Бі­знес, що зро­стає на до­ві­рі

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Про­да­ю­чи на­сі­н­ня, ми то­чно зна­є­мо, як ви­мі­рю­ва­ти цін­ність не ли­ше для сво­єї ді­яль­но­сті, а й для на­ших клі­єн­тів.

Аграр­ний бі­знес до­сить спе­ци­фі­чний в си­лу сво­єї се­зон­но­сті. Жо­ден фер­мер не по­го­ди­ться сі­я­ти «нав­ма­н­ня» не­ві­до­мий йо­му про­дукт, бо ду­же ри­зи­кує за­зна­ти зби­тків у ра­зі по­га­но­го вро­жаю.

Але як ін­но­ва­цій­ній ком­па­нії, у про­ду­кто­во­му порт­фе­лі якої ре­гу­ляр­но з’яв­ля­ю­ться но­ві гі­бри­ди, пе­ре­ко­на­ти клі­єн­та, що но­ве ефе­ктив­ні­ше? Зви­чай­но, ми по­слу­го­ву­є­мо­ся до­бре відомими ін­стру­мен­та­ми — на­да­є­мо на­сі­н­ня для де­мон­стра­цій­них по­сі­вів чи side-by-side. Втім, чо­го вар­ті фа­хо­ві ре­ко­мен­да­ції без до­ві­ри? Во­на, як ві­до­мо, не ви­ни­кає са­ма по со­бі, а ви­бу­до­ву­є­ться що­ден­ною пра­цею. І ко­жен зі спе­ці­а­лі­стів у рам­ках вла­сної ком­пе­тен­ції осо­би­сто від­по­від­ає за ре­пу­та­цій­ну й опе­ра­цій­ну скла­до­ві ді­яль­но­сті.

Чи є по­тре­ба ни­ні ко­гось пе­ре­ко­ну­ва­ти в то­му, що ви­со­кий рі­вень до­ві­ри на­пря­му впли­ває на при­бу­тко­вість бі­зне­су? Як ка­же ві­до­мий мо­ти­ва­цій­ний ко­уч Сті­вен Ко­ві, не­має еко­но­мі­ки, рен­та­бель­ні­шої за еко­но­мі­ку до­ві­ри. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, слаб­ка до­ві­ра — як по­да­ток, що зни­жує про­ду­ктив­ність, швид­кість, під­ви­щує ви­тра­ти. На­то­мість ви­со­ка — як ди­ві­ден­ди, що зба­га­чу­ють і при­швид­шу­ють отри­ма­н­ня по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів.

Зро­зумі­ло, в не­про­стих еко­но­мі­чних умо­вах сьо­го­де­н­ня агра­рі­ям до­во­лі важ­ко утри­му­ва­ти силь­ні по­зи­ції: 2015-й був не­про­стим для бі­зне­су — як у сві­ті гло­баль­но, так і в Укра­ї­ні зокре­ма. Че­рез кри­зу по­стра­жда­ли ти­ся­чі фер­мер­ських го­спо­дарств. До то­го ж, окрім усьо­го ін­шо­го, скру­тні еко­но­мі­чні об­ста­ви­ни спро­во­ку­ва­ли ще й обме­же­ність гро­шо­во­го ресурсу. Бан­ків­ські кре­ди­ти до­ро­гі й на­вряд чи по ки­ше­ні на­віть тим, хто спро­мо­жний їх отри­ма­ти. Від­так, аби на­ші пар­тне­ри по­чу­ва­ли­ся фі­нан­со­во без­пе­чно, DuPont Pioneer за­фі­ксу­вав ці­ни на свою про­ду­кцію у грив­ні, не прив’язу­ю­чись до ва­лю­тно­го кур­су. Крім то­го, ком­па­нія ро­зро­би­ла ба­га­то­сто­рон­ні про­гра­ми спів­пра­ці: від­тер­мі­ну­ва­н­ня опла­ти на пе­рі­од се­зо­ну з мо­жли­ві­стю до­стро­ко­во­го пла­те­жу, пе­ре­д­се­зон­ні та пі­сля­се­зон­ні зниж­ки, а та­кож про­гра­му ран­ньо­го про­гно­зу­ва­н­ня за­ку­пі­вель.

Се­ред фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів, які ми за­сто­со­ву­є­мо для під­трим­ки ста­біль­но­сті на­ших клі­єн­тів, — бан­ків­ські га­ран­тії та ве­ксе­лі. DuPont Pioneer Укра­ї­на за­про­ва­ди­ла ро­бо­ту з ве­ксе­ля­ми ще у 2013 ро­ці, й за цей час ме­ха­нізм ро­бо­ти із цим фі­нан­со­вим ін­стру­мен­том се­бе не­по­га­но за­ре­ко­мен­ду­вав. За­га­лом ми вже прийня­ли по­над 100 та­ких цін­них па­пе­рів (за­ста­вою виступає як май­бу­тній уро­жай, так і ру­хо­ме чи не­ру­хо­ме май­но). Що ва­жли­во: ве­ксе­лі де­шев­ші за кре­ди­ти май­же в чо­ти­ри ра­зи, від­так, спів­пра­ця укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків із DuPont Pioneer три­ває на вза­є­мо­ви­гі­дних умо­вах.

Ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня за­про­по­но­ва­них на­ми ін­стру­мен­тів спри­яє без­пе­ре­бій­но­му про­це­су сіль­го­спви­ро­бни­цтва та ре­а­лі­за­ції про­ду­кції. І це ще раз під­твер­джує той факт, що са­ме до­ві­ра є озна­кою здо­ро­вої ор­га­ні­за­ції та ру­шій­ною си­лою бі­зне­су. Ма­буть, са­ме про та­ке пар­тнер­ство ка­же Сті­вен Ко­ві, на­го­ло­шу­ю­чи, що до­ві­ра — це пра­гма­ти­чний, ма­те­рі­аль­ний і пра­це­зда­тний актив, який ціл­ком ре­аль­но ство­ри­ти, при­чо­му на­ба­га­то швид­ше, ніж ми мо­же­мо при­пу­сти­ти. А то­му го­лов­ний ви­клик, яким, на моє пе­ре­ко­на­н­ня, має ни­ні пе­ре­йма­ти­ся ко­жен то­пме­не­джер — ви­бу­до­ву­ва­ти бі­знес, що зро­ста­ти­ме на до­ві­рі.

Оле­на ДУНІНА, ди­ре­ктор DuPont Pioneer Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.