Ефе­ктив­не пар­тнер­ство

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

На­ші цукро­ві за­во­ди не пер­ший рік пра­цю­ють у пар­тнер­стві з фер­мер­ськи­ми го­спо­дар­ства­ми, за­без­пе­чу­ю­чи їм що­най­пов­ні­шу під­трим­ку та су­про­від. Зокре­ма, аван­су­ю­чи сіль­го­спви­ро­бни­кам по­сів цукро­вих бу­ря­ків, на умо­вах то­вар­но­го кре­ди­ту на­да­є­мо які­сне на­сі­н­ня, до­бри­ва, за­со­би за­хи­сту ро­слин, па­лив­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли, до­по­ма­га­є­мо при­дба­ти те­хні­ку для обро­бі­тку та зби­ра­н­ня вро­жаю. Охо­чі ма­ють змо­гу ско­ри­ста­ти­ся фа­хо­ви­ми агро­те­хно­ло­гі­чни­ми кон­суль­та­ці­я­ми та зро­би­ти ла­бо­ра­тор­ний ана­ліз ґрун­ту (в АСТАР­ТИ є вла­сна ла­бо­ра­то­рія). Зві­сно, це до­да­тко­ві ви­тра­ти для ком­па­нії, утім ми сві­до­мо йде­мо на них, усві­дом­лю­ю­чи вза­є­мо­пов’яза­ність усіх ла­нок цьо­го скла­дно­го ви­ро­бни­чо­го лан­цюж­ка. Від ефе­ктив­но­сті спів­пра­ці за­ле­жить уро­жай­ність і якість цьо­го вро­жаю, отож, від­по­від­но, об­ся­ги пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни, а врешті – рі­вень до­хо­дів. При цьо­му ви­ро­бни­чі ри­зи­ки пев­ним чи­ном роз­по­ді­ля­ю­ться між усі­ма уча­сни­ка­ми про­е­кту, а се­лян­ські го­спо­дар­ства отри­му­ють га­ран­то­ва­ний збут сво­єї про­ду­кції. Про­зо­рість від­но­син до­ся­га­є­ться зав­дя­ки по­пе­ре­дньо укла­де­ним уго­дам зі вста­нов­ле­ни­ми умо­ва­ми роз­ра­хун­ку.

Ма­ю­чи позитивний до­свід спів­пра­ці з під­при­єм­ства­ми АСТАР­ТИ, ба­га­то з на­ших пар­тне­рів цьо­го ро­ку ви­рі­ши­ли збіль­ши­ти площі по­сі­ву цукро­вих бу­ря­ків. Так, ке­рів­ни­ка фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Олімп», що в Му­ро­ва­но­Ку­ри­ло­ве­цько­му ра­йо­ні на Він­нич­чи­ні, Лю­дми­лу Огір­чук не ля­ка­ють на­віть 125 км від­ста­ні до Жда­нів­сько­го цукро­во­го за­во­ду – бо умо­ви пар­тнер­ства ду­же ви­гі­дні. Ви­со­кої дум­ки про пер­спе­кти­ви подаль­шої спів­пра­ці й ди­ре­ктор до­слі­дно­го го­спо­дар­ства «Но­ва Пе­ре­мо­га» Оле­ксандр Яки­мець із Лю­бар­сько­го району на Жи­то­мир­щи­ні. А ТОВ «Рі­членд Ін­вест», що на Хар­ків­щи­ні, за три ро­ки на­ро­сти­ло об­ся­ги ви­ро­бни­цтва куль­ту­ри більш ніж утри­чі. Та­кі істо­рії успі­ху на­ших пар­тне­рів кра­сно­мов­но свід­чать, що ве­ктор роз­ви­тку ми обра­ли вір­ний. До то­го ж усі на­ші про­гра­ми є ве­ли­кою мі­рою со­ці­аль­ни­ми – спря­мо­ва­ни­ми на роз­ви­ток сіль­ських територій та під­трим­ку там­те­шніх агро­ви­ро­бни­ків. Від­так цьо­го­річ про­гра­му аван­су­ва­н­ня фер­мер­ських го­спо­дарств під ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції сут­тє­во роз­ши­ре­но – до 95 млн грн (про­ти 25 млн грн то­рік). Ком­па­нія та­кож фі­нан­сує ви­ро­щу­ва­н­ня сої для зда­чі на Гло­бин­ський со­є­пе­ре­ро­бний за­вод АСТАР­ТИ. Та­ким чи­ном ми сти­му­лю­є­мо збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва аграр­ної про­ду­кції та ство­рю­є­мо ком­фор­тні та на­дій­ні умо­ви для на­ших пар­тне­рів.

Ін­на ЄФІМЧУК, на­чаль­ник управ­лі­н­ня за­го­тів­лі цукро­вої си­ро­ви­ни «АСТАРТАКи­їв»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.