­ві умо­ви ава­лю­ва­н­ня ве­ксе­лів (для кін­це­вих спо­жи­ва­чів — сіль­госп­під­при­ємств і фер­ме­рів усьо­го під 1%).

«При­ват­Банк» про­по­нує мо­жли­вість при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки за схе­мою фі­нан­со­во­го лі­зин­гу на 5 ро­ків. Варто ще зга­да­ти про над­зви­чай­но ада­пто­ва­ний гра­фік по­га­ше­н­ня пла­те­жів (з ура­ху­ва­н­ням се­зон­но­сті бі­зне­су). Крім то­го, про го­тов­ність збіль­ше­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня укра­їн­сько­го агро­се­кто­ра до 200 млн єв­ро у 2016 ро­ці за­яви­ли и пред­став­ни­ки ЄБРР. Між­на­ро­дна фі­нан­со­ва кор­по­ра­ція (IFC) цьо­го ро­ку го­то­ва ін­ве­сту­ва­ти в АПК Укра­ї­ни при­бли­зно 200–300 млн до­ла­рів.

Окрім то­го, Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни має на­мір за­лу­чи­ти кре­дит від ЄБРР на під­трим­ку ма­лих і се­ре­дніх фер­мер­ських під­при­ємств. За сло­ва­ми мі­ні­стра, на 2016 рік за­пла­но­ва­на ро­бо­та з роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці за та­ки­ми на­пря­ма­ми: на­да­н­ня ЄБРР фі­нан­со­вої до­по­мо­ги ма­лим фер­ме­рам, під­трим­ка у ство­рен­ні ко­опе­ра­ти­вів (studytoursin EU countries), по­си­ле­н­ня юри­ди­чної до­по­мо­ги з пи­тань пе­ре­хо­ду прав вла­сно­сті на зем­лю в агро­се­кто­рі Укра­ї­ни. Утім, усе це пер­спе­ктив­ні пла­ни, а ни­ні роз­ра­хо­ву­ва­ти на аде­ква­тний кре­дит від фі­н­уста­но­ви мо­жуть рад­ше ве­ли­кі чи се­ре­дні грав­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.