«Чер­во­на зір­ка» пла­нує змі­ни­ти ім’я

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник по­сів­ної те­хні­ки — ПАТ «Чер­во­на зір­ка» — у про­це­сі ре­брен­дин­гу. Но­вою на­звою й брен­дом про­ду­кції ста­не «Ель­вор­ті» (Elvorti) на честь за­снов­ни­ків — ан­глій­ських під­при­єм­ців Ро­бер­та й То­ма­са Ель­вор­ті. Ще у 80-ті ро­ки ХІХ ст. за­вод «Ель­вор­ті» був одним із най­біль­ших спе­ці­а­лі­зо­ва­них під­при­ємств із ви­го­тов­ле­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки у Єв­ро­пі. Про­ду­кція під­при­єм­ства отри­му­ва­ла ме­да­лі та при­зи на рі­зно­ма­ні­тних між­на­ро­дних ви­став­ках. У 1919-му за­вод на­ціо­на­лі­зу­ва­ли й пе­ре­йме­ну­ва­ли на «Пер­ший дер­жав­ний ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод мі­ста Єли­са­вет­гра­да», 1922-го він отри­мав на­зву «Кра­сная зве­зда», а 2003-го — «Чер­во­на зір­ка». Пи­та­н­ня що­до від­нов­ле­н­ня істо­ри­чної на­зви вне­се­но до по­ряд­ку ден­но­го за­галь­них збо­рів акціо­не­рів під­при­єм­ства, які від­бу­ду­ться 22 кві­тня 2016 р. «Під­го­тов­ка до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ве­ла­ся про­тя­гом трьох ро­ків — са­ме стіль­ки для мар­ку­ва­н­ня ви­го­тов­ле­ної те­хні­ки на під­при­єм­стві ви­ко­ри­сто­ву­є­ться по­двій­ний ло­го­тип: CHERVONA ZIRKA/ELVORTI».

Під­при­єм­ство увесь цей час пла­но­мір­но здій­сню­ва­ло пе­ре­о­сна­ще­н­ня й мо­дер­ні­за­цію. Як ка­же го­ло­ва прав­лі­н­ня — ген­ди­ре­ктор ПАТ «Чер­во­на зір­ка» Сер­гій Ка­ла­па, тіль­ки зав­дя­ки роз­роб­ці й ви­ве­ден­ню на ри­нок кон­ку­рен­то­зда­тної те­хні­ки бу­де мо­жли­вою змі­на на­зви під­при­єм­ства — як одно­го з основ­них атри­бу­тів брен­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.