ЧО­МУ ВНУ­ТРІ­ШНІ ЦІ­НИ НЕ ВСТИ­ГА­ЮТЬ РЕ­А­ГУ­ВА­ТИ НА СИ­ГНА­ЛИ РИН­КУ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та прогноз

Про­тя­гом бе­ре­зня че­рез по­стій­ні змі­ни ва­лю­тно­го кур­су ці­ни в Укра­ї­ні по­во­ди­ли­ся ха­о­ти­чно, не всти­га­ю­чи ре­а­гу­ва­ти на рин­ко­ві си­гна­ли. Втім, для сві­то­вих си­ро­вин­них рин­ків мі­сяць був опти­мі­сти­чним. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на зер­но, сою та рі­пак «дру­жно» ви­стри­бну­ли із ці­но­вих ям за під­трим­ки де­яко­го змі­цне­н­ня цін на на­фту, ви­со­ких тем­пів екс­порт­них про­даж і по­бо­ю­вань за май­бу­тній уро­жай.

Пше­ни­ця

Основ­ним драй­ве­ром змін сві­то­вих цін на пше­ни­цю бу­ли по­го­дні умо­ви, які фор­му­ють сьо­го­дні май­бу­тній уро­жай ози­мої пше­ни­ці. В пер­шій по­ло­ви­ні бе­ре­зня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) до­ся­гну­ли 4,5 дол./бу­шель, або 165 дол./т, й узя­ли курс на зро­ста­н­ня (схо­же, да­ю­ться взна­ки на­дмір­ні до­щі в пше­ни­чно­му по­ясі США). На­при­кін­ці бе­ре­зня під­три­ма­ли тренд ви­со­кі тем­пи екс­порт­них про­даж аме­ри­кан­ської пше­ни­ці.

На­то­мість в Укра­ї­ні ці­ни ли­хо­ма­ни­ло пе­ред­усім під впли­вом не­ста­біль­но­го ва­лю­тно­го кур­су. Ри­нок ре­а­гу­вав із за­пі­зне­н­ням. Не­ста­біль­на грив­ня до­да­ла во­ла­тиль­но­сті ці­нам у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті, то­ді як в до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті во­ни зна­чних змін не за­зна­ли. Су­дя­чи з усьо­го, ва­лю­тний курс і на­да­лі за­ли­ша­ти­ме­ться в Укра­ї­ні сут­тє­вим (але не­пе­ре­дба­чу­ва­ним) чин­ни­ком впли­ву на ці­ни, крім то­го, подаль­ший тренд за­ле­жа­ти­ме від ста­ну по­сі­вів ози­мих куль­тур і хо­ду ве­сня­ної по­сів­ної. За­га­лом стан пе­ре­зи­мів­лі ози­мих куль­тур оці­ню­є­ться як за­до­віль­ний, однак низь­кі тем­пе­ра­ту­ри на­при­кін­ці бе­ре­зня при­зу­пи­ни­ли ве­ге­та­цію ро­слин, а в окре­мих ре­гіо­нах на­віть по­шко­ди­ли на­зем­ну ча­сти­ну схо­дів.

Ку­ку­ру­дза

У пер­шій по­ло­ви­ні бе­ре­зня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) та­кож ви­би­ра­ли­ся із ці­но­вої ями (3,6 дол./бу­шель або 142 дол./т) за під­трим­ки су­мі­жно­го рин­ку пше­ни­ці та вда­лих екс­порт­них про­даж аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи у цей пе­рі­од. Де­я­ку під­трим­ку ці­нам на­да­ла ін­фор­ма­ція бе­ре­зне­во­го зві­ту МСГ США, у яко­му бу­ло зни­же­но оцін­ку сві­то­вих за­па­сів (на 1,8 млн тонн).

У дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня при­пи­ни­ли зро­ста­н­ня й пе­ре­йшли в бо­ко­вий тренд під ти­ском ар­ген­тин­ської ку­ку­ру­дзи, яка по­сту­пає на

ри­нок у зна­чно біль­ших об­ся­гах, ніж ми­ну­ло­го ро­ку. Зокре­ма, у лю­то­му екс­порт­ні про­да­жі ар­ген­тин­ської ку­ку­ру­дзи бу­ли ви­щи­ми у 2,7 ра­за про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку.

Ці­ни укра­їн­сько­го рин­ку ко­ли­ва­ли­ся під впли­вом не­ста­біль­ної грив­ні, не всти­га­ю­чи за по­стій­ни­ми змі­на­ми кур­су ва­лют. Ха­ра­ктер­но, що спред між ці­на­ми укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB і ці­на­ми ку­ку­ру­дзи на умо­вах по­ста­ча­н­ня CPT-порт (в до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті) зву­зив­ся з 25 дол./т во­се­ни 2015 ро­ку до 5 дол./т в лю­то­му-бе­ре­зні 2016-го. Це по­ясню­є­ться тим, що, згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, із 2016-го екс­пор­те­ри отри­му­ва­ти­муть від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ за екс­пор­ту зер­на й те­хні­чних куль­тур. У свою чер­гу, це по­зна­чи­ло­ся на ці­нах вну­трі­шньо­го рин­ку — ці­ни пор­то­вих і лі­ній­них еле­ва­то­рів (в до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті) зро­ста­ли з по­ча­тку ро­ку, то­ді як ці­ни FOB бу­ли від­но­сно ста­біль­ни­ми й на­віть про­сі­ли.

На­ра­зі ку­ку­ру­дза є основ­ним екс­порт­ним то­ва­ром і має по­пит. З огля­ду на тен­ден­ції сві­то­вих цін і не­ста­біль­ність ва­лю­тно­го кур­су, на по­ча­тку кві­тня зни­же­н­ня цін на кукурудзу в Укра­ї­ні не очі­ку­є­ться.

Со­є­ві бо­би

Актив­ну ди­на­мі­ку зро­ста­н­ня цін в бе­ре­зні про­де­мон­стру­ва­ли бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів. Так, за мі­сяць трав­не­вий ф’ючерс до­дав близь­ко 20 дол./т, до­ся­гнув­ши рів­ня 334 дол./т. Го­лов­ни­ми чин­ни­ка­ми ро­сту со­є­вих ко­ти­ру­вань бу­ла ін­фор­ма­ція МСГ США (бе­ре­зне­вий звіт) що­до зни­же­н­ня сві­то­вих за­ли­шків сої на 1,5 млн тонн, успі­шний екс­порт со­є­вих бо­бів у Ки­тай, актив­ний по­пит на со­є­вий шрот, ін­ші про­ду­кти пе­ре­роб­ки та по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку зро­ста­н­ня цін на на­фту.

Ці­ни на укра­їн­ську сою не під­да­ли­ся на ко­ли­ва­н­ня кур­су ва­лют (у та­кій мі­рі, як ці­ни пше­ни­ці й ку­ку­ру­дзи) й за­ли­ша­ли­ся від­но­сно ста­біль­ни­ми. Зна­чно­го па­ді­н­ня

цін вда­ло­ся уни­кну­ти – зав­дя­ки по­зи­тив­но­му трен­ду на сві­то­вих рин­ках і до­ста­тньо ви­со­ко­му по­пи­ту на укра­їн­ську со­є­ву олію . На від­мі­ну від со­ня­шни­ку об­ся­ги пе­ре­роб­ки сої в сі­чні-лю­то­му бу­ли ви­со­ки­ми, як по­рів­ня­ти з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку.

З огля­ду на на­яв­ні на кі­нець мі­ся­ця чин­ни­ки — зро­ста­н­ня сві­то­вих цін, актив­ний по­пит на со­є­ві бо­би з бо­ку пе­ре­ро­бни­ків то­що — в пер­шій де­ка­ді кві­тня ці­ни на сою в Укра­ї­ні ма­ють де­я­кий по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня.

Со­ня­шник

Бе­ре­зень ви­дав­ся де­пре­сив­ним для цін на со­ня­шник. Три­ва­ле зни­же­н­ня цін на екс­порт­но­му рин­ку со­ня­шни­ко­вої олії, змі­цне­н­ня (а то­чні­ше, не­ста­біль­ність) на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, ве­сня­ний роз­про­даж за­ли­шків олій­ної че­рез по­тре­бу в обі­го­вих ко­штах — усі ці чин­ни­ки штов­ха­ли ці­ни до зни­же­н­ня до­сить стрім­ки­ми тем­па­ми. Ві­тчи­зня­ні ОЕЗ в остан­ні мі­ся­ці ско­ро­ти­ли об­ся­ги за­ку­пі­вель і пе­ре­роб­ки олій­ної, як по­рів­ня­ти з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку.

Ли­ше у тре­тій де­ка­ді мі­ся­ця ці­ни де­що сха­ме­ну­ли­ся під впли­вом ста­бі­лі­за­ції цін на олій­но­му рин­ку. Про­те від­но­ви­ти­ся не вда­ло­ся. На­при­кін­ці бе­ре­зня со­ня­шник тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 10 500–10 800 грн/т, то­ді як на­при­кін­ці лю­то­го ці­ни пе­ре­ви­щу­ва­ли рі­вень 11 000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ-за­вод.

Зна­чних пер­спе­ктив для зро­ста­н­ня цін не­має, оскіль­ки агра­рії го­стро по­тре­бу­ють го­тів­ки й роз­про­ду­ють за­ли­шки, то­ді як пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства, в свою чер­гу, стри­му­ють за­ку­пів­лі. Однак ін­ші чин­ни­ки впли­ву (олій­ний ри­нок, курс ва­лют) мо­жуть змі­ни­ти цю си­ту­а­цію й під­три­ма­ти ці­ни.

Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни Рис. 3. Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, жов­тень 2015-го — бе­ре­зень 2016-го

Рис. 2. Ди­на­мі­ка цін на кукурудзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, жов­тень 2015-го — бе­ре­зень 2016-го

Рис. 1. Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, жов­тень 2015-го — бе­ре­зень 2016-го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.