СКІЛЬ­КИ І ЯКИХ СІ­ВА­ЛОК ПО­ТРІ­БНО, ЩОБ ПРО­ВЕ­СТИ ПО­СІВ­НУ В ОПТИ­МАЛЬ­НІ СТРО­КИ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Екс­пер­ти роз­ра­ху­ва­ли, скіль­ки і яких сі­ва­лок зна­до­би­ться го­спо­дар­ству, щоб про­ве­сти по­сів­ну в опти­маль­ні стро­ки

На вро­жай­ність куль­тур впли­ва­ють чи­ма­ло чин­ни­ків: і кіль­кість опа­дів, і стан ґрун­тів, і об­сяг вне­се­них мі­не­раль­них до­брив. Зві­сно ж, ко­жен пра­гне по­сі­я­ти в опти­маль­ні агро­но­мі­чні стро­ки та ще і які­сно. А для цьо­го пе­ред­усім слід по­дба­ти про на­ле­жну кіль­кість від­по­від­ної те­хні­ки, за­без­пе­чи­ти своє­ча­сне під­ве­зе­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу та до­брив.

У мо­дель­но­му ря­ду

Ком­па­нія КУН ви­ро­бляє сі­вал­ки вже по­над пів­сто­лі­т­тя. Від­так у мо­дель­но­му ря­ду про­са­пних сі­ва­лок є з чо­го ви­бра­ти: від 3-се­кцій­них із між­ря­д­дям 70 см — до 24-ря­дних із між­ря­д­дям 45 см або 16-ря­дних на 70 см. Умов­но їх мо­жна роз­ді­ли­ти на дві гру­пи: сі­вал­ки Planter із ти­ском се­кції на ґрунт близь­ко 80 кг для тра­ди­цій­ної те­хно­ло­гії обро­бі­тку та сі­вал­ки Maxima з ти­ском на ґрунт до 155 кг, які іде­аль­но пра­цю­ють і за мі­ні­маль­ною, і за тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­я­ми обро­бі­тку.

Се­ред мо­де­лей, що по­пу­ляр­ні в Укра­ї­ні, мо­жна ви­ді­ли­ти Planter 3 M Seleсt. Це за­зви­чай 8-ря­дні сі­вал­ки з ан­кер­ним со­шни­ком і дво­ма бун­ке­ра­ми по 190 л для мі­не­раль­них до­брив. Planter 3 має та­кі са­мі се­кції, як і Planter 3 M Seleсt, але бун­кер під до­бри­ва на 1350 л, 6-ме­тро­ву ра­му та мі­цні­шу хо­до­ву ча­сти­ну. По­пу­ляр­на й сі­вал­ка Maxima 2 (за­зви­чай во­на 8-ря­дна, має 1350-лі­тро­вий бун­кер для до­брив, се­кцію з дво­ди­ско­вим со­шни­ком і 52-лі­тро­вий бун­кер для на­сі­н­ня). Кіль­ка ро­ків то­му ком­па­нія КУН ро­зро­би­ла, а те­пер актив­но впро­ва­джує два но­вих кон­це­пти ши­ро­ко­за­хва­тних сі­ва­лок TRS і TRX.

Концепт сі­вал­ки TRS — це скла­дна ра­ма, на якій уста­нов­ле­но се­кції Planrer або Maximaі (від­по­від­но, то­ді сі­вал­ка на­зи­ва­ти­ме­ться Planrer TRS або Maxima TRS). Концепт Maxima TRX — це ви­со­ко­про­ду­ктив­на 16-ря­дна сі­вал­ка зі скла­дною ра­мою, транс­порт­на ши­ри­на якої 3,5 м, ве­ли­ким бун­ке­ром на 4000 л під мі­не­раль­ні до­бри­ва та ще одним бун­ке­ром на 1300 л під на­сі­н­ня.

Каль­ку­ля­тор про­ду­ктив­но­сті

Роз­гля­не­мо про­ду­ктив­ність ко­жно­го ти­пу сі­вал­ки за сів­би двох основ­них для Укра­ї­ни про­са­пних куль­тур, ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку.

Пе­ред­усім за­ува­жи­мо, що ви­сів­на нор­ма ста­но­вить 80 000 на­сі­нин ку­ку­ру­дзи на ге­ктар плюс 100 кг/га до­брив. За­галь­на єм­ність бун­ке­рів у Planter 3 M Seleсt — 380 л, тоб­то за нор­ми 100 кг/га одно­го за­ван­та­же­н­ня бун­ке­рів для до­брив ви­ста­чить на 3,8 га. За се­ре­дньої швид­ко­сті 7 км/год се­ре­дня го­дин­на про­ду­ктив­ність ста­но­вить 3 га/год, тоб­то че­рез ко­жні 1 год 20 хв ро­бо­ти по­трі­бно за­прав­ля­ти до­бри­ва й зу­пи­ня­ти сі­вал­ку хви­лин на 10.

У сі­вал­ці Planter 3 M Seleсt ві­сім бун­ке­рів для на­сі­н­ня по 25 л ко­жний. Це при­бли­зно одна по­сів­на оди­ни­ця (80 000 на­сі­нин). Тож одні­єї за­прав­ки усіх бун­ке­рів на­сі­н­ням ви­ста­чить на 8 га. Тоб­то че­рез ко­жні 2 год 30 хв по­трі­бно зу­пи­ня­ти сі­вал­ку на 15 хв і за­ван­та­жу­ва­ти її на­сі­н­ням. Якщо пра­цю­ва­ти з 7:00 до 21:00 (це 14-го­дин­ний ро­бо­чий день мі­нус пе­ре­р­ва на обід і мі­нус го­ди­на на під­го­тов­ку за­клю­чних опе­ра­цій, а то­му ре­аль­но 12 го­дин ро­бо­ти), сі­вал­ку Planter 3 M Seleсt по­трі­бно бу­де ві­сім ра­зів за­пра­ви­ти до­бри­ва­ми, від­так, дій­сно во­на пра­цю­ва­ти­ме на 1 год 20 хв мен­ше, тоб­то 10 год 40 хв. За цей ро­бо­чий час сі­вал­ку ще по­трі­бно при­бли­зно чо­ти­ри ра­зи за­ван­та­жи­ти на­сі­н­ням, а це ще го­ди­на ро­бо­чо­го ча­су. От­же, із 14-го­дин­ної змі­ни сі­вал­ка пра­цю­ва­ти­ме при­бли­зно 9 год 40 хв і по­сіє при­бли­зно 30 га. Якщо, за агро­но­мі­чни­ми ви­мо­га­ми, слід укла­сти­ся з по­сів­ною кам­па­ні­єю у 15 днів, то одна сі­вал­ка Planter 3 M Seleсt змо­же в та­кий тер­мін за­сі­я­ти 450 га ку­ку­ру­дзи.

Сі­вал­ка Planrer 3 з бун­ке­ром 1350 л під мі­не­раль­ні до­бри­ва ма­ти­ме біль­шу про­ду­ктив­ність, оскіль­ки одно­го за­ван­та­же­н­ня до­бри­ва­ми ви­ста­чить на 13,5 га, а це при­бли­зно 4 год 30 хв ро­бо­чої змі­ни й при­бли­зно три за­ван­та­же­н­ня на день, тоб­то 10 год 30 хв ро­бо­ти агре­га­та й 32 га по­сі­я­ної пло­щі за змі­ну.

Сі­вал­ка Maxima 2 з бун­ке­ром для до­брив 1350 л і ві­сьмо­ма бун­ке­ра­ми для на­сі­н­ня по 52 л ма­ти­ме так са­мо, як і Planrer 3, до 3 за­ван­та­жень до­бри­ва­ми, але тіль­ки 2 за­ван­та­же­н­ня на­сі­н­ням. Тоб­то до­ве­де­ться ви­тра­ти­ти всьо­го 30 хв за змі­ну на за­ван­та­же­н­ня сі­вал­ки. Чи­стий ро­бо­чий час ста­но­ви­ти­ме 11 год, і, вра­хо­ву­ю­чи се­ре­дню швид­кість ви­сі­ву 8 км/год, це при­бли­зно 34,5 га за змі­ну.

Сі­вал­ка Maxima TRS, що має 16 ви­сів­них се­кцій і бун­ке­рів по 52 л для на­сі­н­ня на ко­жній се­кції, 8 бун­ке­рів для до­брив по 190 л, бу­де ще про­ду­ктив­ні­шою. Якщо нор­ма вне­се­н­ня до­брив 100 кг/га і за­галь­на єм­ність бун­ке­рів — 1520 л, то одні­єї за­прав­ки до­брив ви­ста­чить на 15,2 га. Вра­хо­ву­ю­чи ре­ко­мен­до­ва­ну ро­бо­чу швид­кість 8 км/год і 25% втра­ти про­ду­ктив­но­сті на роз­во­ро­ті, се­ре­дня го­дин­на про­ду­ктив­ність без за­ван­та­же­н­ня ста­но­ви­ти­ме 6,72 га/год. Одні­єї за­прав­ки до­брив ви­ста­чить на 2 год 15 хв ро­бо­ти. Від­так, зна­до­би­ться в се­ре­дньо­му чо­ти­ри за­ван­та­же­н­ня до­брив на день. По 20–25 хв пі­де вла­сне на за­ван­та­же­н­ня (за­га­лом 1,5 год). Єм­но­сті бун­ке­рів для на­сі­н­ня ви­ста­чить на 32 га, тоб­то за ро­бо­чу змі­ну при­бли­зно два за­ван­та­же­н­ня (по 20 хв на ко­жне). От­же, ми ви­тра­ча­є­мо з 12-го­дин­ної змі­ни 1,5 год на за­ван­та­же­н­ня до­брив і 40 хв на на­сі­н­ня, а на ро­бо­ту сі­вал­ки за­ли­ша­є­ться 9 год 50 хв. Вра­хо­ву­ю­чи се­ре­дню про­ду­ктив­ність 6,72 га/год і не­хай 10 год ро­бо­чо­го ча­су, отри­ма­є­мо про­ду­ктив­ність 67 га/змі­ну.

Сі­вал­ка Maxima TRX з 16-ма ви­сів­ни­ми се­кці­я­ми, 1300-лі­тро­вим бун­ке­ром для на­сі­н­ня та 4300-лі­тро­вим бун­ке­ром для до­брив ма­ти­ме най­біль­шу про­ду­ктив­ність. Якщо нор­ма вне­се­н­ня до­брив 100 кг/га, то одні­єї за­прав­ки до­брив ви­ста­чить на 43 га. За ре­ко­мен­до­ва­ної ро­бо­чої швид­ко­сті 8 км/год і 25% втра­ти про­ду­ктив­но­сті на роз­во­ро­ті се­ре­дня го­дин­на про­ду­ктив­ність без за­ван­та­же­н­ня ста­но­ви­ти­ме 6,72 га/год. За­прав­ки до­брив ви­ста­чить на 6 год 25 хв ро­бо­ти, в се­ре­дньо­му зна­до­би­ться два за­ван­та­же­н­ня до­брив (по 10 хв ко­жне). Єм­но­сті бун­ке­ра для на­сі­н­ня ви­ста­чить на 59 га (з ура­ху­ва­н­ням ма­си 1000 на­сі­нин — 220 г, і нор­ми ви­сі­ву 80 000 на­сі­нин/га), тоб­то за 24-го­дин­ну ро­бо­чу змі­ну ми ви­тра­ча­є­мо 40 хв на за­ван­та­же­н­ня до­брив і 30 хв — на на­сі­н­ня. Вра­хо­ву­ю­чи се­ре­дню про­ду­ктив­ність у 6,72 га/год, за змі­ну вда­сться за­сі­я­ти 155 га.

Опти­маль­ний ва­рі­ант

То як обра­ти на­йопти­маль­ні­шу те­хні­ку для вла­сно­го го­спо­дар­ства? Якщо, на­при­клад, ма­є­те 2000 га по­сів­ної пло­щі під кукурудзу й хо­че­те про­ве­сти по­сів­ну кам­па­нію за 15 днів, зна­до­би­ться 5 сі­ва­лок Planter 3 M Seleсt, до 4 сі­ва­лок Planter 3 або Maxima 2, до двох сі­ва­лок Maxima TRS, або одну Maxima TRS і два Planter 3 M.

Ре­аль­на про­ду­ктив­ність сі­вал­ки за­ле­жить від ба­га­тьох чин­ни­ків: швид­ко­сті ро­бо­ти, своє­ча­сно­го при­ве­зе­н­ня до­брив і на­сі­н­ня, дов­жи­ни го­нів, мо­жли­вих по­ла­мок тра­кто­ра. Не­а­би­яку роль у цьо­му про­це­сі ві­ді­грає й люд­ський чин­ник (як швид­ко пра­цю­ва­ти­ме ко­ман­да, що за­ван­та­жує сі­вал­ку). А то­му зав­жди тре­ба ма­ти за­пас агре­га­тів. Якщо, те­о­ре­ти­чно, вам ви­ста­чає чо­ти­рьох 8-ря­дних сі­ва­лок, п’ята теж не бу­де зай­вою — якщо ра­птом ви­йде з ла­ду тра­ктор або не­своє­ча­сно при­ве­зуть до­бри­ва чи на­сі­н­ня.

Сі­вал­ка Maxima TRX

Сі­вал­ка Planter 3 HR 10 Ві­ктор СИЧ, канд. техн. на­ук, не­за­ле­жний екс­перт

Сі­вал­ка Planter

Сі­вал­ка Maxima TRX

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.