Міст че­рез «прір­ву»

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Ва­жли­ві фа­кти про фі­нан­со­ві ме­ха­ні­зми роз­ви­тку агро­бі­зне­су в Укра­ї­ні. Чи є ко­ристь від ве­ксе­лів?

Ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня АПК, на­че па­ву­ти­н­ням, стри­му­є­ться су­ку­пні­стю про­блем, що за­ва­жа­ють йо­му роз­ви­ва­ти­ся. Тим ча­сом агро­ви­ро­бни­ки по­ді­ли­ли­ся на дві ка­те­го­рії: одні ба­чать тіль­ки про­бле­ми та «прір­ву» по­пе­ре­ду, дру­гі — при­йма­ють ви­клик, шу­ка­ють но­ві мо­жли­во­сті та «на­ла­го­джу­ють міст че­рез оту «прір­ву». Се­ред та­ких ви­кли­ків і фі­нан­су­ва­н­ня.

Ви­да­ва­ти но­ві по­зи­ки в умо­вах не­про­гно­зо­ва­но­сті кур­су грив­ні — це шлях під­ви­ще­н­ня ризиків для бан­ків. Хо­ча, зро­зумі­ло, без на­яв­но­го ресурсу «на вчо­ра» агра­рі­ям го­ді й спо­ді­ва­ти­ся на до­брий уро­жай «зав­тра». Від­так на ча­сі но­ві, менш ри­зи­ко­ва­ні, бан­ків­ські фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти. Зокре­ма, ве­ксель­не фі­нан­су­ва­н­ня. Якщо ни­ні на рин­ку се­ре­дня рі­чна ставка кре­ди­ту (в грив­ні) ста­но­вить 22–23%, то ви­ко­ри­ста­н­ня ве­ксе­ля стро­ком на 1 рік — 4–5%! Еко­но­мія до­ся­га­є­ться шля­хом зни­же­н­ня ризиків, які по­ді­ля­ють у про­це­сі спіль­ної ро­бо­ти і ви­ро­бни­ки, і банк, і дистри­бу­тор.

Як пра­цює ве­ксель­не фі­нан­су­ва­н­ня

Агро­ви­ро­бник укла­дає уго­ду на по­ста­ча­н­ня на­сі­н­ня, ЗЗР чи ін­ших ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів або по­слуг. Про­те опла­ти­ти має мо­жли­вість із від­стро­чкою. А га­ран­ті­єю подаль­шо­го роз­ра­хун­ку стає ви­да­ний по­ку­пцем й ава­льо­ва­ний (га­ран­то­ва­ний за по­ку­пця) бан­ком цін­ний па­пір — ве­ксель. У ра­зі не­своє­ча­сної ви­пла­ти гро­шей по­ку­пцем йо­го фі­нан­со­ве зо­бов’яза­н­ня бе­ре на се­бе банк. Ось так за до­по­мо­гою ве­ксе­ля за­без­пе­чу­є­ться по­трій­на ви­го­да: по­зи­чаль­ник (по­ку­пець) отри­мує де­ше­ве фі­нан­су­ва­н­ня, банк — клі­єн­та

Опе­ра­ція ава­лю­ва­н­ня бан­ком то­вар­них ве­ксе­лів дає мо­жли­вість по­ку­пцю-агро­ви­ро­бни­ку, який ви­пи­сує про­стий ве­ксель (або акце­птує пе­ре­ка­зний ве­ксель), отри­ма­ти від­стро­чку пла­те­жу з опла­ти отри­ма­них то­ва­рів або на­да­них по­слуг і на­дає впев­не­но­сті кон­тр­аген­ту-по­ста­чаль­ни­ку в опла­ті ве­ксе­ля у ви­зна­че­ний тер­мін. Основ­ною пе­ре­ва­гою роз­ра­хун­ків із ви­ко­ри­ста­н­ням ава­льо­ва­них ве­ксе­лів є те, що агро­ви­ро­бник отри­мує то­вар, не «ви­сми­ку­ю­чи» вла­сних ко­штів з обо­ро­ту

й еко­но­мію ко­штів, а по­ста­чаль­ник або дистри­бу­тор — збе­ре­же­н­ня про­да­жів і га­ран­тії опла­ти про­ду­кції.

Основ­на умо­ва на­да­н­ня бан­ком ава­лю — хо­ро­ша ре­пу­та­ція клі­єн­та й не­об­хі­дний рі­вень за­без­пе­че­н­ня (за­ста­ви).

Банк ава­лює то­вар­ні ве­ксе­лі (ви­да­ні в ра­ху­нок то­ва­ру, який був по­став­ле­ний по­ку­пцю). Пла­та за аваль істо­тно ниж­ча, ніж за кре­дит (у 4 ра­зи й біль­ше). За аваль то­вар­но­го ве­ксе­ля банк що­мі­ся­чно стя­гує ко­мі­сію, яка ви­ра­же­на у від­со­тках рі­чних і на­ра­хо­ву­є­ться на су­му ви­да­них ве­ксе­лів, які ава­льо­ва­ні бан­ком. Роз­мір ко­мі­сії за­ле­жить від ви­ду за­без­пе­че­н­ня, яке на­дає агро­ви­ро­бник бан­ку для за­без­пе­че­н­ня ава­лю: ру­хо­ме май­но (те­хні­ка, обла­дна­н­ня) та/або не­ру­хо­мість. Та­кож банк мо­же бра­ти в за­ста­ву ко­шти на ра­хун­ках по­ку­пця (за умо­ви, якщо той є клі­єн­том бан­ку, що по­го­див­ся на­да­ти аваль).

Мо­жли­вість роз­ра­хун­ку ве­ксе­ля­ми обов’яз­ко­во має бу­ти пе­ред­ба­че­на умо­ва­ми до­го­во­ру (мо­жна укла­сти до­да­тко­ву уго­ду про роз­ра­ху­нок ве­ксе­лем, якщо в до­го­во­рі спо­ча­тку це не бу­ло пе­ред­ба­че­но).

Від на­дій­но­го по­ку­пця — до бор­жни­ка?

Пла­тник (по­ку­пець-ве­ксе­ле­да­вець про­сто­го ве­ксе­ля або він же є акце­птан­том пе­ре­ка­зно­го ве­ксе­ля) са­мо­стій­но здій­снює по­га­ше­н­ня/опла­ту сво­го ве­ксе­ля в за­зна­че­ний у ньо­му строк. Пі­сля цьо­го на­дає бан­ку-ава­лі­сту до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють по­га­ше­н­ня ве­ксе­ля, і банк по­га­шає/ за­кри­ває аваль та­ко­му по­ку­пцю-клі­єн­ту. Якщо по­ку­пець-пла­тник за ве­ксе­лем не роз­ра­хо­ву­є­ться в за­зна­че­ний у ве­ксе­лі тер­мін, вла­сник ве­ксе­ля (на­при­клад, по­ста­чаль­ник за до­го­во­ром) звер­та­є­ться за ви­пла­тою до бан­ку, який ава­лю­вав ве­ксель, і банк без­умов­но здій­снює по­га­ше­н­ня. Якщо банк здій­снив та­ке по­га­ше­н­ня за пла­тни­ка (по­ку­пця за до­го­во­ром який ви­дав про­стий або акце­пту­вав пе­ре­ка­зний ве­ксель), та­кий пла­тник стає бор­жни­ком і банк-кре­ди­то­ром за зви­чай­ним ко­мер­цій­ним кре­ди­том.

Ве­ксе­лі ма­ють осо­бли­ву юри­ди­чну при­ро­ду й осо­бли­вий бух­гал­тер­ський і по­да­тко­вий облік. А то­му їх слід ува­жно оформ­ля­ти. Ре­ко­мен­ду­є­мо звер­ну­ти ува­гу на юри­ди­чні пра­ви­ла й у ра­зі ви­ни­кне­н­ня пи­тань чи сум­ні­вів звер­та­ти­ся за по­ра­да­ми до фа­хів­ців.

Ве­ксе­лі ви­да­ють тіль­ки за на­да­ні то­ва­ри (ро­бо­ти, по­слу­ги) — це то­вар­ні ве­ксе­лі. Про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків із ви­ко­ри­ста­н­ням ве­ксе­лів обов’яз­ко­во має бу­ти пе­ред­ба­че­но в пи­сьмо­во­му до­го­во­рі (або укла­да­є­ться до­да­тко­ва уго­да).

Бу­ти уча­сни­ком ве­ксель­но­го обі­гу в Укра­ї­ні (зокре­ма ви­да­ва­ти й отри­му­ва­ти ве­ксе­лі) мо­жуть юри­ди­чні осо­би, фі­зи­чні осо­би — під­при­єм­ці та фі­зи­чні осо­би. В Укра­ї­ні пла­те­жі за ве­ксе­ля­ми здій­сню­ю­ться тіль­ки в без­го­тів­ко­вій фор­мі.

Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що в ра­зі опла­ти ве­ксе­лем гро­шо­ві зо­бов’яза­н­ня по­ку­пця за та­ким до­го­во­ром при­пи­ня­ю­ться й ви­ни­ка­ють гро­шо­ві зо­бов’яза­н­ня за ве­ксе­лем

Ве­ксель оформ­лю­є­ться на ве­ксель­но­му блан­ку, який мо­жна при­дба­ти в ко­мер­цій­но­му бан­ку. Бланк за­пов­ню­ють укра­їн­ською мо­вою. Ве­ксе­лі юри­ди­чних осіб під­пи­су­ють обов’яз­ко­во дві осо­би: ке­рів­ник під­при­єм­ства й го­лов­ний бух­гал­тер (якщо та­ка по­са­да пе­ред­ба­че­на на під­при­єм­стві). Век- сель мо­жна під­пи­са­ти за до­ві­ре­ні­стю, зокре­ма, якщо ве­ксе­ле­дав­цем є ФОП або фі­зи­чна осо­ба. У ра­зі під­пи­са­н­ня ве­ксе­ля від ФОП по­трі­бно за­зна­ча­ти всі ре­є­стра­цій­ні ре­кві­зи­ти, па­спорт­ні дан­ні та ІПН. Для фі­зи­чних осіб — па­спорт­ні дан­ні та ІПН.

Ко­ли у ве­ксе­лі біль­ше ніж двоє…

Ве­ксе­лі бу­ва­ють про­сті й пе­ре­ка­зні. У про­сто­му ве­ксе­лі за­зна­че­но дві осо­би — ве­ксе­ле­да­вець і пер­ший вла­сник ве­ксе­ля (у ве­ксе­ле­дав­ця є борг пе­ред пер­шим вла­сни­ком ве­ксе­ля за по­став­ле­ні то­ва­ри). В пе­ре­ка­зно­му ве­ксе­лі — три осо­би: ве­ксе­ле­да­вець, акце­птант (він і бу­де пла­тни­ком за ве­ксе­лем) і пер­ший вла­сник ве­ксе­ля (у ве­ксе­ле­дав­ця є борг пе­ред вла­сни­ком ве­ксе­ля, а в акце­птан­та є борг пе­ред ве­ксе­ле­дав­цем) — та­ка схе­ма за­сто со­ву­є­ться, якщо по­ста­ча­н­ня, на­при­клад, ЗЗР здій­сню­є­ться ви­ро­бни­ком- по­ста­чаль­ни­ком че­рез дистри­бу­то­ра по­ку­пцю-агро­ви­ро­бни­ку.

Пе­ре­да­ю­ться ве­ксе­лі від одно­го вла­сни­ка до ін­шо­го шля­хом оформ­ле­н­ня на зво­ро­ті спе­ці­аль­но­го пе­ре­да­валь­но­го на­пи­су — ін­до­са­мен­ту. Кіль­кість пе­ре­дач ве­ксе­ля від одно­го вла­сни­ка ін­шо­му не обме­же­на. Якщо не­має спе­ці­аль­но­го над­пи­су при ін­до­са­мен­ті, та­ко­го як «без обо­ро­ту на ме­не», ко­жен, хто здій­снив ін­до­са­мент, бу­де со­лі­дар­но зо­бов’яза­ний ра­зом із ве­ксе­ле­дав­цем пе­ред остан­нім вла­сни­ком ве­ксе­ля, який пред’яв­ляє йо­го до опла­ти.

Якщо вла­сник пред’явив ве­ксель, а бор­жник (ве­ксе­ле­да­вець, акце­птант пе­ре­ка­зно­го ве­ксе­ля) не спла­тив йо­го, то вла­сник мо­же звер­ну­ти­ся до но­та­рі­у­са за вчи­не­н­ням про­те­сту ве­ксе­ля й ви­ко­нав­чим на­пи­сом, пі­сля цьо­го — від­ра­зу ж до Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, тоб­то без рі­ше­н­ня та на­ка­зу су­ду, оскіль­ки та­кий ве­ксель стає від­ра­зу ви­ко­нав­чим до­ку­мен­тів.

Ве­ксель існує окре­мо від до­го­во­ру. Однак ви­зна­н­ня цьо­го до­го­во­ру не­дій­сним не ро­бить не­дій­сним сам ве­ксель. Йо­го мо­жна ви­зна­ти та­ким ви­клю­чно за де­фе­ктом фор­ми, тоб­то якщо він не мі­стить обов’яз­ко­вих уста­нов­ле­них за­ко­ном ре­кві­зи­тів або та­кі ре­кві­зи­ти не­вір­но оформ­ле­ні (на­при­клад, ве­ксель, ви­да­ний юри­ди­чною осо­бою, під­пи­са­ний тіль­ки ке­рів­ни­ком, але не під­пи­са­ний го­лов­ним бух­гал­те­ром, якщо та­ка по­са­да на під­при­єм­стві пе­ред­ба­че­на). І хо­ча на­віть не­дій­сний ве­ксель ма­ти­ме си­лу про­стої бор­го­вої роз­пи­ски, однак борг за ним мо­жна стя­гну­ти в зви­чай­но­му су­до­во­му по­ряд­ку — на під­ста­ві за­галь­них норм ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, зокре­ма, тих, які ре­гу­лю­ють відносини по­зи­ки.

Ве­ксель існує окре­мо від до­го­во­ру. Однак ви­зна­н­ня цьо­го до­го­во­ру не­дій­сним не ро­бить не­дій­сним сам ве­ксель. Борг за ним мо­жна стя­гну­ти в су­до­во­му по­ряд­ку

Ан­на ДРАГОМИРЕЦЬКА, ра­дник з пи­тань агро­бі­зне­су ЮФ «ОМП»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.