Свій – до сво­го. По своє

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Не ко­жен ко­опе­ра­тив прибутковий, але чле­ни ко­жно­го ма­ють зиск від об’єд­на­н­ня

Ко­опе­ра­ти­ви для Укра­ї­ни — не ек­зо­ти­ка. Від­так, ша­но­ва­не ді­да­ми-пра­ді­да­ми га­сло «свій до сво­го по своє» має шанс від­ро­ди­ти­ся у ХХІ сто­літ­ті. Пе­ред­усім, об’єд­нав­ши дрі­бних сіль­го­спви­ро­бни­ків, охо­чих бу­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми. Та оскіль­ки в за­ко­но­дав­чих де­та­лях зга­да­но­го пи­та­н­ня «з на­ско­ку» на­вряд чи роз­бе­ре­шся, «Агро­Мар­кет» звер­нув­ся за по­ясне­н­ня­ми до юри­ста ком­па­нії «ОМП» Ан­дрі­а­ни МАРТИНІВ. Ва­жли­вий ню­анс, на яко­му екс­перт одра­зу на­го­ло­си­ла: не ко­жен ко­опе­ра­тив прибутковий, але чле­ни ко­жно­го ма­ють зиск від об’єд­на­н­ня.

Осо­бли­во­сті ста­ту­су «не­ко­мер­цій­них» ко­опе­ра­ти­вів

Об­слу­го­ву­ю­чі ко­опе­ра­ти­ви є не­при­бу­тко­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми (ст. 9 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію») і фун­кціо­ну­ють для об­слу­го­ву­ва­н­ня сво­їх чле­нів — ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Тоб­то:

• до об­слу­го­ву­ю­чо­го ко­опе­ра­ти­ву не пе­ре­хо­дить пра­во вла­сно­сті на сіль­госп­про­ду­кцію, але в ко­опе­ра­ти­ву мо­же бу­ти вла­сне май­но, від­окрем­ле­не від май­на сво­їх чле­нів;

• об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив на­дає по­слу­ги тіль­ки сво­їм чле­нам;

• чле­ни ко­опе­ра­ти­ву не­суть від­по­від­аль­ність за зо­бов’яза­н­ня­ми, взя­ти­ми пе­ред ко­опе­ра­ти­вом що­до їх уча­сті в го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті ко­опе­ра­ти­ву;

• по­слу­ги на­да­ю­ться з ме­тою змен­ше­н­ня ви­трат та/або збіль­ше­н­ня до­хо­дів чле­нів ко­опе­ра­ти­ву.

Ко­шти, що отри­мує сіль­сько­го­спо­дар­ський об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив, не вва­жа­ю­ться йо­го до­хо­да­ми, від­по­від­но до по­ло­жень абза­цу п’ято­го ча­сти­ни 4 стат­ті 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію».

Про сіль­гос­пко­о­пе­ра­цію та По­да­тко­вий ко­декс

Об­слу­го­ву­ю­чі ко­опе­ра­ти­ви на­ле­жать до не­при­бу­тко­вих ор­га­ні­за­цій, згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми ча­стин 1 і 5 стат­ті 9 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію». Пі­сля ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань сіль­сько­го­спо­дар­сько­го об­слу­го­ву­ю­чо­го ко­опе­ра­ти­ву та від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків за ми­ну­лі пе­рі­о­ди за­ли­шок фі­нан­со­во­го ре­зуль­та­ту го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті ко­опе­ра­ти­ву роз­по­ді­ля­є­ться за­галь­ни­ми збо­ра­ми: • у ви­гля­ді від­ра­ху­вань до фон­дів ко­о­пе

ра­ти­ву; • ко­опе­ра­тив­них ви­плат йо­го чле­нам. ВА­ЖЛИ­ВО! У загальному ро­зу­мін­ні ко­опе­ра­тив­ні ви­пла­ти — це ча­сти­на до­хо­ду, що роз­по­ді­ля­є­ться за ре­зуль­та­та­ми фі­нан­со­во­го ро­ку між чле­на­ми ко­опе­ра­ти­ву про­пор­цій­но до їх уча­сті в го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті ко­опе­ра­ти­ву в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му рі­ше­н­ням ви­що­го ор­га­ну ке­ру­ва­н­ня ко­опе­ра­ти­ву. Ця нор­ма не по­ши­рю­є­ться на сіль­сько­го­спо­дар­ські об­слу­го­ву­ю­чі ко­опе­ра­ти­ви (ст. 26 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ко­о­пе­ра­цію»); • на­ра­ху­вань на паї чле­нам ко­опе­ра­ти

ву, зокре­ма асо­ці­йо­ва­ним. Тоб­то пе­ред­ба­че­но, що за­ли­шок фі­нан­со­во­го ре­зуль­та­ту мо­же роз­по­ді­ля­ти­ся за­галь­ни­ми збо­ра­ми у трьох на­пря­мах. Якщо з від­ра­ху­ва­н­ня­ми до фон­дів ко­опе­ра­ти­ву про­блем не ви­ни­кає, то здій­сни­ти ко­опе­ра­тив­ні ви­пла­ти чле­нам ко­опе­ра­ти­ву та на­ра­ху­ва­н­ня на паї чле­нам ко­опе­ра­ти­ву, зокре­ма асо­ці­йо­ва­ним, без ри­зи­ку втра­ти ста­ту­су не­при­бу­тко­во­сті май­же не­мо­жли­во. Та­ка ситуація пов’яза­на з тим, що За­ко­ном Укра­ї­ни від 24.12.2015 №909-VIII бу­ло вне­се­но змі­ни до під­пун­кту 133.4.1 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. А са­ме, ви­зна­че­но, що не­при­бу­тко­ва ор­га­ні­за­ція від­по­від­ає, зокре­ма, та­кій ви­мо­зі:

• уста­нов­чі до­ку­мен­ти мі­стять за­бо­ро­ну роз­по­ді­лу отри­ма­них до­хо­дів (при­бу­тків) або їх ча­сти­ни се­ред за­снов­ни­ків (уча­сни­ків), чле­нів та­кої ор­га­ні­за­ції, пра­ців­ни­ків (крім опла­ти їхньої пра­ці, на­ра­ху­ва­н­ня єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску), чле­нів ор­га­нів управ­лі­н­ня та ін­ших пов’яза­них з ни­ми осіб.

Крім цьо­го, у під­пун­кті 133.4.2 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни ( да­лі — ПКУ) ви­зна­че­но, що до­хо­ди (при­бу­тки) не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ви­клю­чно для фі­нан­су­ва­н­ня ви­да­тків на утри­ма­н­ня та­кої не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції, ре­а­лі­за­ції мети (ці­лей, зав­дань) і на­пря­мів ді­яль­но­сті, ви­зна­че­них її уста­нов­чи­ми до­ку­мен­та­ми.

Тож якщо об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив ма­ти­ме на­мір здій­сни­ти ко­опе­ра­тив­ні ви­пла­ти йо­го чле­нам чи здій­сни­ти на­ра­ху­ва­н­ня на паї чле­нам ко­опе­ра­ти­ву, то ор­ган фі­скаль­ної слу­жби має всі під­ста­ви ви­клю­чи­ти об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив з Ре­є­стру не­при­бу­тко­вих уста­нов та ор­га­ні­за­цій. Тоб­то об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив стає не­при­бу­тко­вою ор­га­ні­за­ці­єю — пла­тни­ком по­да­тку на при­бу­ток. Та­ка ситуація зу­мов­ле­на тим, що вне­се­ні в кін­ці 2015 ро­ку змі­ни в По­да­тко­вий ко­декс Укра­ї­ни не вра­ху­ва­ли по­ло­же­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію».

Пер­ший ва­рі­ант ви­хо­ду із ці­єї си­ту­а­ції мо­же по­ля­га­ти в то­му, щоб не ро­би­ти роз­по­ді­лу між чле­на­ми ко­опе­ра­ти­ву, а всі ко­шти аку­му­лю­ва­ти у фон­дах са­мо­го ко­опе­ра­ти­ву та спря­мо­ву­ва­ти їх на роз­ви­ток, мо­дер­ні­за­цію ко­опе­ра­ти­ву, ін­ше ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня. Дру­гий ва­рі­ант — здій­сню­ва­ти по­вер­не­н­ня на­чеб­то на­дмі­ру спла­че­них ко­штів за по­слу­ги ко­опе­ра­ти­ву. Якщо та­кі «ви­пла­ти» (по­вер­не­н­ня) здій­сню­ва­ти­му­ться фі­зи­чним осо­бам, то ці су­ми не вклю­ча­ти­му­ться до за­галь­но­го мі­ся­чно­го опо­да­тко­ву­ва­но­го (річного) до­хо­ду (пп. 165.1.48 ПКУ).

Во­дно­час ви­рі­ши­ти цю си­ту­а­цію гло­баль­но мо­жна ли­ше вне­се­н­ням змін до чин­но­го за­ко­но­дав­ства.

Осо­бли­во­сті ста­ту­су «ко­мер­цій­них» ко­опе­ра­ти­вів

Сіль­сько­го­спо­дар­ські ви­ро­бни­чі ко­опе­ра­ти­ви — це об’єд­на­н­ня фі­зи­чних осіб, ви­ро­бни­ків сіль­госп­про­ду­кції, та­кий ко­опе­ра­тив має ста­тус юри­ди­чної осо­би й за­га­лом здій­снює таку са­му го­спо­дар­ську ді­яль­ність, як і будь-який суб’єкт го­спо­дар­ських від­но­син (ре­а­лі­зу­ють свою про­ду­кцію за ці­на­ми, що вста­нов­лю­ю­ться са­мо­стій­но на до­го­вір­них за­са­дах із по­ку­пцем). Осо­бли­вість по­ля­гає в то­му, що чле­ни ко­опе­ра­ти­ву по­вин­ні:

• вне­сти всту­пний вне­сок і пай у по­ряд­ку та роз­мі­рах, ви­зна­че­них ста­ту­том ко­опе­ра­ти­ву;

• бра­ти обов’яз­ко­во тру­до­ву участь в ді­яль­но­сті ко­опе­ра­ти­ву (тоб­то асо­ці­йо­ва­них чле­нів апрі­о­рі не мо­же бу­ти в та­ко­му ко­опе­ра­ти­ві) (ст. 12, 13 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію).

Які вне­ски пе­ред­ба­че­ні для чле­нів ко­опе­ра­ти­ву

• всту­пні — спла­чу­ю­ться в роз­мі­рах і в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му Ста­ту­том, і за­ра­хо­ву­ю­ться до не­по­діль­но­го фон­ду ко­опе­ра­ти­ву;

• па­йо­ві — фор­му­ю­ться з паю та до­да­тко­вих па­їв;

• ін­ші, що ви­зна­чен­ні ста­ту­том чи вну­трі­шні­ми до­ку­мен­та­ми для за­без­пе­че­н­ня ці­лей і мети фун­кціо­ну­ва­н­ня ко­опе­ра­ти­ву. (ст. 6, 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію»).

Як до­ку­мен­таль­но офор­ми­ти ко­опе­ра­тив

За­га­лом ре­є­стра­ція ко­опе­ра­ти­вів здій­сню­є­ться за правилами За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань», з певними осо­бли­во­стя­ми, що вста­нов­ле­ні За­ко­на­ми Укра­ї­ни «Про ко­о­пе­ра­цію» та «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію». Сфор­му­ва­ти па­кет до­ку­мен­тів: за­пов­не­на заява на ре­є­стра­цію юри­ди­чної осо­би (затв. на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни) від 06.01.2016 №15/5;

рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ко­опе­ра­ти­ву та про­то­кол ре­є­стра­ції при­су­тніх осіб, які ухва­лю­ва­ли та­ке рі­ше­н­ня;

ста­тут, що ре­гу­лює ді­яль­ність ко­опе­ра­ти­ву і має обов’яз­ко­во вре­гу­льо­ву­ва­ти та­кі пи­та­н­ня: (а) най­ме­ну­ва­н­ня, тип і мі­сце­зна­хо­дже­н­ня ко­опе­ра­ти­ву; (б) ме­та ство­ре­н­ня і ви­чер­пний пе­ре­лік ви­дів йо­го ді­яль­но­сті; (в) склад за­снов­ни­ків; (г) умо­ви й по­ря­док всту­пу та ви­хо­ду чи ви­клю­че­н­ня з ко­опе­ра­ти­ву; (д) пра­ва й обов’яз­ки чле­нів та асо­ці­йо­ва­них чле­нів ко­опе­ра­ти­ву; (е) по­ря­док уне­се­н­ня змін до ста­ту­ту ко­опе­ра­ти­ву; (є) по­ря­док уста­нов­ле­н­ня роз­мі­рів і спла­ти вне­сків і па­їв чле­на­ми ко­опе­ра­ти­ву та від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня зо­бов’язань що­до їх спла­ти; фор­ми уча­сті чле­нів ко­опе­ра­ти­ву в йо­го ді­яль­но­сті; (ж) по­ря­док фор­му­ва­н­ня, склад і ком­пе­тен­ція ор­га­нів ке­ру­ва­н­ня й ор­га­нів кон­тро­лю ко­опе­ра­ти­ву, а та­кож по­ря­док ухва­ле­н­ня ни­ми рі­шень, зокре­ма з пи­тань, рі­ше­н­ня з яких ухва­лю­є­ться одно­стай­но чи ква­лі­фі­ко­ва­ною біль­ші­стю го­ло­сів чле­нів ко­опе­ра­ти­ву, які бе­руть участь в за­галь­них збо­рах; (з) по­ря­док фор­му­ва­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та роз­по­ря­дже­н­ня май­ном ко­опе­ра­ти­ву; по­ря­док роз­по­ді­лу йо­го до­хо­ду та по­кри­т­тя зби­тків; (й) по­ря­док облі­ку та зві­тно­сті в ко­опе­ра­ти­ві; (к) по­ря­док ре­ор­га­ні­за­ції та ліквідації ко­опе­ра­ти­ву й ви­рі­ше­н­ня пов’яза­них із цим май­но­вих пи­тань; (л) по­ря­док скли­ка­н­ня за­галь­них збо­рів; (м) умо­ви та по­ря­док по­вер­не­н­ня паю; (н) ін­ші пов’яза­ні з осо­бли­во­стя­ми ді­яль­но­сті ко­опе­ра­ти­ву по­ло­же­н­ня, що не су­пе­ре­чать за­ко­но­дав­ству (ст. 8 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ко­о­пе­ра­цію», ст. 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію»).

Як «по­тра­пи­ти» у Ре­єстр не­при­бу­тко­вих уста­нов й ор­га­ні­за­цій

Для вне­се­н­ня до Ре­є­стру не­при­бу­тко­вих уста­нов й ор­га­ні­за­цій (да­лі — Ре­єстр) сіль­сько­го­спо­дар­ський об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив має по­да­ти до ор­га­ну фі­скаль­ної слу­жби за сво­єю адре­сою та­кі до­ку­мен­ти:

• ре­є­стра­цій­ну за­яву за фор­мою 1-РН згі­дно з до­да­тком 1 до По­ло­же­н­ня про Ре­єстр не­при­бу­тко­вих уста­нов й ор­га­ні­за­цій (да­лі — По­ло­же­н­ня), за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни від 24.01.2013 №37;

• ко­пії уста­нов­чих до­ку­мен­тів ту, рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня);

• ко­пії до­ку­мен­тів що­до уча­сни­ків (якщо це фі­зи­чні осо­би — ко­пію па­спор­та й до­від­ки про при­сво­є­н­ня іден­ти­фі­ка­цій­но­го ко­ду; якщо це юри­ди­чні осо­би — ко­пію ви­тя­гу з ЄДР та ко­пії уста­нов­чих до­ку­мен­тів) (пп. 133.4, п. 34 під­розд. 4 розд. ХХ «Пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня» ПКУ).

Строк, протягом яко­го ор­ган фі­скаль­ної слу­жби має ухва­ли­ти рі­ше­н­ня що­до на­да­н­ня ста­ту­су не­при­бу­тко­во­сті в чин­но­му за­ко­но­дав­стві, чі­тко не ви­зна­че­но. (ста­ту-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.