По­сі­є­мо до­рож­че. Та чи до­рож­че про­да­мо?

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Алі­на ГОЛИНСЬКА

Ве­сня­на по­сів­на цьо­го­річ ста­не укра­їн­сько­му агро­се­кто­ру, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, при­бли­зно в 80–90 млрд грн — ма­ло не на тре­ти­ну до­рож­че, ніж то­рік. Хто б сум­ні­вав­ся: ім­порт­ні скла­до­ві агро­те­хно­ло­гії зро­сли на чверть (про­ти ве­сни 2015-го), орен­да — на 20%, по­сів­ні пло­щі під ярим кли­ном роз­ши­ре­но на 1,6 млн га. Де­фі­цит обо­ро­тних ко­штів на про­ве­де­н­ня ве­сня­них по­льо­вих ро­біт у 2016-му, за да­ни­ми УКАБ, ста­но­вить 15 млрд грн.

Хай там що обі­ця­ли чи­нов­ни­ки, фі­нан­со­ва си­сте­ма до­сі так і не за­пра­цю­ва­ла в ін­те­ре­сах аграр­но­го (та й будь-яко­го ін­шо­го) бі­зне­су. Си­ту­а­ція тіль­ки ускла­дни­ла­ся. Се­ре­дня ставка бан­ків­сько­го фі­нан­су­ва­н­ня у 2016-му — 20–25% рі­чних, то­ді як у 2014-му — 20,1%. Пер­спе­кти­ва та­ких бор­го­вих зо­бов’язань від­ля­кує на­віть тих, ко­трі мо­гли б до­зво­ли­ти со­бі та­ку по­зи­ку.

Те­о­ре­ти­чно, до 15% рі­чних бан­ків­сько­го кре­ди­ту ма­лим і се­ре­днім фер­ме­рам ма­ли б ком­пен­су­ва­ти ко­штом спе­ці­аль­ної дер­жав­ної про­гра­ми — за­яв­ки на участь у ній при­йма­ють мі­сце­ві адмі­ні­стра­ції. Про­те 300 млн грн, пе­ред­ба­че­них на ці по­тре­би в держ­бю­дже­ті, — це, як ка­жуть ана­лі­ти­ки, кра­пля в мо­рі.

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни обі­ця­ло вже цьо­го ро­ку на­да­ти агро­ви­ро­бни­кам до­ступ до де­ше­во­го дов­го­го фі­нан­су­ва­н­ня у грив­ні під «єв­ро­пей­ський» від­со­ток (у ЄС кре­ди­ти ви­да­ю­ться за став­кою до 10%). Імо­вір­но, пі­сля ра­ти­фі­ка­ції від­по­від­ної уго­ди з Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком на 400 млн ев­ро дер­жав­ні фі­н­уста­но­ви змо­жуть кре­ди­ту­ва­ти ци­ми ко­шта­ми ма­лих і се­ре­дніх сіль­го­спви­ро­бни­ків під дер­жав­ні га­ран­тії. А по­ки що укра­їн­ський аграр­ний бі­знес на­ма­га­є­ться зве­сти де­бет із кре­ди­том са­мо­туж­ки. Та чи мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на рен­та­бель­ність в но­во­му се­зо­ні?

По­зи­чи­ти. Але що за­кла­сти?

Бан­ки, як ві­до­мо, не роз­гля­да­ють май­бу­тній уро­жай як за­ста­ву. Хі­ба до­да­тко­ву — з май­бу­тнім пе­ре­о­форм­ле­н­ням у за­ста­ву то­ва­рів в обо­ро­ті (зер­на, на­сі­н­ня).

Як по­яснює Ан­дрій Пу­тів­ський, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту се­ре­дніх кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів UniCreditBank, стру­кту­ра за­ста­ви та її оці­ню­валь­на вар­тість ма­ють по­кри­ва­ти ри­зи­ки бан­ку з ура­ху­ва­н­ням пе­рі­о­ду на мо­жли­ве стя­гне­н­ня й про­даж.

Що­прав­да, мо­жна за­лу­чи­ти ко­шти й за до­по­мо­гою фор­вар­дно­го кон­тра­кту. Фа­кти­чно — це про­даж май­бу­тньо­го вро­жаю, ча­сти­ну ви­ру­чки за який мо­жна отри­ма­ти ще до по­ча­тку по­сів­ної. Так, Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція (ДПЗКУ) пу­блі­чно за­яви­ла, що пла­нує спря­му­ва­ти на ве­сня­ну фор­вар­дну кам­па­нію до 2 млрд грн, з яких на аван­си пе­ред­ба­че­но близь­ко 50%, аби при­дба­ти близь­ко 500 тис. тонн ку­ку­ру­дзи, пше­ни­ці, ячме­ню й сої. «Аграр­ний фонд» за­ку­пить цьо­го­річ 640 тис. тонн ярих куль­тур, ви­ді­лив­ши на ве­сня­ний фор­вард за­га­лом 1,5 млрд грн.

Де­ко­трі по­ста­чаль­ни­ки МТР ре­а­лі­зу­ють свою про­ду­кцію з від­тер­мі­ну­ва­н­ням пла­те­жу. Кре­ди­тна уго­да укла­да­є­ться під об­умов­ле­ний від­со­ток, а за­ста­вою за­зви­чай є сам пе­ре­да­ний то­вар. Ди­ре­ктор під­при­єм­ства «Ко­лос» (1,2 тис. га) Ві­ктор Ді­дух роз­по­від­ає, що на Чер­ка­щи­ні та­кі умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня мо­жли­ві ли­ше за умо­ви дов­го­три­ва­лих пар­тнер­ських від­но­син. «На та­ких умо­вах ми ку­пу­є­мо тіль­ки ЗЗР і тіль­ки в одні­єї ком­па­нії. На­вряд чи змо­же­мо до­мо­ви­ти­ся про та­кі са­мі умо­ви з ки­мось іще», — ка­же він.

Ди­ску­сій­на, але аль­тер­на­ти­ва

У Хар­ків­ській, Він­ни­цькій, Чер­ка­ській і Пол­тав­ській обла­стях сіль­го­спви­ро­бни­ки вже ни­ні мо­жуть за­лу­чи­ти ко­шти або при­дба­ти які­сне на­сі­н­ня чи ЗЗР, офор­мив­ши аграр­ну роз­пи­ску. За­га­лом агра­рії по­зи­тив­но оці­ню­ють мо­жли­вість ско­ри­ста­ти­ся та­кою на­го­дою.

Утім, як за­явив на пре­скон­фе­рен­ції в УНІАН ди­ре­ктор чер­ка­сько­го під­при­єм­ства «Агро­дар» (3 тис. га) Ро­ман Ле­щен­ко, є ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня, що уча­сни­ків-кре­ди­то­рів у цій про­гра­мі не­вдов­зі бу­де на­ба­га­то біль­ше. На­ра­зі в екс­пе­ри­мен­таль­но­му про­е­кті із за­про­ва­дже­н­ня аграр­них роз­пи­сок (за під­трим­ки IFC та Мі­нАПіП) бе­руть участь один банк і кіль­ка ве­ли­ких між­на­ро­дних ком­па­ній, що про­да­ють в Укра­ї­ні ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні ре­сур­си. І на­віть якщо йде­ться про фі­нан­со­ву (а не то­вар­ну) аграр­ну роз­пи­ску, від сільгоспвиробника мо­же ви­ма­га­ти­ся до­три­ма­н­ня агро­те­хно­ло­гії з ви­ко­ри­ста­н­ням ви­зна­че­них кре­ди­то­ром МТР — щоб га­ран­ту­ва­ти май­бу­тній уро­жай, під за­ста­ву яко­го бу­ла ви­да­на по­зи­ка. Але чи до­ціль­но в умо­вах на­ших ризиків ку­пу­ва­ти за та­кою ви­со­кою ці­ною?

За­ку­пів­ля на­сі­н­ня чи мін­до­брив, зро­зумі­ло, — це за­хи­ще­ні стат­ті фер­мер­сько­го бю­дже­ту, еко­но­мія на яких зве­де на­ні­вець всю ро­бо­ту. Утім, на дум­ку Ро­ма­на Ле­щен­ка, для ЗЗР мо­жна зро­би­ти ви­ня­ток. «Є те­хно­ло­гії, де ми по­вин­ні бра­ти тіль­ки най­кра­щі за­со­би за­хи­сту від про­від­них ви­ро­бни­ків, але ми вже зна­є­мо, що, на­при­клад, для фун­гі­ци­дно­го за­хи­сту мо­жна взя­ти пев­ний ге­не­рик, який пра­цює, який до­вів свою ефе­ктив­ність. Так ми на­ма­га­є­мо­ся зни­зи­ти со­бі­вар­тість по ко­жній куль­ту­рі», — ска­зав він.

Акту­аль­ні ви­кли­ки

«Ва­жли­во да­ти сіль­го­спви­ро­бни­кам рі­зні ва­рі­ан­ти до­сту­пу до фі­нан­сів із тим, щоб во­ни зро­зумі­ли, який із них ефе­ктив­ні­ший і де­шев­ший, — вва­жає за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Вла­ди­сла­ва Ру­ти­цька. — Якщо зро­ста­ти­ме гео­гра­фія аграр­них роз­пи­сок, це одно­зна­чно при­зве­де до зде­шев­ле­н­ня цьо­го ін­стру­мен­ту». На­ра­зі у пла­нах — по­ши­ри­ти впро­ва­дже­н­ня аграр­них роз­пи­сок на Ки­їв­ську, Львів­ську й Оде­ську обла­сті. А зго­дом і на всю Укра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.