Опти­маль­ний фор­мат

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Сів­ба є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій в ком­пле­ксі ро­біт із ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур. Які­сною во­на вва­жа­є­ться то­ді, ко­ли щіль­ність сте­бел опти­маль­на, із рів­но­мір­но роз­по­ді­ле­ним між ро­сли­на­ми сві­тлом, те­плом, во­дою та по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. Існу­ють агро­те­хні­чні ви­мо­ги й до по­сів­ної те­хні­ки.

Пов­ний спектр по­сів­ної те­хні­ки ком­па­нії LEMKEN (Ні­меч­чи­на) на­лі­чує де­кіль­ка де­ся­тків мо­де­лей і мо­ди­фі­ка­цій із рі­зно­ма­ні­тни­ми ба­зо­ви­ми па­ра­ме­тра­ми — ши­ри­ною за­хва­ту, об’ємом бун­ке­ра, мо­жли­ві­стю одно­ча­сно­го вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив то­що. Для ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних та ор­га­ні­за­цій­но-го­спо­дар­ських умов Укра­ї­ни опти­маль­ною є но­ва по­сів­на ком­бі­на­ція Ком­пакт-Со­лі­тер 9. Її ви­го­тов­ле­но з ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4 та 6 м, що дає ви­со­ку якість й ефе­ктив­ність сів­би в рі­зних ви­ро­бни­чих і ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умо­вах.

Ви­ро­щу­ю­чи зер­но­ві куль­ту­ри й рі­пак, агра­рії де­да­лі біль­ше по­тре­бу­ють те­хні­ки, яка до­по­ма­гає вно­си­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва. То­му крім на­яв­ної чо­ти­ри­ме­тро­вої по­сів­ної ком­бі­на­ції ком­па­нія LEMKEN ство­ри­ла про­ду­ктив­ний агре­гат із ши­ри­ною за­хва­ту 6 м і мо­жли­ві­стю вне­се­н­ня гра­ну­льо­ва­них мі­не­раль­них до­брив у між­ря­д­дя.

Для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті сів­би й ада­пта­ції до рі­зно­ма­ні­тних умов ви­ко­ри­ста­н­ня по­сів­ні ком­пле­кси Ком­пакт-Со­лі­тер мо­жуть по­ста­ча­ти­ся як із ко­ро­ткою ди­ско­вою бо­ро­ною Ге­лі­о­дор, так і з ро­та­цій­ною Цир­кон. На­пів­сфе­ри­чні зу­бо­ві ди­ски ком­па­ктної ди­ско­вої бо­ро­ни Ге­лі­о­дор за­без­пе­чу­ють ін­тен­сив­не пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­ту та йо­го ви­рів­ню­ва­н­ня. Ге­лі­о­дор скла­да­є­ться з двох ря­дів зу­бо­вих на­пів­сфе­ри­чних ди­сків ді­а­ме­тром 465 мм і зав­тов­шки 5 мм, які за­крі­пле­ні ін­ди­ві­ду­аль­но. Для збіль­ше­н­ня ін­тен­сив­но­сті обро­бі­тку на­пів­сфе­ри­чні ди­ски з між­ря­д­дям 125 мм роз­та­шо­ва­ні у два ря­ди зі змі­ще­н­ням. Гли­би­на хо­ду ди­сків ре­гу­лю­є­ться гі­драв­лі­чно, а за до­по­мо­гою шка­ли мо­жна кон­тро­лю­ва­ти вста­нов­ле­ну гли­би­ну обро­бі­тку.

Для ви­со­ко­про­ду­ктив­ної сів­би на­віть у най­важ­чих ви­ро­бни­чих умо­вах Ком­пакт-Со­лі­тер із ши­ри­ною за­хва­ту 6 м мо­же осна­щу­ва­ти­ся ро­та­цій­ною бо­ро­ною Цир­кон 10, яка за­без­пе­чує по­верх­не­вий, швид­кий та ін­тен­сив­ний або гли­бо­кий ін­тен­сив­ний обро­бі­ток. Та­кі па­ра­ме­три ро­та­цій­ної бо­ро­ни, як гли­би­на обро­бі­тку, ча­сто­та обер­тів ро­то­рів, по­ло­же­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів і по­сту­паль­на швид­кість ру­ху на­ла­што­ву­ю­ться ін­ди­ві­ду­аль­но. Від­так, іде­аль­не по­сів­не ло­же го­ту­є­ться за один ро­бо­чий про­хід .

Ком­пакт-Со­лі­тер обла­дна­но дво­ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми OptiDisc, які від­мін­но пра­цю­ють як на стер­ні, так і на за­муль­чо­ва­но­му по­лі. Та­кі со­шни­ки з на­прям­ни­ми ро­ли­ка­ми гли­би­ни, що ма­ють гу­мо­ву ши­ну, на­віть за не­рів­ної по­верх­ні ґрун­ту то­чно ви­сі­ва­ють на­сі­н­ня на одна­ко­ву гли­би­ну. На­прям­на по­двій­но­го ди­ска за­ли­ша­є­ться на по­стій­ній гли­би­ні на рі­зних ґрун­тах і за під­ви­ще­них швид­ко­стей. При­ти­скний ро­лик за­без­пе­чує опти­маль­ну гли­би­ну за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня не­за­ле­жно від во­ло­го­сті ґрун­ту, ство­рю­ю­чи та­ким чи­ном на­ле­жний кон­такт на­сі­н­ня з ґрун­том, що є пе­ред­умо­вою для дру­жних схо­дів і ви­со­ких уро­жа­їв.

На всіх сі­вал­ках зга­да­но­го мо­дель­но­го ря­ду со­шни­ки сут­тє­во мо­дер­ні­зо­ва­но. Те­пер ди­ски обла­дна­но но­ви­ми ра­ді­аль­ни­ми ша­ри­ко­під­ши­пни­ка­ми, які ма­ють шість рів­нів за­хи­сту від по­тра­пля­н­ня пи­лу та бру­ду, й не по­тре­бу­ють пе­рі­о­ди­чно­го те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. Ди­ски та­кож за­зна­ли змін, під­ши­пни­ки те­пер роз­мі­ще­но все­ре­ди­ні кон­стру­кції со­шни­ка, у ви­пу­кло­сті ди­ска, не­ру­хо­ма кри­шка до­да­тко­во спри­яє гер­ме­ти­за­ції під­шип-

ни­ка. Ди­ски те­пер роз­мі­щу­ю­ться на одній лі­нії та ма­кси­маль­но близь­ко один до одно­го, що спри­яє то­чні­шо­му укла­дан­ню на­сі­н­ня. На ко­жен со­шник ство­рю­є­ться тиск до 70 кг.

Ори­гі­наль­ною є ав­то­ма­ти­чна си­сте­ма ре­гу­лю­ва­н­ня ти­ску на со­шни­ки, яка за­сто­со­ву­є­ться на по­сів­них ком­бі­на­ці­ях Ком­пакт-Со­лі­тер. Ця си­сте­ма за­без­пе­чує по­стій­ну гли­би­ну за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня не­за­ле­жно від змі­ни ґрун­то­вих умов (ти­пу ґрун­ту, йо­го во­ло­го­сті, ме­ха­ні­чно­го скла­ду то­що) та швид­ко­сті ру­ху по­сів­но­го агре­га­та. Осо­бли­ві­стю па­ра­ле­ло­грам­ної під­ві­ски со­шни­ків на Ком­пакт-Со­лі­те­рі є те, що на від­мі­ну від кон­ку­рен­тів па­ра­ле­ло­грам на ма­ши­нах LEMKEN не є аб­со­лю­тно жорс­тким у пла­ні кі­не­ма­ти­ки. Зав­дя­ки цьо­му то­чно до­три­му­є­ться вста­нов­ле­на гли­би­на сів­би.

У ва­рі­ан­ті ком­бі­на­ції по­сів­но­го мо­ду­ля з ди­ско­вою бо­ро­ною Ге­лі­о­дор ґрунт під сів­бу го­ту­ють ди­ски бо­ро­ни. За ни­ми для вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив роз­мі­ще­но ди­ско­ві со­шни­ки ді­а­ме­тром 400 мм. Во­ни то­чно роз­по­ді­ля­ють до­бри­ва на вста­нов­ле­ну гли­би­ну вне­се­н­ня. Максимальний тиск со­шни­ків на ґрунт мо­же ста­но­ви­ти 150 кг.

Пі­сля цьо­го вста­нов­ле­но ко­лі­сний при­ко­чу­валь­ний ко­ток зі змі­ще­ним роз­та­шу­ва­н­ням ко­ліс ді­а­ме­тром 1097 мм, який за­без­пе­чує по­трі­бне ущіль­не­н­ня ґрун­ту, а ве­ли­кий ді­а­метр і спе­ці­аль­не роз­мі­ще­н­ня ко­ліс змен­шує по­тре­бу в тя­го­во­му зу­сил­лі. Ко­жна три­ме­тро­ва се­кція мо­же ко­пі­ю­ва­ти ре­льєф по­ля не­за­ле­жно від ін­шої. Це за­без­пе­чує ста­біль­ну ро­бо­ту по всій ши­ри­ні агре­га­та. Крім то­го, змі­ще­ні ко­ле­са до­бре са­мо­очи­ща­ю­ться, що га­ран­тує ви­со­ку якість сів­би на­віть в умо­вах під­ви­ще­но­го зво­ло­же­н­ня.

Ши­ри­на шин ви­бра­на та­ким чи­ном, що ко­жна з них ущіль­нює ґрунт для трьох со­шни­ків у ра­зі сів­би з між­ря­д­дям 16,7 см. Для до­да­тко­во­го по­пе­ре­дньо­го ущіль­не­н­ня по­сів­них ря­дів пе­ред дво­ди­ско­вим со­шни­ком OptiDisc ком­бі­на­ція Ком­па­ктСо­лі­тер мо­же обла­дну­ва­ти­ся вбу­до­ва­ним тра­пе­ці­є­по­ді­бним при­ко­чу­валь­ним ко­тком, у та­кій ком­пле­кта­ції сі­вал­ка має ав­то­ма­ти­чну си­сте­му роз­по­ді­ле­н­ня ти­ску у від­со­тко­во­му спів­від­но­шен­ні між шин­ним і тра­пе­ці­є­по­ді­бним ко­тком. Тоб­то за­ле­жно від умов на по­лі (ти­пу ґрун­ту, йо­го во­ло­го­сті, ме­ха­ні­чно­го скла­ду то­що), тиск мо­же бу­ти або на всі 100% по­да­но на один із ко­тків, або рів­но­мір­но роз­по- ді­ле­ний між дво­ма ко­тка­ми або змі­не­ний в будь-яко­му спів­від­но­шен­ні з кро­ком ре­гу­лю­ва­н­ня 10% (йо­го на­ла­што­ву­ють із ка­бі­ни тра­кто­ра в ро­бо­чо­му комп’юте­рі сі­вал­ки).

По­сів­на ком­бі­на­ція Ком­пакт-Со­лі­тер 9/600 K HD має бун­кер міс­ткі­стю близь­ко 5000 л, який роз­ді­ле­но на два від­сі­ки. Зав­дя­ки ру­хо­мим пе­ре­го­род­кам бун­ке­ра мо­жна лег­ко змі­ни­ти ро­змі­ри від­сі­ків для на­сі­н­ня та до­брив у спів­від­но­ше­н­нях 40:60, 50:50, або 60:40%. Якщо за­сто­су­ва­н­ня мі­не­раль­них до­брив під час сів­би не пе­ред­ба­че­но, то весь бун­кер мо­же за­пов­ню­ва­ти­ся по­сів­ним ма­те­рі­а­лом.

Для які­сної сів­би рі­зно­го за роз­мі­ром на­сі­н­ня пе­ред­ба­че­но шість рі­зних ви­сів­них ко­ту­шок, які роз­мі­ще­но на ви­сів­но­му ва­лу. Зав­дя­ки ори­гі­наль­ній кон­стру­кції цих до­зу­валь­них ва­лів, що ма­ють електричний при­від, нор­ма ви­сі­ву ко­жним із них уста­нов­лю­є­ться не­за­ле­жно один від одно­го. Зав­дя­ки цьо­му ді­а­па­зон ви­сі­ву на­сі­н­ня мо­жна без­сту­пін­ча­сто змі­ню­ва­ти в ме­жах від 1,5 до 500 кг/га, а мі­не­раль­них до­брив — від 50 до 600 кг/га.

За­ле­жно від ши­ри­ни за­хва­ту по­сів­ні ком­бі­на­ції Ком­пакт-Со­лі­тер мо­жуть ма­ти 2–4 до­за­то­ри, ке­ру­ва­н­ня яки­ми від­бу­ва­є­ться за до­по­мо­гою еле­ктрон­но­го бло­ка Solitronic, а за на­яв­но­сті опції мо­жна вми­ка­ти/ви­ми­ка­ти по­да­чу на­сі­н­ня за до- по­мо­гою гі­драв­лі­ки. За до­по­мо­гою бло­ка Solitronic здій­сню­ють і ка­лі­бру­ва­н­ня сі­вал­ки на за­да­ну нор­му ви­сі­ву.

По­сів­ний ма­те­рі­ал від бун­ке­ра до ви­сів­них ро­бо­чих ор­га­нів по­да­є­ться за до­по­мо­гою сти­сне­но­го по­ві­тря. Для цьо­го на сі­вал­ках уста­нов­ле­но ком­пре­сор із гі­драв­лі­чним при­во­дом. Обер­ти ком­пре­со­ра мо­жна змі­ню­ва­ти плав­но, не­за­ле­жно від ча­сто­ти обер­та­н­ня ко­лін­ча­сто­го ва­ла двигуна. По­трі­бної швид­ко­сті обер­та­н­ня мо­жна до­сяг­ти на­віть за мі­ні­маль­них обер­тів двигуна тра­кто­ра, а ко­ли­ва­н­ня ча­сто­ти обер­та­н­ня ко­лін­ча­сто­го ва­ла двигуна не впли­ва­ють на чи­сло обер­тів ком­пре­со­ра.

Кон­троль і ке­ру­ва­н­ня по­сів­ною ком­бі­на­ці­єю Ком­пакт-Со­лі­тер здій­сню­ють за до­по­мо­гою бор­то­во­го комп’юте­ра Solitronic. Те­хні­ко-екс­плу­а­та­цій­ні по­ка­зни­ки ро­бо­ти агре­га­та за го­ди­ну, змі­ну, се­зон або за рік фі­ксу­ю­ться й збе­рі­га­ю­ться в пам’яті комп’юте­ра. Ке­ру­ва­н­ня еле­ктри­чним при­во­дом ви­сів­но­го ва­ла, ре­гу­лю­ва­н­ня ти­ску на со­шни­ки, ре­гу­лю­ва­н­ня роз­по­ді­ле­н­ня ти­ску на ко­тки та час­тко­ве ві­ді­мкне­н­ня се­кцій є основ­ни­ми фун­кці­я­ми бор­то­во­го комп’юте­ра Solitronic. Під­йом на краю по­ля ґрун­то­об­ро­бної се­кції, по­сів­них се­кцій і мар­ке­ра від­бу­ва­є­ться за до­по­мо­гою гі­дро­при­во­ду по­двій­ної дії че­рез бор­то­вий комп’ютер. Усі ви­ди те­хно­ло­гі­чних ко­лій та­кож кон­тро­лю­ю­ться за до­по­мо­гою комп’юте­ра Solitronic.

LEMKEN Compact Solitair9 600KHD

Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, фа­хі­вець із під­трим­ки про­да­жів «ЛЕМКЕН-Укра­ї­на»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.