Мас­шта­би Пер­шо­го на­ціо­наль­но­го

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Аграр­ний ко­опе­ра­тив на Хмель­нич­чи­ні те­пер має ком­плекс МТС — 90 тра­кто­рів і по­над 100 оди­ниць при­чі­пної те­хні­ки

Юлія ЗАХАРОВА

По­при те, що се­ло ни­ні пе­ре­жи­ває не най­кра­щі ча­си, са­ме сіль­ська мі­сце­вість фа­кти­чно го­дує кра­ї­ну: 75% сіль­го­спу­гідь — у при­ва­тній вла­сно­сті ту­те­шніх ме­шкан­ців. Во­ни ви­ро­щу­ють 90% кар­то­плі, близь­ко 80% овочів, за­без­пе­чу­ють спо­жи­ва­чів 75% м’яса та 70% мо­ло­ка. По­тен­ці­ал — ко­ло­саль­ний, до­хід — мі­ні­маль­ний.

Оскіль­ки у сві­ті фор­му­ю­ться жорс­ткі тен­ден­ції що­до ре­а­лі­за­ції то­ва­рів, Укра­ї­на не змо­же їх уни­кну­ти. Без об’єд­на­н­ня та ство­ре­н­ня вла­сних потужностей для збе­рі­га­н­ня та під­го­тов­ки про­ду­кції до про­да­жу дрі­бним ви­ро­бни­кам на­вряд чи вда­сться до­мог­ти­ся ви­гі­дної ці­ни. Ді­є­вим ме­ха­ні­змом са­мо­ор­га­ні­за­ції сіль­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, за­хи­сту не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств від не­до­бро­со­ві­сних по­се­ре­дни­ків мо­же бу­ти сіль­сько­го­спо­дар­ська ко­о­пе­ра­ція. Згур­ту­вав­шись, агро­ви­ро­бни­ки ма­ти­муть змо­гу ста­ти пов­но­цін­ним уча­сни­ком рин­ку тор­гів­лі. Яскра­вим під­твер­дже­н­ням цьо­му є ді­яль­ність Пер­шо­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го ко­опе­ра­ти­ву (ПНАК) на Хмель­нич­чи­ні. Йо­го акти­ві­сти пра­гнуть від­ро­ди­ти се­ло, за­про­ва­джу­ю­чи ді­є­ву еко­но­мі­чну мо­дель. Зокре­ма, ор­га­ні­зу­ва­ти одно­сель­ців і ме­шкан­ців су­сі­дніх по­се­лень на спіль­не ви­ро­бни­цтво ви­со­ко­мар­жи­наль­ної про- ду­кції, а по­тім успі­шно продавати її за рин­ко­вою ці­ною.

Ідею від­ро­дже­н­ня ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху під­три­мує «Сва­рог Вест Груп». Ця агро­ком­па­нія, до сло­ва, до­бре ві­до­ма в Укра­ї­ні си­стем­ною вза­є­мо­ді­єю з мі­сце­ви­ми гро­ма­да­ми що­до під­трим­ки й роз­ви­тку сіль­ських територій.

— Якщо в на­шій кра­ї­ні агро­бі­знес в ру­ках агро­ком­па­ній, то ко­опе­ра­ти­ви — в ру­ках укра­їн­сько­го се­ля­ни­на, а ко­о­пе­ра­ція — шлях до від­ро­дже­н­ня се­ла. І якщо дер­жа­ва не має ча­су та змо­ги нам у цьо­му до­по­мог­ти, то роз­ви­ва­ти ідею ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху ма­є­мо ми, — пе­ре­ко­на­ний го­ло­ва прав­лі­н­ня кор­по­ра­ції Ан­дрій Гор­дій­чук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.