До ці­но­вої пре­мії

AgroMarket - - РИНОК - Ан­на БУРКА, екс­перт ІА«АПК-Ін­форм»

Ви­со­кі по­ка­зни­ки рен­та­бель­но­сті олій­них ро­блять їх най­при­ва­бли­ві­ши­ми для ви­ро­щу­ва­н­ня

За­галь­на пло­ща під основ­ни­ми олій­ни­ми куль­ту­ра­ми зро­сла за де­ся­ти­лі­т­тя на 83% (по­сі­ви со­ня­шни­ку — на 31%, сої — май­же втричі, рі­па­ку — на 65%), при­чо­му до­мі­нує у стру­кту­рі со­ня­шник.

Зві­сно, виручка від ре­а­лі­за­ції ко­ли­ва­ла­ся — за­ле­жно від уро­жай­но­сті, одер­жа­ної в ко­жно­му окре­мо­му го­спо­дар­стві, та стро­ків про­да­жу ко­жної куль­ту­ри. Втім, на­віть по­при па­ді­н­ня цін на сві­то­во­му рин­ку, біль­шість агра­рі­їв вва­жає олій­ні чи не най­при­ва­бли­ві­ши­ми за рен­та­бель­ні­стю для ви­ро­щу­ва­н­ня.

Со­ня­шник. Не­зви­чай­ний

Окрім зви­чай­но­го лі­но­ле­во­го со­ня­шни­ку, до яко­го ми всі вже зви­кли, впро­довж кіль­кох остан­ніх се­зо­нів на­би­рає популярності ви­ро­щу­ва­н­ня кон­ди­тер­сько­го, а та­кож ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих сор­тів (уміст оле­ї­но­вої ки­сло­ти в них має ста­но­ви­ти по­над 82%). Не­зва­жа­ю­чи на те, що су­мар­на час­тка площ під дво­ма ци­ми куль­ту­ра­ми ста­но­вить близь­ко 2% (ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го — близь­ко 1%), на­ра­зі спо­сте­рі­га­є­ться пев­на тен­ден­ція до зро­ста­н­ня. Як ві­до­мо, є низ­ка сут­тє­вих агро­те­хно­ло­гі­чних ви­мог для ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ку. Пе­ред­усім — про­сто­ро­ва ізо­ля­ція від по­сі­вів зви­чай­но­го (що­най­мен­ше 300 м). На всіх ви­ро­бни­чих ета­пах — під час сів­би, зби­ра­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня й збе­рі­га­н­ня ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го со­ня­шни­ку — в жо­дно­му ра­зі не мо­жна до­пу­ска­ти змі­шу­ва­н­ня на­сі­н­ня. Втім, не­хай яки­ми скла­дни­ми є агро­те­хно­ло­гі­чні ви­мо­ги, ва­ло­вий збір за остан­ніх три ро­ки збіль­шив­ся на 45%. Ще б пак! Ці­но­ва пре­мія на та­кі сор­ти в се­ре­дньо­му на 15–20% ви­ща, до то­го ж по­пит з бо­ку пе­ре­ро­бни­ків зав­жди ви­со­кий. Окрім то­го, зро­стає спо­жив­чий по­пит на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олію. Пра­кти­чно всю її екс­пор­ту­ють у кра­ї­ни Єв­ро­пи. Основ­ні ком­па­нії-ви­ро­бни­ки та екс­пор- те­ри – «АДМ Укра­ї­на», «Авіс», Ме­лі­то­поль­ський ОЕЗ, Він­ни­цький ОЖК. За про­гно­за­ми, до 2020 ро­ку по­пит кра­їн ЄС на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олію ста­но­ви­ти­ме більш ніж 1,2 млн.тонн, то­му Укра­ї­на має не­по­га­ні шан­си ско­ри­ста­ти­ся та­кою пер­спе­кти­вою.

Ці­но­ва пре­мія на кон­ди­тер­ський со­ня­шник ста­но­вить близь­ко 50% від зви­чай­но­го. Зав­дя­ки йо­го вла­сти­во­стям (ве­ли­ко­плі­дність, до­бре обру­ше­н­ня, вміст біл­ка — не мен­ше як 19%, ва­га 1000 на­сі­нин — не мен­ше ніж 70 г, уміст олії — до 42%) на та­кий со­ня­шник є по­пит з бо­ку ви­ро­бни­ків кон­ди­тер­ської та сне­ко­вої про­ду­кції.

Со­є­ві пер­спе­кти­ви

Се­ред олій­них куль­тур, які мо­жуть при­не­сти при­бу­ток, роз­гля­да­ють і сою. Тож ма­ло не що­ро­ку во­на лі­ди­рує за по­сів­ни­ми пло­ща­ми і за ва­ло­вим збо­ром. Вла­сне, й об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня сої в Укра­ї­ні сут­тє­во зро­сли за остан­ні 5 ро­ків. Так, у 2015/16 МР час­тка вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки до­ся­гну­ла 44% за­галь­ної про­по­зи­ції сої (про­ти 38% у 2011/12 МР). За­га­лом у 2015/16 МР на ви­ро­бни­цтво олії та шро­ту пі­де 1,25 млн сої, що на 25% біль­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му се­зо­ні, та в 2,4 ра­за — про­ти по­ка­зни­ка 2011/12 МР.

За остан­ніх три ро­ки кіль­кість під­при­ємств-пе­ре­ро­бни­ків сої пе­ре­ви­щи­ла со­тню. На пер­шу де­ся­тку при­па­дає близь­ко 80% рин­ку пе­ре­роб­ки. За­га­лом, не­зва­жа­ю­чи на зро­ста­н­ня об­ся­гів пе­ре­роб­ки сої, до­мі­нує у роз­по­ді­лі вро­жаю екс­порт. Він за остан­ні 5 ро­ків зріс май­же удві­чі. У 2015/16 МР по­ста­ча­н­ня сої з Укра­ї­ни оці­ню­є­ться на рів­ні 2,1 млн тонн, що на 13% ниж­че за по­ка­зник 2014/15 МР, та за­га­лом сут­тє­во ви­ще, ніж у 2011/12 МР. На­ра­зі за ве­ре­сень-лю­тий 2015/16 МР на зов­ні­шні рин­ки на­ді­йшло 1,2 млн. тонн укра­їн­ської сої (–22% до 2014/15МР за та­кий са­мий пе­рі­од). Основ­ні по­ку­пці — Ту­реч­чи­на, Іран та Єги­пет (близь­ко 70% укра­їн­сько­го екс­пор­ту сої).

Зі зро­ста­н­ням об­ся­гів пе­ре­роб­ки сої в Укра­ї­ні, та­кож зро­сли й об­ся­ги екс­пор­ту со­є­вої олії. Зокре­ма, у 2015/16 МР цей по­ка­зник мо­же до­ся­гну­ти 165 тис. тонн (+21% до 2014/15 МР, утри­чі біль­ше, ніж у 2011/12 МР). Основ­ні по­ку­пці — Ки­тай та Поль­ща. Екс­порт со­є­во­го шро­ту оці­ню­є­ться у 370 тис. тонн (+1,7 ра­за до 2014/15 МР). Най­біль­ше йо­го ку­пу­ють Бі­ло­русь і Ту­реч­чи­на.

Рі­па­ко­ві го­ри­зон­ти

В остан­ні ро­ки спо­сте­рі­га­є­мо зни­же­н­ня по­сів­них площ під рі­па­ком, що зу­мов­ле­но зни­же­н­ням за­ці­кав­ле­но­сті до йо­го ви­ро­бни­цтва (пе­ред­усім — че­рез ви­со­кий ри­зик за­ги­бе­лі куль­ту­ри в пе­рі­од пе­ре­зи­мів­лі, а по­го­дний чин­ник, як ві­до­мо, не­пе­ре­дба­чу­ва­ний), — від­бу­ва­є­ться по­сту­по­ва пе­ре­орі­єн­та­ція на рен­та­бель­ні­ші куль­ту­ри.

Об­ся­ги вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки рі­па­ку від­но­сно не­ве­ли­кі. Що­прав­да, во­ни сут­тє­во збіль­ши­ли­ся остан­нім ча­сом — із 25 тис. тонн у 2011/12 МР до 245 тис. тонн у 2014/15 МР, у по­то­чно­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці очі­ку­є­ться зро­ста­н­ня до 342 тис. тонн. За­га­лом на екс­порт іде 75-87% за­галь­ної про­по­зи­ції рі­па­ку (за­ле­жно від се­зо­ну). Втім, за остан­ніх три ро­ки че­рез ско­ро­че­н­ня ва­ло­во­го збо­ру де­що зни­зи­ли­ся об­ся­ги екс­пор­ту. Зокре­ма, у 15/16 МР екс­порт оці­ню­є­ться в 1,4 млн. тонн (-29% до 2014/15 МР). На­то­мість зро­сли об­ся­ги екс­порт­но­го по­ста­ча­н­ня рі­па­ко­вої олії — до 150 тис. тонн у 2015/16 МР (+31% до 2014/15) і шро­ту — 190 тис. тонн у 2015/16 МР (+22% до 2014/15). Основ­ний по­ку­пець ці­єї укра­їн­ської про­ду­кції — кра­ї­ни ЄС. У 2015/16 МР во­ни ви­ку­пи­ли 80% усьо­го екс­пор­то­ва­но­го рі­па­ку (про­ти 66% у 2014/15 МР), рі­па­ко­вої олії — 60%, шро­ту — 80%. Та­кож ви­со­кий ін­те­рес до укра­їн­ської рі­па­ко­вої олії ви­яв­ляє Ки­тай — 2224% за остан­ніх два се­зо­ни.

Про по­пит і про­по­зи­цію

За­га­лом і вну­трі­шній по­пит на олій­ні куль­ту­ри за­ли­ша­ти­ме­ться ви­со­ким, бо вже те­пер спо­сте­рі­га­є­ться дис­ба­ланс між об­ся­га­ми їх ви­ро­бни­цтва та на­яв­ні­стю по­ту­жно­стей для пе­ре­роб­ки. Яскра­вий при­клад 2015-го: олій­них куль­тур ви­ро­бле­но на рів­ні 17 млн. тонн, а по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки роз­ра­хо­ва­ні більш ніж на 18,5 млн. тонн.

На­ра­зі по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті в Укра­ї­ні по­сту­па­ю­ться по­ка­зни­кам ін­ших кра­їн-ви­ро­бни­ків. В ра­зі їх зро­ста­н­ня, то за вка­за­них цін виручка від ре­а­лі­за­ції мо­же збіль­ши­ти­ся на 30-50%, а по де­яких куль­ту­рах — по­над удві­чі.

Ан­на БУРКА, ана­лі­тик «АПК-Ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.