AGI ви­хо­дить на бра­зиль­ський ри­нок

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Ку­пів­ля бра­зиль­сько­го під­при­єм­ства Entringer S.A., про яку не­що­дав­но по­ві­до­ми­ла до­бре ві­до­ма укра­їн­ським агра­рі­ям ка­над­ська ком­па­нія Ag Growth International Inc, ста­ла про­дов­же­н­ням гло­баль­ної стра­те­гії зро­ста­н­ня AGI. Як на­го­ло­сив пре­зи­дент і ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор AGI Тім Кло­уз, ком­па­нія зо­се­ре­ди­ла свої зу­си­л­ля на цьо­му клю­чо­во­му еле­мен­ті, пра­гну­чи змен­ши­ти ри­зи­ки, при­та­ман­ні мін­ли­вим по­ді­ям у сіль­сько­му го­спо­дар­стві.

При­дба­н­ня Entringer — це по­ча­ток стра­те­гії «Грін­філд Плюс», що зна­ме­ну­ва­ти­ме со­бою зро­ста­н­ня бі­зне­су ком­па­нії на рин­ку Бра­зи­лії, пе­ре­ко­на­ний він. Вла­сне, зва­же­ну й від­по­від­аль­ну стра­те­гію вхо­ду на бра­зиль­ський ри­нок ком­па­нія роз­ро­бля­ла по­над три ро­ки. «Істо­ри­чно скла­ло­ся так, що ім­порт­ні ми­та й та­ри­фи, що існу­ють в Бра­зи­лії, обме­жу­ва­ли на­шу зда­тність кон­ку­ру­ва­ти на цьо­му рин­ку», — за­ува­жив Тім Кло­уз, на­го­ло­сив­ши, що те­пер в ком­па­нії є від­по­від­ні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті. Із при­дба­н­ням Entringer мо­дель­ний ряд AGI зба­га­тив­ся лі­ній­кою зер­но­су­ша­рок й очи­щу­ва­чів зер­на, які на­ці­ле­ні са­ме на бра­зиль­ський ри­нок. Окрім то­го, ка­над­ці те­пер ма­ють у Бра­зи­лії чу­до­ву ко­ман­ду зі ста­лою ре­пу­та­ці­єю най­кра­що­го об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів, но­ві мо­жли­во­сті з установлення обла­дна­н­ня, на­ла­го­дже­ну ме­ре­жу дистри­бу­ції, на­дій­них спо­жи­ва­чів і до­бре роз­та­шо­ва­ний май­дан­чик для подаль­шо­го зро­ста­н­ня.

«Бра­зиль­ський ри­нок сіль­сько­го го­спо­дар­ства й да­лі на­би­рає обер­тів зав­дя­ки то­му, що сою та кукурудзу тут зби­ра­ють дві­чі на рік, зер­ном за­сі­ва­ють но­ві пло­щі, но­ві на­сін­нє­ві те­хно­ло­гії роз­ви­ва­ю­ться, а ви­ро­бни­ки кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ють до­бри­ва для збіль­ше­н­ня вро­жа­їв», — за­зна­чив Тім Кло­уз. Ра­зом із тим, за йо­го сло­ва­ми, існує зна­чний де­фі­цит в ін­фра­стру­кту­рі й обла­днан­ні, не­об­хі­дно­му для на­ле­жно­го збе­рі­га­н­ня, оброб­ки та транс­пор­ту­ва­н­ня вро­жа­їв, що рік у рік зро­ста­ють. Від­так, ри­нок має не­аби­який по­тен­ці­ал. Тож, хо­ча вплив на EBITDA 2016 ро­ку бу­де не­зна­чним, близь­ко 25 млн дол. бу­де ін­ве­сто­ва­но у ство­ре­н­ня та роз­ви­ток но­вих ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей на те­ре­нах ці­єї кра­ї­ни.

«Не­зва­жа­ю­чи на еко­но­мі­чні та по­лі­ти­чні по­тря­сі­н­ня в Бра­зи­лії, се­ктор сіль­сько­го го­спо­дар­ства ли­ша­є­ться позитивним для кра­ї­ни, — пе­ре­ко­на­ний Тім Кло­уз. — Про­бле­ми, що сто­ять пе­ред кра­ї­ною, ма­ли істо­тний вплив на ва­лю­ту, ство­рю­ю­чи те, що ми вва­жа­є­мо ча­сом мо­жли­во­стей, щоб увійти на ри­нок і ство­ри­ти осно­ву для зро­ста­н­ня».

*** Entringer — бра­зиль­ський ви­ро­бник зер­но­вих си­ло­сів, зер­но­су­ша­рок, зер­но­очи­щу­валь­но­го обла­дна­н­ня та ков­шо­вих но­рій. Ком­па­нія Entringer бу­ла за­сно­ва­на 1988 ро­ку й стра­те­гі­чно при­ва­бли­во роз­та­шо­ва­на в про­він­ції Сан-Па­у­лу в Бра­зи­лії. Про­да­жі Entringer 2015 ро­ку до­ся­гну­ли 43 млн бра­зиль­ських ре­а­лів (при­бли­зно 12 млн аме­ри­кан­ських до­ла­рів) і нор­мо­ва­на EBITDA за по­пе­ре­дні шість ро­ків ста­но­ви­ла в се­ре­дньо­му при­бли­зно 5,6 млн ре­а­лів (USD 1,6 млн) із пі­ком нор­ма­лі­зо­ва­ної EBITDA в 9,9 млн ре­а­лів (USD 2,76 млн) у 2013 ро­ці та не­га­тив­ним EBITDA у роз­мі­рі близь­ко 1,3 млн ре­а­лів (USD 0,36 млн) в 2015 ро­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.