Час вирощувати вла­сних про­фі

AgroMarket - - РИНОК -

Цей ре­сурс не по­кла­деш на склад і не зму­сиш пра­цю­ва­ти за чи­ї­мось ба­жа­н­ням. Не­зру­чний. Не­стан­дар­тний. Однак — і це най­го­лов­ні­ше! — без ньо­го на­вряд чи мо­жли­ва успі­шна ре­а­лі­за­ція стра­те­гі­чних ці­лей ком­па­нії. Мова — про пер­со­нал, йо­го мо­ти­ва­цію та ком­пе­тен­ції.

Отри­му­ю­чи від ка­дро­во­го де­пар­та­мен­ту ре­зю­ме пре­тен­ден­тів на ва­кан­тні по­са­ди, ре­гу­ляр­но пе­ре­ко­ну­ю­ся, що на рин­ку є ви­со­ко­кла­сні спе­ці­а­лі­сти з хо­ро­шою те­о­ре­ти­чною під­го­тов­кою, ре­ле­ван­тним до­сві­дом і не­об­хі­дни­ми пси­хо­ло­гі­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми. Та ко­тро­му з них я готовий до­ві­ри­ти ва­жли­вий на­прям ро­бо­ти у сво­їй ко­ман­ді? Із тих кан­ди­да­тів, що ма­ють до­свід в ін­ших ком­па­ні­ях, ду­же важ­ко ви­бра­ти іде­аль­но­го. Бу­ває, на пер­ший погляд лю­ди­на про­сто ство­ре­на для ці­єї ва­кан­сії, має чу­до­ві ха­ра­кте­ри­сти­ки й ве­ли­кі ам­бі­ції. Про­те про­хо­дить пе­рі­од ада­пта­ції, а ре­зуль­та­ти ро­бо­ти да­ле­кі від ба­жа­них. Ча­сом да­ю­ться взна­ки осо­бли­во­сті під­хо­дів, ча­сом — ін­ший стиль ро­бо­ти в ко­ман­ді, ча­сом — не­ба­жа­н­ня са­мов­до­ско­на­лю­ва­ти­ся. До сло­ва, в мо­їй пра­кти­ці був ви­па­док, ко­ли пре­тен­ден­ту, що не впо­рав­ся як ке­рів­ник, ком­па­нія да­ла дру­гий шанс — на по­са­ді ви­ко­нав­ця. І йо­му та­ки вда­ло­ся роз­кри­ти­ся, тож тро­хи зго­дом він усе ж отри­мав під­ви­ще­н­ня. Тут, як мо­ви­ться, спра­цю­ва­ло одра­зу кіль­ка чин­ни­ків — ін­ту­ї­ція ка­дро­во­го ме­не­дже­ра та на­по­ле­гли­вість пре­тен­ден­та. Хо­ті­ло­ся б спо­ді­ва­ти­ся, що осо­би­ста вмо­ти­во­ва­ність і ло­яль­ність та­ко­го пра­ців­ни­ка (в па­рі з про­ду­ктив­ні­стю) й на­да­лі бу­дуть на ви­со­ко­му рів­ні. А ча­сом на­віть не­нав­ми­сна слу­жбо­ва по­мил­ка мо­же ста­ти ті­єю то­чкою від­лі­ку, про­йшов­ши яку, мо­жна під­ви­щи­ти сту­пінь до­ві­ри й від­по­від­аль­но­сті в ко­ле­кти­ві. При­найм­ні на рів­ні го­спо­дарств, що вхо­дять до скла­ду кла­сте­рів, нам це вда­ва­ло­ся.

Утім, не­хай які осо­бли­ві бу­ва­ють ви­ня­тки, во­ни вко­тре до­во­дять: час вирощувати вла­сних про­фі, що з ча­сом бу­дуть від­по­від­аль­ни­ми за про­від­ні на­пря­ми все­ре­ди­ні ком­па­нії. Як по­ка­зує наш до­свід, лю­ди­на «зі сто­ро­ни» ко­штує до­рож­че, а її ре­зуль­та­тив­ність зде­біль­шо­го ниж­ча.

Чи­ма­ло з та­ких «тим­ча­со­вих» пра­ців­ни­ків, не над­то ва­га­ю­чись, зно­ву по­да­сться на пошуки но­во­го ро­бо­чо­го мі­сця — не­хай яки­ми бу­дуть об­ста­ви­ни на по­пе­ре­дньо­му. Ін­ша спра­ва — ті, ко­трі фа­хо­во ви­ро­сли в ком­па­нії. Від­так, про­ана­лі­зу­вав­ши си­ту­а­цію, ми за­про­ва­ди­ли в AgricomGroup кор­по­ра­тив­ну про­гра­му ста­жу­ва­н­ня мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів — ви­пу­скни­ків і сту­ден­тів стар­ших кур­сів, яка роз­по­всю­джу­є­ться на всі акту­аль­ні ва­кан­сії для під­при­ємств гру­пи. Крім то­го, фа­хів­ці ка­дро­во­го під­роз­ді­лу ре­гу­ляр­но зу­стрі­ча­ю­ться зі сту­ден­та­ми й адмі­ні­стра­ці­єю на­вчаль­них за­кла­дів, роз­по­від­а­ю­чи про мо­жли­во­сті подаль­шо­го фа­хо­во­го та кар’єр­но­го роз­ви­тку в на­шій ком­па­нії. За ре­зуль­та­та­ми прой­де­но­го ан­ке­ту­ва­н­ня та спів­бе­сі­ди най­кра­щі ма­ють змо­гу ста­жу­ва­ти­ся в Чер­ні­гів­сько­му та Бі­ло­ку­ра­кин­сько­му кла­сте­рах або ж в го­лов­но­му офі­сі в Ки­є­ві. Успі­шна пра­кти­ка від­кри­ває мо­жли­вість здо­бу­ти опла­чу­ва­ну шта­тну по­са­ду ста­же­ра, а пі­зні­ше й пра­ців­ни­ка то­го чи то­го на­пря­му.

На­ра­зі те­ма над­зви­чай­но гли­бо­ка й ду­же акту­аль­на, осо­бли­во на по­ро­зі но­во­го се­зо­ну. Ві­до­мо ж бо, що в пе­рі­о­ди пі­ко­во­го на­ван­та­же­н­ня ка­дро­вий го­лод зро­стає в ра­зи…

Пе­тро МЕЛЬ­НИК, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Agricom Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.