Ма­ло ро­бо­ти не бу­ває

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Іван ЄРЕМЕНОК, кан­ди­дат те­хні­чних на­ук

Дій­сно, в Укра­ї­ні по­тре­ба в те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чах збіль­шу­є­ться з ко­жним ро­ком, про що свід­чать рі­зно­ма­ні­тні не­за­ле­жні дже­ре­ла ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції. Ви­кли­ка­но це ба­га­тьма чин­ни­ка­ми, се­ред яких варто на­зва­ти по­гли­бле­н­ня ме­ха­ні­за­ції та ускла­дне­н­ня те­хно­ло­гій ро­слин­ни­цтва й тва­рин­ни­цтва, а от­же, і збіль­ше­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій пе­ре­мі­ще­н­ня рі­зно­го ро­ду ван­та­жів; усе біль­шо­го по­ши­ре­н­ня те­хно­ло­гії збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ки ви­ро­ще­ної сіль­госп­про­ду­кції, а це та­кож збіль­шує по­тре­бу у вну­трі­го­спо­дар­сько­му пе­ре­мі­щен­ні си­ро­ви­ни. Подаль­ше змен­ше­н­ня чи­сель­но­сті сіль­сько­го на­се­ле­н­ня, на жаль, тіль­ки по­си­лю­ють по­тре­бу в та­ких ма­ши­нах.

Ком­па­нія CLAAS про­по­нує два те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чних рі­ше­н­ня транс­пор­ту­ва­н­ня ван­та­жів, що до­пов­ню­ють одне одно­го, — це лі­ній­ки фрон­таль­них на­ван­та­жу­ва­чів на тра­кто­рах кла­си­чної ко­лі­сної фор­му­ли ARION, AXION і те­ле­ско­пі­чні на­ван­та­жу­ва­чі SCORPION. Тра­кто­ри з фрон­таль­ни­ми на­ван­та­жу­ва­ча­ми ма­ють більш уні­вер­саль­не за­сто­су­ва­н­ня, оскіль­ки крім ван­та­жно-роз­ван­та­жу­валь­них ро­біт, во­ни мо­жуть пра­цю­ва­ти за основ­ним сво­їм при­зна­че­н­ням в по­лі та фер­мі. Про­те на­ші сіль­госп­під­при­єм­ства з ко­жним ро­ком ма­ють усе більш ви­ра­же­ні ри­си ін­ду­стрі­а­лі­за­ції, то­му зу­пи­ни­мо­ся на остан­ніх — те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чах SCORPION від CLAAS.

Ці ма­ши­ни до­сить ві­до­мі в Укра­ї­ні, оскіль­ки пер­ші оди­ни­ці роз­по-

ча­ли ві­длік мо­то­го­дин ще у 2005 ро­ці. Та, не­зва­жа­ю­чи на це, на­га­да­є­мо основ­ні те­хні­чні й те­хно­ло­гі­чні осо­бли­во­сті цих ма­шин, тим па­че, що зов­сім не­дав­но на змі­ну ви­йшла но­ва ге­не­ра­ція цих ма­шин.

Мо­дель­ний ряд те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чів SCORPION має шість но­вих й одну най­по­пу­ляр­ні­шу мо­дель по­пе­ре­дніх ро­ків — 6030СР, що ви­пу­ска­є­ться з 2008 ро­ку. Ма­ши­ни обла­дна­но на­дій­ни­ми 4-ци­лін­дро­ви­ми дви­гу­на­ми Deutz, які ви­гі­дно ви­рі­зня­ю­ться се­ред ін­ших сво­їм ви­со­ким кру­тним мо­мен­том і ма­лою ви­тра­тою па­ли­ва. Дви­гун роз­мі­ще­но пер­пен­ди­ку­ляр­но до на­прям­ку ру­ху, та­ке роз­мі­ще­н­ня ро­бить йо­го те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня над­зви­чай­но зру­чним. Про­стір під ка­по­том роз­ді­ле­но пе­ре­го­род­кою з ущіль­не­н­ня­ми на дві тем­пе­ра­тур­них зо­ни. В пе­ре­дній ча­сти­ні від­бу­ва­є­ться за­бір сві­жо­го по­ві­тря — са­ме тут роз­мі­ще­но па­кет ра­ді­а­то­рів, а в за­дній — дви­гун і си­сте­ма ви­пу­ску від­пра­цьо­ва­них га­зів. Швид­кість обер­та­н­ня вен­ти­ля­то­ра ре­гу­лю­є­ться з до­по­мо­гою еле­ктро­ні­ки за­ле­жно від тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му двигуна та гі­драв­лі­чної си­сте­ми. Осо­бли­ві­стю си­сте­ми є те, що на­грі­те пі­сля ра­ді­а­то­рів по­ві­тря не ви­ду­ва­є­ться під ма­ши­ну, як це є в ін­ших, то­му при­мі­ще­н­ня, у яко­му пра­цює SCORPION, не за­пи­лю­є­ться. За до­по­мо­гою ре­вер­са вен­ти­ля­то­ра, що мо­же вми­ка­ти­ся за будь-яких обер­тів двигуна, мо­жна чи­сти­ти ра­ді­а­тор без те­хно­ло­гі­чних зу­пи­нок. До то­го ж по­ві­тря не за­смо­кту­ва­ти­ме­ться з-під дни­ща ма­ши­ни.

Ін­те­ле­кту­аль­ний гі­дро­ста­ти­чний при­від VARIPOWER за­без­пе­чує уні­каль­ні тя­го­ві та швид-

кі­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки ма­ши­ни від 0 до 40 км/год. Па­ра­ме­три тяги та швид­ко­сті узго­джу­ю­ться між со­бою без втру­ча­н­ня опе­ра­то­ра, до­да­тко­во ви­рі­зня­ю­чи гі­дро­ста­ти­чну транс­мі­сію па­лив­ною еко­но­мі­чні­стю. Адже, згі­дно з опу­блі­ко­ва­ни­ми ми­ну­ло­го ро­ку до­слі­дже­н­ня­ми Дре­зден­сько­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту, на­ван­та­жу­ва­чі з гі­дро­ста­ти­чною транс­мі­сі­єю ма­ють на 23% мен­шу ви­тра­ту па­ли­ва за «ко­ро­тко­го» ци­клу пе­ре­ван­та­же­н­ня та 20% — за «дов­го­го» за цих са­мих умов і та­ки­ми са­ми­ми ма­ши­на­ми, але з гі­дро­транс­фор­ма­то­ром й ав­то­ма­ти­чною сту­пін­ча­стою КПП. Опе­ра­тор із гі­дро­ста­ти­чною транс­мі­сі­єю та­кож зна­чно мен­ше втом­лю­є­ться, оскіль­ки ма­ши­на са­ма зу­пи­ня­є­ться в ра­зі від­пу­ска­н­ня пе­да­лі га­зу. Крім цьо­го, ма­ши­на плав­но ру­шає, всі опе­ра­ції ви­ко­ну­ю­ться плав­но й то­чно.

За­ле­жно від обра­ної ком­пле­кта­ції, мо­де­лі про­ду­ктив­ність гі­драв­лі­чної си­сте­ми мо­же бу­ти від 84 до 187 л/хв і з ти­ском до 260 Бар. Су­мі­ще­н­ня гі­драв­лі­чної та гі­дро­ста­ти­чної си­стем до­зво­ли­ло що­най­мен­ше на тре­ти­ну ско­ро­ти­ти об’єми оли­ви, та й за мі­ну­со­вих тем­пе­ра­тур ма­ши­на го­то­ва до ро­бо­ти від­ра­зу по при­бу­т­тю на об’єкт, не по­тре­бу­ю­чи окре­мо­го ро­зі­грі­ву гі­дро­си­сте­ми.

Те­ле­ско­пі­чна стрі­ла має зна­чний сту­пінь пе­ре­кри­т­тя ру­хо­мих се­кцій, ве­ли­ку пло­щу по­пе­ре­чно­го пе­ре­ти­ну, що за­без­пе­чує ви­со­ту під­йо­му ван­та­жів від 6,05 до 8,75 м (за­ле­жно від мо­де­лі) та ван­та­жо­пі­д­йом­ність від 3 до 5,5 т. Ком­пен­са­ція ко­ли­вань те­ле­ско­пі­чної стрі­ли га­ран­тує рів­но­мір­ний рух на­ван­та­жу­ва­ча без втрат си­пких ма­те­рі­а­лів із ков­ша. Дем­пфер те­ле­ско­пі­чної стрі­ли за її ру­ху у край­ні по­ло­же­н­ня за­по­бі­гає стриб­кам ти­ску в гі­драв­лі­чній си­сте­мі (гі­дро­уда­рам), то­му по­дов­жує її ре­сурс.

Опор­на ра­ма ви­рі­зня­є­ться ма­кси­маль­ною мі­цні­стю й ви­три­мує ви­со­кі як ста­ти­чні, так і ди­на­мі­чні на­ван­та­же­н­ня. Низь­кий за­галь­ний центр ва­ги за ви­со­ко­го клі­рен­су, низь­ке роз­мі­ще­н­ня по­во­ро­тно­го шар­ні­ра стрі­ли, роз­по­діл ва­ги між пе­ре­дньою та за­дньою віс­сю 40:60 дає мо­жли­вість упев­не­но й ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти в по­льо­вих умо­вах.

Три стра­те­гії кер­мо­во­го ке­ру­ва­н­ня, пов­ний при­від, ав­то­ма­ти­чне бло­ку­ва­н­ня ди­фе­рен­ці­а­ла, ком­по­ну­ва­н­ня на­ван­та­жу­ва­ча, яке за­без­пе­чує ра­ді­ус роз­во­ро­ту 3,6 м, не­ве­ли­кі га­ба­ри­тні ро­змі­ри за­без­пе­чу­ють над­зви­чай­ну ма­нев­ро­вість цих ма­шин, що ва­жли­во в ро­бо­ті у склад­ських при­мі­ще­н­нях. Для ви­ко­на­н­ня транс­порт­них ро­біт по­за­ду ма­ши­ни вста­нов­лю­є­ться фар­коп, до­да­тко­ві гі­дро­ви­хо­ди.

Про­сто­ра ком­фор­тна ка­бі­на з па­но­рам­ним ві­кном на­дає опе­ра­то­ру чу­до­ву кру­го­ву огля­до­вість і до­зво­ляє пов­ні­стю кон­тро­лю­ва­ти ван­та­жно-роз­ван­та­жу­валь­ні ро­бо­ти за будь-яко­го по­ло­же­н­ня стрі­ли. За ке­ру­ва­н­ня те­ле­ско­пі­чним на­ван­та­жу­ва­чем SCORPION лі­ва ру­ка опе­ра­то­ра зав­жди ли­ша­є­ться на кер­мі, а пра­ва, за до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го ба­га­то­фун­кціо­наль­но­го ва­же­ля, ке­рує всі­ма фун­кці­я­ми на­ван­та­же­н­ня та ру­ху: під­йом і опу­ска­н­ня, за­ван­та­же­н­ня та ви­ван­та­же­н­ня ков­ша, скла­да­н­ня та роз­кла­да­н­ня стрі­ли, бло­ку­ва­н­ня всіх фун­кцій під час ру­ху до­ро­га­ми за­галь­но­го при­зна­че­н­ня. Ка­бі­ну обла­дна­но кон­ди­ціо­не­ром, вен­ти­ля­то­ром й обі­грі­вом ві­кон, мі­сця­ми збе­рі­га­н­ня осо­би­стих ре­чей опе­ра­то­ра, ра­діо­пі­дго­тов­кою.

На­ван­та­жу­ва­чі SCORPION отри­ма­ли на­зву від до­бре ві­до­мих чле­ни­сто­но­гих за їх швид­кість ре­а­кції та ви­три­ва­лість у над­скла­дних умо­вах, і вла­сни­ки цих ма­шин, що є пра­кти­чно в ко­жно­му ра­йо­ні Укра­ї­ни, під­твер­джу­ють ці сло­ва.

Ві­ктор Зе­лен­ський — го­лов­ний ін­же­нер СФГ «Ко­лос» (м. Ку­ли­ків­ка Чер­ні­гів­ської обл.): У нас дві та­ких ма­ши­ни — SCORPION 7040 і 6030СР, які екс­плу­а­ту­є­мо чо­ти­ри та п’ять ро­ків від­по­від­но. Над­зви­чай­но за­до­во­ле­ні на­дій­ні­стю та ви­три­ва­лі­стю, оскіль­ки за цей час окрім ре­гу­ляр­но­го те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та за­мі­ни під­ши­пни­ків ков­за­н­ня стрі­ли ми ні­чо­го біль­ше не про­во­ди­ли — і це за умов май­же ці­ло­до­бо­вої їх ро­бо­ти про­тя­гом усьо­го ка­лен­дар­но­го ро­ку! Умо­ви екс­плу­а­та­ції в сіль­сько­му го­спо­дар­стві са­мі зна­є­те які, та на­віть за –30 °С не ма­ли жо­дної від­мо­ви.

Ва­ле­рій Ма­цо­ла — го­лов­ний ін­же­нер СТОВ «Агро­світ» (с. Ка­ра­пи­ші Ки­їв­ської обл.): Ма­є­мо вже три те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чі від CLAAS, пер­ший із яких — RANGER при­дба­ли ще 2000-го, а остан­ній — SCORPION 7040 — ми­ну­ло­го ро­ку. Всі три ма­ши­ни пра­цю­ють на го­спо­дар­ських ро­бо­тах ці­лий рік, адже від­мін­но справ­ля­ю­ться з пе­ре­вал­кою і на­ван­та­же­н­ням зер­на та цукро­во­го бу­ря­ку, за­бо­ром та на­ван­та­же­н­ням си­ло­су, чи­ще­н­ням сви­нар­ни­ка й тва­рин­ни­цької фер­ми, за­ван­та­же­н­ням до­брив і на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу, чи­ще­н­ням те­ри­то­рії та до­ріг від сні­гу й рі­зно­го ви­ду ре­мон­тни­ми ро­бо­та­ми. Сьо­го­дні вже про­сто не уяв­ля­є­мо ро­бо­ту на­шо­го під­при­єм­ства без цих ма­шин.

Во­ло­ди­мир Пі­дгір­ний — го­лов­ний ін­же­нер ТОВ «Про­мінь АА» (Таль­нів­ський р-н Чер­ка­ської обл.): При­дба­ли на­ван­та­жу­вач SCORPION три ро­ки то­му, то­ді на­віть не здо­га­ду­ва­ли­ся, що ним мо­жна ро­би­ти та­ку ши­ро­ку но­мен­кла­ту­ру й об­ся­ги ро­біт. Ма­ши­на в го­спо­дар­стві над­зви­чай­но по­трі­бна. Опе­ра­то­ри за­до­во­ле­ні ро­бо­тою — во­на зру­чна в ке­ру­ван­ні, фун­кціо­наль­на, ер­го­но­мі­чна. За весь час екс­плу­а­та­ції на­ван­та­жу­ва­ча ми не ма­ли жо­дних те­хні­чних про­блем, а от­же, й про­блем із за­па­сни­ми ча­сти­на­ми, під­ро­бок яких із ко­жним ро­ком стає, на жаль, усе біль­ше й біль­ше. То­му моя ро­бо­та як ін­же­не­ра по­ля­гає ли­ше в кон­тро­лі до­три­ма­н­ня пе­рі­о­ди­чно­сті та про­ве­де­н­ня те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, що із сер­ві­сною під­трим­кою ди­лер­ської ме­ре­жі CLAAS не є про­бле­мою.

Во­ло­ди­мир Чміль — го­лов­ний ін­же­нер ПП «Агрон» (с. Тов­сто­луг Тер­но­піль­ської обл.): SCORPION 7040 екс­плу­а­ту­є­мо з 2012 ро­ку. Ма­ши­на на­пра­цю­ва­ла вже май­же 4000 мо­то­го­дин й по­ка­за­ла се­бе на­дій­ною — про­во­ди­мо ли­ше пе­рі­о­ди­чне те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня. З її по­явою всі го­спо­дар­ські опе­ра­ції про­во­ди­мо зна­чно швид­ше та лег­ше, кіль­кість лю­дей і те­хні­ки для ви­ко­на­н­ня одних і тих са­мих ро­біт ско­ро­ти­ла­ся, адже сьо­го­дні вже до­ста­тньо ли­ше одні­єї ма­ши­ни з опе­ра­то­ром.

Сьо­го­дні вже важ­ко уяви­ти ро­бо­ту пов­но­цін­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства без та­кої ма­ши­ни, як те­ле­ско­пі­чний на­ван­та­жу­вач, адже сфе­ра йо­го за­сто­су­ва­н­ня на фер­мі, зер­но­во­му то­ку, по­лі, бу­ді­вель­но­му май­дан­чи­ку, тра­ктор­ній бри­га­ді та ко­му­наль­них ро­бо­тах не­у­хиль­но зро­стає.

Ро­бо­та із «біг бе­га­ми» (до­бри­ва, на­сі­н­ня)

На­ван­та­же­н­ня гною (ро­бо­та у гно­яр­ках)

Чи­ще­н­ня під­стил­ки на фер­мах, у ку­ря­тни­ках

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.