Позитив у кризових ре­а­лі­ях

AgroMarket - - ТОЧКА РОСТУ - Сер­гій КУРБАТОВ, стар­ший ме­не­джер із ко­мер­цій­ної стра­те­гії AgroGeneratoin

У фун­да­мен­таль­но­му ана­лі­зі є по­ня­т­тя «ри­зик, за­кла­де­ний у ці­ні». Умов­но ка­жу­чи, всі ті ри­зи­ки, з яки­ми ми сти­ка­є­мо­ся в ре­а­лі­ях пер­ма­нен­тної кри­зи, вже теж «за­кла­де­но». За три ро­ки ми ви­ро­би­ли до них пев­ну пси­хо­ло­гі­чну го­тов­ність. І ба­га­тьом це до­по­ма­гає актив­но ді­я­ти…

Курс до­ла­ра, ін­фля­ція, еко­но­мі­чна не­ста­біль­ність, не­мо­жли­вість взя­ти по­зи­ку в бан­ках… Усі ці вну­трі­шні про­бле­ми то­рік да­ли­ся взна­ки від­чу­тни­ми втра­та­ми ве­ли­ких і ма­лих ком­па­ній. Са­мі ли­ше ви­тра­ти на МТР зро­сли в 2015-му (про­ти 2014-го) на 30–40% у грив­ні. А то­му — і це оче­ви­дно — на­вче­ні гір­ким до­сві­дом сіль­го­спви­ро­бни­ки ро­би­ти­муть у 2016-му став­ку на най­більш мар­жи­наль­ні куль­ту­ри. Як змі­ни­ться стру­кту­ра по­сі­вів? Ба­га­то за­ле­жить від ста­ну ози­мих, від то­го, яку пло­щу до­ве­де­ться пе­ре­сі­ва­ти й чи ро­би­ти­муть це вза­га­лі. Ко­жен, як мо­ви­ться, ра­хує свої гро­ші й на вла­сний роз­суд під­ла­што­ву­є­ться під про­ди­кто­ва­ні рин­ком ре­а­лії.

Уже сьо­го­дні зро­зумі­ло, що зро­стуть по­сі­ви під со­ня­шни­ком, який по­то­чно­го ро­ку до­зво­ли­ли екс­пор­ту­ва­ти (цей по­тен­цій­ний ри­нок був за­кри­тий остан­ні 5 ро­ків). До­бре пі­дуть ні­ше­ві куль­ту­ри. Втім, оскіль­ки про­сів ри­нок пи­ва, сут­тє­во зни­зив­ся по­пит на ячмінь пи­во­вар­ний — йо­го сі­я­ти­муть на­ба­га­то мен­ше. Мен­ше бу­де й рі­па­ку. Час­тка ярої пше­ни­ці в за­галь­но­му об­ся­зі по­сі­вів — 5–10%.

Ці­ни на про­до­воль­чу пше­ни­цю зро­стуть, якщо під­твер­ди­ться прогноз про сут­тє­ві втра­ти цьо­го­рі­чної ози­мої пше­ни­ці в Укра­ї­ні та Ро­сії. Ві­до­мо, що по­сів­ні пло­щі під пше­ни­цею у США вже бу­ло змен­ше­но на 7%. Це ба­га­то. В нас, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, 20–30% по­сі­вів у по­га­но­му ста­ні. Якщо ре­аль­ні втра­ти ста­но­ви­ти­муть по­над 15%, то зро­ста­н­ня ці­ни на пше­ни­цю ми та­ки по­ба­чи­мо. Втім за­галь­ні за­па­си пше­ни­ці у сві­ті ве­ли­че­зні — за оцін­ка­ми Мін­сіль­го­спу США, її по­над 238 млн тонн на сто­ках. І ви­ро­бни­цтво та­кож ре­кор­дне — 735 млн тонн. Від­так, ці­но­вий тренд на сві­то­вих бір­жах да­ле­ко не опти­мі­сти­чний.

Пев­на кри­за лі­кві­дно­сті, кри­за фі­нан­су­ва­н­ня, кри­за пе­ре­ви­ро­бни­цтва си­ро­вин­них то­ва­рів, кри­за у кра­ї­нах, які є ТОП-спо­жи­ва­ча­ми (Ки­тай і США) — всі ці про­бле­ми впли­ва­ли й впли­ва­ти­муть на ці­но­утво­ре­н­ня. І все ж є пев­ний позитив на­віть у ча­си фі­нан­со­вої та еко­но­мі­чної не­ста­біль­но­сті. Якщо еко­но­мі­чний фор­сма­жор став сво­го ро­ду шо­ком у 2013-му, то у 2015-му вже чи­ма­ло ком­па­ній змо­гли при­сто­су­ва­ти­ся, по­ча­ли актив­но ді­я­ти са­ме у цих умо­вах. Що ці­ка­во: ни­ні­шньо­го ро­ку в агра­рі­їв є шан­си отри­ма­ти не­по­га­ні по­ка­зни­ки рен­та­бель­но­сті. Во­ни мо­жуть ко­ли­ва­ти­ся від 5 до 20% по ку­ку­ру­дзі, а по со­ня­шни­ку — й до 50% (за­ле­жно від ком­па­нії). Мо­же, пев­ні куль­ту­ри й да­дуть «мі­нус», але на­вряд чи це за­галь­но­укра­їн­ський зріз. І ще один ду­же ва­жли­вий мо­мент: пев­не, са­ме тру­дно­щі навчать нас до­ві­ря­ти і єд­на­ти­ся — за­ра­ди кон­ку­рен­то­зда­тно­сті, кра­щої ці­ни, до­сту­пу до кре­ди­тних ре­сур­сів. Яскра­вий при­клад — єв­ро­пей­ська ком­па­нія Agrico, що об’єд­на­ла де­ся­тки ти­сяч фер­ме­рів, які ви­ро­щу­ють і ре­а­лі­зу­ють агро­про­ду­кцію. Мо­жли­во, й на на­ших те­ре­нах на­ро­ди­ться вре­шті по­ді­бна ініціатива з бо­ку про­актив­них сіль­го­спви­ро­бни­ків. Во­на вже ду­же на ча­сі, бо са­ме у цій стра­те­гії за­по­ру­ка до­ста­тку, ста­біль­но­сті й роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.