Бі­знес, що пра­гне до­ско­на­ло­сті

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Ан­дрій ПОЛ­ТА­ВЕЦЬ, ди­ре­ктор з дистри­бу­ції LNZ Group

Як ка­жуть у нас в ком­па­нії, щоб пе­ре­ко­на­ти­ся в яко­сті про­ду­кту, слід спо­ча­тку са­мо­му йо­го до­слі­ди­ти й ли­ше то­ді ар­гу­мен­то­ва­но ре­ко­мен­ду­ва­ти клі­єн­там. Зро­зумі­ло, що той, у яко­му ти сам не над­то впев­не­ний, має не­ба­га­то шан­сів бу­ти ку­пле­ним вдру­ге. Однак, без­умов­но, спра­ва не ли­ше у про­да­жах.

Бі­знес, що пра­гне до­ско­на­ло­сті в усьо­му, змі­нює не ли­ше свої вну­трі­шні про­це­си, а й впли­ває на се­ре­до­ви­ще: ре­гіон, клі­єн­тів, кон­ку­рен­тів. Спів­пра­цю­ю­чи з LNZ, на­ші пар­тне­ри ма­ють не­аби­які мо­жли­во­сті мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки. А ми пра­гне­мо ви­бу­ду­ва­ти ді­ло­ві відносини з най­ви­щим рів­нем до­ві­ри.

Як це нам вда­є­ться? Від­вер­то ка­жу­чи, спра­ва ця по­тре­бує не­аби­яких зу­силь й ін­ве­сти­цій. Пе­ред­усім — у якість ке­ру­ва­н­ня бі­знес-про­це­са­ми, а та­кож у те­хно­ло­гії, які га­ран­ту­ва­ти­муть укра­їн­ським агра­рі­ям і справ­ді ви­да­тні про­ду­кти. Цьо­го­річ, на­при­клад, у на­ших пла­нах — роз­ши­ре­н­ня пра­кти­ки ви­вче­н­ня гі­бри­дів за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми, яку за­по­ча­тку­ва­ли у 2015-му. Зокре­ма, оці­ню­є­ться не ли­ше вро­жай­ність, а й пла­сти­чність, про­ду­ктив­ність на рі­зних ґрун­тах, в рі­зних клі­ма­ти­чних умо­вах, з рі­зни­ми нор­ма­ми жив­ле­н­ня. Усі про­це­си ви­ро­бни­цтва для на­ших клі­єн­тів від­кри­ті. Бу­ва­ло, де­які з тих, хто тіль­ки роз­по­чи­нав спів­пра­цю­ва­ти з LNZ, пе­ре­ві­ря­ли нас, при­їжджа­ю­чи на під­при­єм­ства ком­па­нії без по­пе­ре­дже­н­ня. Втім, ми ще жо­дно­го ра­зу їх не роз­ча­ру­ва­ли: ко­жен пар­тнер мо­же осо­би­сто про­кон­тро­лю­ва­ти будь-яку ді­лян­ку ви­ро­бни­чо­го ци­клу. І це, до ре­чі, одна з при­чин, чо­му ри­нок спри­ймає нас по­зи­тив­но.

Хо­ро­ша ре­пу­та­ція та ви­со­кі по­ка­зни­ки да­ли змо­гу ком­па­нії ста­ти офі­цій­ним дистри­бу­то­ром зна­них сві­то­вих ком­па­ній-се­ле­кціо­не­рів. Мо­жли­вість ма­ти в порт­фе­лі ве­ли­ку лінійку на­сі­н­ня рі­зних ком­па­ній (оскіль­ки сіль­го­спви­ро­бни­ки де­да­лі ча­сті­ше від­да­ють пе­ре­ва­гу ком­пле­ксним рі­ше­н­ням) — са­ме той чин­ник, що ви­зна­чає си­лу дистри­бу­то­ра. Про­ду­кція рі­зної се­ле­кції в одно­му па­ке­ті — це зру­чно й ви­гі­дно: і з ло­гі­сти­чних, і з юри­ди­чних, і з еко­но­мі­чних мір­ку­вань. Від­так, три ро­ки по­спіль ми до­ся­га­є­мо най­біль­шо­го в Укра­ї­ні при­ро­сту за об­ся­га­ми про­да­жів на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку, що до­зво­ли­ло нам увійти у трій­ку най­кра­щих дистри­бу­то­рів. На ча­сі — но­ві го­ри­зон­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.