До­по­ма­га­ти з ро­зу­мом

AgroMarket - - ДЕ­ТА­ЛІ Й ГО­ЛОВ­НЕ -

Са­ме цей ви­слів най­кра­ще по­ка­зує на­ше став­ле­н­ня до роз­ви­тку укра­їн­сько­го ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху. Для «МРІЇ» це — пе­ред­усім со­ці­аль­ний про­ект, у яко­му ми жо­дним чи­ном не пре­тен­ду­є­мо на при­бу­ток. Йо­го отри­ма­ють уча­сни­ки на­ших ко­опе­ра­ти­вів.

Ми си­стем­но ін­ве­сту­є­мо в роз­ви­ток ко­о­пе­ра­ції: крім, вла­сне, фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту за­без­пе­чу­є­мо фа­хо­вий су­про­від на всіх ета­пах — від за­ку­пів­лі не­об­хі­дних ма­те­рі­а­лів до по­шу­ку рин­ків збу­ту. Що це нам дає? Зві­сно, ми за­ці­кав­ле­ні у при­хиль­но­сті на­ших па­йо­ви­ків, які до­ві­ря­ють ком­па­нії в обро­бі­ток свою зем­лю. Від­так «МРІЯ» бе­ре­ться вті­лю­ва­ти в жи­т­тя обра­ні гро­ма­дою со­ці­аль­ні про­е­кти — бу­ду­ва­ти й ре­мон­ту­ва­ти шко­ли і цер­кви, ку­пу­ва­ти уста­тку­ва­н­ня для фельд­шер­сько-аку­шер­ських пун­ктів, ре­мон­ту­ва­ти до­ро­ги. І це — крім кон­ку­рен­тної орен­дної пла­ти, яку отри­му­ють па­йо­ви­ки. Оскіль­ки ж се­ред них є не ли­ше лі­тні, а й мо­ло­ді пра­це­зда­тні лю­ди, во­ни й са­мі щось ро­би­ли б для сво­єї ро­ди­ни та сво­го се­ла, як­би ма­ли ко­шти. Са­ме на них і три­ма­ти­му­ться укра­їн­ські ко­опе­ра­ти­ви. Як у ча­си ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го, ко­ли ча­сти­ну при­бу­тку та­ких об’єд­нань спря­мо­ву­ва­ли са­ме на роз­ви­ток осві­ти й куль­ту­ри, під­трим­ку ду­хов­но­сті, мо­ло­ді­жно­го та спор­тив­но­го ру­ху в укра­їн­ських се­лах.

Ни­ні цей рух в Укра­ї­ні ще не став трен­дом. Мо­жли­во, че­рез не­до­ста­тню іні­ці­а­тив­ність із бо­ку на­се­ле­н­ня, мо­жли­во, че­рез не­до­ста­тню ро­бо­ту з бо­ку дер­жа­ви та по­ту­жно­го бі­зне­су, ціл­ком спро­мо­жно­го під­три­ма­ти до­брі по­чи­на­н­ня. Як на ме­не, най­кра­щим ар­гу­мен­том на ко­ристь ко­опе­ра­ти­вів для на­ших пар­тне­рів-па­йо­ви­ків ста­нуть до­ся­гне­н­ня вже за­пу­ще­них «МРІ­ЄЮ» пі­ло­тних про­е­ктів. Зокре­ма, сіль­сько­го­спо­дар­сько­го об­слу­го­ву­ю­чо­го ко­опе­ра­ти­ву з ви­ро­щу­ва­н­ня ма­ли­ни «Фай­на По­ля­на». Сам він не отри­мує жо­дно­го при­бу­тку, а ли­ше до­по­ма­гає за­ро­бля­ти сво­їм чле­нам. Во­ни ж уже ни­ні­шньо­го ро­ку спіль­но фор­му­ва­ти­муть і зда­ва­ти­муть яго­ди. Пі­сля ре­а­лі­за­ції ко­шти від­ра­зу роз­по­ді­ля­ю­ться між уча­сни­ка­ми ко­опе­ра­ти­ву від­по­від­но до кіль­ко­сті отри­ма­ної від них про­ду­кції. Оскіль­ки жо­дної грив­ні в ко­опе­ра­ти­ві не за­ли­ша­є­ться, то й зар­пла­ту ке­рів­ни­ко­ві та бух­гал­те­ро­ві спіль­но­та на­да­лі пла­ти­ти­ме із за­ро­бле­но­го. Пер­ші про­мі­жні ре­зуль­та­ти «Фай­на По­ля­на» ма­ти­ме при­бли­зно в сер­пні-ве­ре­сні, ко­ли ми­не рік із мо­мен­ту ство­ре­н­ня ко­опе­ра­ти­ву. Най­го­лов­ні­ше, чим ці­кав­ля­ться лю­ди та про що нас пи­та­ють, — це ри­нок збу­ту. Ще на стар­ті про­е­кту ми до­по­мо­гли ко­опе­ра­ти­ву укла­сти до­мов­ле­но­сті з він­ни­цькою фір­мою «Агра­на», яка ку­пу­ва­ти­ме в них ма­ли­ну й за­би­ра­ти­ме без­по­се­ре­дньо «з по­ля». ТОВ «Яблу­не­вий дар» зі Львів­щи­ни теж має пла­ни на яго­ди «Фай­ної по­ля­ни», є та­кож по­тен­цій­ні пар­тне­ри на Во­ли­ні. Про­те, зно­ву ж та­ки, оста­то­чно ви­би­ра­ти­муть уча­сни­ки ко­опе­ра­ти­ву. Бу­де сфор­мо­ва­но то­вар­ну пар­тію, ви­гі­дну пе­ре­ро­бни­кам. Утім, прі­о­ри­тет на­да­ва­ти­муть тим по­ку­пцям, ко­трі за­про­по­ну­ють най­кра­щу ці­ну.

Зві­сно, та­кі со­ці­аль­ні про­е­кти ми ма­є­мо на­мір під­три­му­ва­ти в усіх обла­стях, де пра­цю­є­мо. На­при­клад, на Чер­ні­веч­чи­ні спри­я­є­мо ко­опе­ра­ти­ву з по­ши­т­тя одя­гу. Не­що­дав­но на­да­ли май­стри­ням пер­ше за­мов­ле­н­ня — на по­ши­т­тя спе­ц­одя­гу для ме­ха­ні­за­то­рів і ро­бі­тни­ків, а та­кож по­стіль­ної бі­ли­зни для гур­то­жи­тків агро­хол­дин­гу. Крім то­го, ни­ні ви­вча­є­мо мо­жли­во­сті що­до ство­ре­н­ня ко­опе­ра­ти­вів і в ін­ших на­пря­мах. На­ша ком­па­нія ві­рить у цей на­прям, адже ба­чить в ко­опе­ра­тив­но­му ру­сі ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал для ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць і роз­ви­тку при­ва­тно­го під­при­єм­ни­цтва, то­му цей ве­ктор бу­де одним із прі­о­ри­те­тних в рам­ках со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки «МРІЯ Агро­хол­динг».

Юлія ЗА­ХА­РО­ВА

На від­мі­ну від ін­ших роз­ви­не­них кра­їн, де успі­шно пра­цює ідея ко­опе­ра­ти­вів, в Укра­ї­ні від­су­тні дер­жав­на під­трим­ка та по­лі­ти­чні рі­ше­н­ня, які б об­сто­ю­ва­ли ін­те­ре­си дрі­бних ви­ро­бни­ків і фер­ме­рів. А то­му, вва­жа­ють в кор­по­ра­ції, цю фун­кцію має взя­ти на се­бе ві­тчи­зня­ний агро­бі­знес, адже без ква­лі­фі­ко­ва­но­го кон­сал­тин­гу роз­ви­ток сіль­сько­го го­спо­дар­ства в су­ча­сних умо­вах не­мо­жли­вий.

Кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп» на­ла­го­ди­ла спів­пра­цю з ПНАК. В рам­ках про­грам, які про­по­нує ко­опе­ра­тив, йо­го чле­ни мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся без­ко­штов­ни­ми агро­кон­сал­тин­го­ви­ми по­слу­га­ми, які спе­ці­а­лі­сти «Сва­ро­га» на­да­ють від­по­від­но до під­пи­са­но­го з ПНАК Ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю. А на­при­кін­ці бе­ре­зня Пер­ший на­ціо­наль­ний аграр­ний ко­опе­ра­тив уро­чи­сто ввів в екс­плу­а­та­цію ком­плекс ко­опе­ра­тив­них МТС, які на­лі­чу­ють 90 оди­ниць тра­кто­рів і по­над 100 оди­ниць при­чі­пної те­хні­ки. Це пер­ша в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни по­дія та­ко­го мас­шта­бу. Пре­зен­та­цію про­ве­ли в рам­ках Все­укра­їн­сько­го від­кри­то­го се­мі­на­ру «Пер­ший на­ціо­наль­ний аграр­ний ко­опе­ра­тив: ко­опе­ра­тив­на по­сів­на — 2016», яку про­вів ПНАК, Укра­їн­ський ко­опе­ра­тив­ний альянс і кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп» за уча­сті Мі­нАПіП, По­соль­ства Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь в Укра­ї­ні, Хмель­ни­цької обла­сної ра­ди та за під­трим­ки Бла­го­дій­но­го фон­ду «Змі­цне­н­ня гро­мад». По­над 350 уча­сни­ків се­мі­на­ру ді­зна­лись про ді­яль­ність ко­опе­ра­ти­ву на пі­ло­тній те­ри­то­рії про­е­кту й озна­йо­ми­лись із но­ви­ми про­гра­ма­ми з ефе­ктив­но­го ро­слин­ни­цтва для ко­опе­ра­тив­них ро­дин.

— Ко­опе­ра­тив­ні МТС до­по­мо­жуть до­мог­ти­ся ви­со­кої яко­сті обро­бі­тку зем­лі чле­нів ПНАК за до­по­мо­гою ко­опе­ра­тив­ної те­хні­чної слу­жби, на­дав­ши го­спо­да­рям не­ве­ли­ких зе­мель­них ді­ля­нок мо­жли­вість ко­ри­сту­ва­ти­ся по­слу­га­ми агро­те­хні­ки й тим са­мим збіль­ши­ти об­сяг уро­жаю, — ка­же Іван Пав­льо, за­сту­пник го­ло­ви ПНАК.

За­галь­на вар­тість те­хні­ки ста­но­ви­ла близь­ко 80 млн грн. Її за­ку­пів­лю іні­ці­ю­ва­ла кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп». Кре­дит на при­дба­н­ня отри­ма­ли від «Укр­га­збан­ку» під за­ста­ву са­мих тра­кто­рів та те­хні­ки при­чі­пних агре­га­тів. На­ра­зі МТС ба­зу­ю­ться на чо­ти­рьох стан­ці­ях Хмель­ни­цької обла­сті: у Ше­пе­тів­сько­му, Кра­си­лів­сько­му, Ду­на­є­ве­цько­му та Де­ра­жнян­сько­му ра­йо­нах.

— Від­те­пер ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чний сер­віс стає до­сту­пним се­ля­нам, адже по­слу­га­ми ко­опе­ра­тив­них МТС мо­же ско­ри­ста­ти­ся ко­жен охо­чий — та ще й за ниж­чою, ніж будь-де, вар­ті­стю. Ці­ни на по­слу­ги за­ли­ша­ти­му­ться ста­біль­ни­ми, — за­пев­няє Ва­ле­рій Сте­цюк, ке­рів­ник про­е­кту «Пер­ший на­ціо­наль­ний те­хні­чний ко­опе­ра­тив».

По­слу­га­ми ко­опе­ра­тив­них МТС ко­ри­сту­ю­ться як жи­те­лі Хмель­ни­цької, так і су­сі­дніх — Чер­ні­ве­цької, Жи­то­мир­ської, Рів­нен­ської обла­стей. До то­го ж вар­тість їх на 10% ниж­ча від рин­ко­вої, а для чле­нів ко­опе­ра­ти­ву діє до­да­тко­ва си­сте­ма зни­жок, яка за­ле­жить від уча­сті в рі­зно­ма­ні­тних про­гра­мах ПНАК.

— Я впев­не­ний, що ко­о­пе­ра­ція по­вер­не мо­лодь в укра­їн­ські се­ла, адже це — ці­ка­вий, су­ча­сний, не­ти­по­вий для біль­шо­сті в Укра­ї­ні спо­сіб ве­де­н­ня го­спо- дар­ства та но­ві рин­ки, що від­рі­зня­ю­ться від тих, з яки­ми пра­цю­ва­ли ра­ні­ше, — на­го­ло­шує до­цент Пап­сько­го Гри­го­рі­ан­сько­го уні­вер­си­те­ту, пре­зи­дент Укра­їн­сько­го ко­опе­ра­тив­но­го Альян­су Зи­но­вій Све­ре­да. Пер­ший на­ціо­наль­ний аграр­ний ко­опе­ра­тив ни­ні об’єд­нує 5000 чле­нів із Хмель­ни­цької, Чер­ні­ве­цької та Жи­то­мир­ської обла­стей. ПНАК за­про­ва­див 10 про­грам, се­ля­ни за­сі­я­ли по­над 1000 га спель­ти, роз­по­ча­ли сів­бу гар­бу­за, отри­му­ють спра­ве­дли­ву ці­ну за ре­а­лі­за­цію мо­ло­ка, ма­ють до­сту­пні лі­ки, на­вча­ю­ться ви­ро­щу­ва­ти гро­ші на го­ро­ді та ма­ти ор­га­ні­чний до­хід. Сіль­го­спви­ро­бни­ки з ін­ших обла­стей та­кож ви­слов­лю­ють ба­жа­н­ня ста­ти чле­на­ми ко­опе­ра­ти­ву, а низ­ка бі­зне­со­вих стру­ктур і під­при­ємств, які за­йма­ю­ться пе­ре­роб­кою, го­то­ві спри­я­ти йо­го роз­ви­тку. У ко­опе­ра­ти­ві пе­ре­ко­на­ні: від­ро­дже­н­ня ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху — це но­ва то­чка від­лі­ку в істо­рії укра­їн­сько­го се­ла. Все че­рез те, що об’єд­нує ко­ман­ду Пер­шо­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го ко­опе­ра­ти­ву не про­сто ідея по­кра­ще­н­ня до­бро­бу­ту вла­сної ро­ди­ни, а ре­а­лі­за­ція по­тен­ці­а­лу сво­єї те­ри­то­рії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.