У прі­о­ри­те­ті – до­бро­бут

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Від­то­ді, як роз­по­чав свою ді­яль­ність ко­опе­ра­тив «Бу­ча­цький еко­про­дукт», у ме­шкан­ців ту­те­шніх сіл з’яви­ли­ся ре­аль­ні шан­си на кра­ще жи­т­тя. На ча­сі одра­зу три на­пря­ми подаль­шо­го роз­ви­тку ко­опе­ра­ти­ву: тва­рин­ни­цтво, са­дів­ни­цтво та ягі­дни­цтво, а та­кож ро­слин­ни­цтво. Вже ни­ні ве­де­ться за­го­тів­ля мо­ло­ка в 17 се­лах Бу­ча­цько­го району. У пер­шо­му квар­та­лі 2016-го кіль­кість до­мо­го­спо­дарств, які ско­о­пе­ру­ва­ли­ся для та­кої ді­яль­но­сті, зро­сла до 650 (про­ти 560 у 2015-му), а їхні до­хо­ди ся­га­ють 1000–8000 грн на мі­сяць. Оскіль­ки під час при­йма­н­ня мо­ло­ка йо­го обов’яз­ко­во пе­ре­ві­ря­ють на ки­сло­тність, а жир­ність (і ще сім по­ка­зни­ків) ви­зна­чає спе­ці­аль­ний ана­лі­за­тор, лю­ди отри­му­ють гро­ші за ре­аль­ну якість сво­єї про­ду­кції. Ці­на пи­та­н­ня — да­ле­ко не ко­пій­ча­на. Так, ска­жі­мо, вста­но­вив­ши пла­ту на рів­ні 2,5 грн/л мо­ло­ка ба­зи­сної жир­но­сті (3,4%), за­го­то­ва­чі за­ра­хо­ву­ва­ли лю­дям молоко се­ре­дньою жир­ні­стю 2,8–2,9% і та­ким чи­ном пла­ти­ли за літр близь­ко 2 грн. Утім фа­кти­чна жир­ність сіль­сько­го мо­ло­ка є ви­щою від ба­зи­сної — і це чі­тко по­ка­зує ана­лі­за­тор яко­сті. Від­так чле­ни ко­опе­ра­ти­ву (він і пла­тить на грив­ню біль­ше) одно­зна­чно ма­ють шанс отри­ма­ти ви­щу ціну — в се­ре­дньо­му 4 грн, а то й біль­ше. Та­ка не­хи­тра каль­ку­ля­ція, до ре­чі, при­вчає до ди­сци­плі­ни на­віть тих го­спо­да­рів, ко­трі ра­ні­ше не над­то пе­ре­йма­ли­ся пи­та­н­ня­ми яко­сті й ди­сци­плі­ни. Крім то­го, по­ява кон­ку­рен­та на рин­ку за­го­тів­лі мо­ло­ка зму­си­ла й ін­ших за­го­то­ва­чів під­ви­щу­ва­ти ціну й пла­ти­ти ре­гу­ляр­но, не до­пу­ска­ю­чи за­бор­го­ва­но­сті.

Пра­гну­чи від­но­ви­ти по­го­лів’я ВРХ — а це зав­да­н­ня ко­опе­ра­тив має в пе­ре­лі­ку сво­їх прі­о­ри­те­тів, — на­да­є­мо ве­те­ри­нар­ні по­слу­ги. При­мі­ром, для які­сно­го від­нов­ле­н­ня ста­да про­по­ну­є­мо шту­чне осі­ме­ні­н­ня ко­рів сім’ям пле­мін­них би­ків (Ка­на­да й США). Крім то­го, кон­суль­ту­є­мо що­до ра­ціо­наль­ної го­дів­лі тва­рин і до­гля­ду за ни­ми. У пла­нах — до­по­мо­га тим, хто ви­явить ба­жа­н­ня утри­му­ва­ти 5 і біль­ше ко­рів. Не­вдов­зі роз­по­чне­мо й за­го­тів­лю м’яса — ці­на за то­вар­ну пар­тію (20–30 би­чків) одно­зна­чно бу­де ви­щою, ніж то­ді, ко­ли ко­жен про­дає окре­мо.

У са­дів­ни­чо­му та ягі­дно­му на­пря­мах «Бу­ча­цький еко­про­дукт» уже має пев­ні на­пра­цю­ва­н­ня. Так, цьо­го­річ стар­ту­вав пі­ло­тний про­ект із за­кла­де­н­ня ма­лин­ни­ка (4 се­ла). Укла­да­є­мо уго­ди, за яки­ми уча­сник ко­опе­ра­ти­ву пла­тить за са­джан­ці 40% вар­то­сті, а ще 60% по­тім від­да­ва­ти­ме ви­ро­ще­ною про­ду­кці­єю. Охо­чі та­кож змо­жуть ско­ри­ста­ти­ся по­ра­да­ми ви­со­ко­кла­сних фа­хів­ців, що кон­суль­ту­ва­ти­муть ко­опе­ра­тив. Зго­дом са­джа­ти­ме­мо ви­шню, смо­ро­ди­ну, по­рі­чки й ін­ші ягі­дні куль­ту­ри, на які є по­пит. Що ж до ци­бу­лі, кар­то­плі, бу­ря­ків, мор­кви, ка­пу­сти, пе­тру­шки й ін­ших овочів і зе­ле­ні, які пла­ну­є­мо за­го­тов­ля­ти на за­мо­ро­жу­ва­н­ня та су­ші­н­ня, то цей на­прям ді­яль­но­сті ду­же пер­спе­ктив­ний. Тож ціл­ком імо­вір­но, що роз­по­чне­мо вже ни­ні­шньо­го се­зо­ну.

Ко­опе­ра­тив, як і ко­жне ін­ше по­зи­тив­не по­чи­на­н­ня, на шля­ху сво­го роз­ви­тку сти­ка­є­ться з про­бле­ма­ми. Пе­ред­усім — за­ко­но­дав­чо­го й бю­ро­кра­ти­чно­го шти­бу. Зокре­ма, не­чі­тке фор­му­лю­ва­н­ня йо­го ста­ту­су пла­тни­ка по­да­тку ста­ло цьо­го­річ одні­єю з пе­ре­пон на шля­ху до ре­є­стра­ції ко­опе­ра­ти­ву як не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції. Аби здо­ла­ти не­до­ві­ру з бо­ку по­тен­цій­них чле­нів ко­опе­ра­ти­ву, всту­пні та па­йо­ві вне­ски ви­зна­чи­ли на сим­во­лі­чно­му рів­ні — 10 грн. А з ко­шта­ми на ана­лі­за­то­ри мо­ло­ка й ін­ше не­об­хі­дне уста­тку­ва­н­ня до­по­міг го­ло­ва спо­сте­ре­жної ра­ди ТзОВ «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» Пе­тро Гадз. Успі­шний бі­зне­смен дав змо­гу роз­ви­ва­ти­ся дрі­бним го­спо­дар­ствам і сі­мей­ним фер­мам, об’єд­ну­ю­чи навколо се­бе но­вих по­тен­цій­них пар­тне­рів. А в ме­шкан­ців ту­те­шніх сіл з’яви­ли­ся ре­аль­ні пер­спе­кти­ви по­лі­пши­ти свої ста­тки.

Не­хай там як, уже ни­ні зро­зумі­ло, що ко­опе­ра­тив­ний рух мо­же до­по­мог­ти укра­їн­ським сіль­го­спви­ро­бни­кам ви­бор­са­ти­ся зі зли­днів і змі­цни­ти си­лу сво­їх гро­мад. Якщо спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми нам вда­сться ви­ко­на­ти бо­дай про­гра­му-мі­ні­мум, за­мість по­не­ві­рянь на чу­жи­ні, українці ма­ти­муть змо­гу пра­цю­ва­ти і за­ро­бля­ти на се­бе вдо­ма. Тож, як мо­ви­ться, у прі­о­ри­те­ті — до­бро­бут.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.