Стрім­кі зле­ти та па­ді­н­ня

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

Кві­тень ви­явив­ся най­більш не­ста­біль­ним пе­рі­о­дом від по­ча­тку ро­ку. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на зер­но стрім­ко злі­та­ли й зно­ву по­вер­та­ли­ся на по­пе­ре­дній рі­вень. Ці­ни на укра­їн­ське зер­но по­во­ди­ли­ся більш ста­те­чно, утри­му­ю­чись від різ­ких стриб­ків і скла­дних ма­нев­рів.

Пше­ни­ця

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) де­мон­стру­ва­ли стрім­кі стриб­ки: у пер­шій де­ка­ді мі­ся­ця вниз, май­же до ці­но­во­го дна; у дру­гій де­ка­ді — вверх, до­ся­гнув­ши ці­но­во­го пі­ку за остан­ні 5 мі­ся­ців; у тре­тій де­ка­ді мі­ся­ця зно­ву стрім­ко вниз.

Основ­ни­ми при­чи­на­ми різ­ких ко­ли­вань сві­то­вих цін на пше­ни­цю у кві­тні бу­ли ін­фор­ма­цій­ні по­ві­дом­ле­н­ня про по­го­дні умо­ви та стан роз­ви­тку по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці, а та­кож су­мі­жний ри­нок ку­ку­ру­дзи. Про­те на кі­нець кві­тня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці по­вер­ну­ли­ся до рів­ня ±175 дол./т, що від­по­від­ає рів­ню на по­ча­ток мі­ся­ця.

На укра­їн­сько­му рин­ку пше­ни­ці бу­ло на­ба­га­то спо­кій­ні­ше. Ці­ни не по­спі­ша­ли зро­ста­ти з огля­ду на де­яке укрі­пле­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти та спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви для роз­ви­тку по­сі­вів, про­ве­де­н­ня ве­сня­ної по­сів­ної кам­па­нії. Ли­ше в тре­тій де­ка­ді мі­ся­ця від­бу­ло­ся зро­ста­н­ня цін в грив­не­во­му екві­ва­лен­ті, при­чо­му біль­шою мі­рою на фу­ра­жну пше­ни­цю — плюс 100–150 грн/т, під впли­вом су­мі­жно­го рин­ку ку­ку­ру­дзи.

Сьо­го­дні­шні си­гна­ли рин­ку не під­штов­ху­ють ці­ни на пше­ни­цю в Укра­ї­ні до змін. Три­ва­лі трав­не­ві свя­та та­кож на­ла­што­ву­ють на па­сив­ність цін в пер­шій по­ло­ви­ні мі­ся­ця. У дру­гій по­ло­ви­ні трав­ня бу­дуть ві­до­мі но­ві ін­ди­ка­то­ри сві­то­вих ба­лан­сів по­пи­ту й про­по­зи­ції на 2016/17 МР від МСГ США, ін­ші чин­ни­ки, що мо­жуть спри­чи­ни­ти змі­ни ці­но­вих трен­дів.

Ку­ку­ру­дза

З пер­ших днів кві­тня ці­ни на ку­ку­ру­дзу різ­ко зро­ста­ли — плюс 20 дол./т за дві де­ка­ди мі­ся­ця й до­сяг­ши по­зна­чки ма­кси­маль­но­го зна­че­н­ня за остан­ні 5 мі­ся­ців — 160 дол./т. Та­кий по­штовх для зро­ста­н­ня цін був спри­чи­не­ний ін­фор­ма­ці­єю про по­су­ху в Бра­зи­лії, по­жвав­ле­н­ня за­ку­пі­вель аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи Ки­та­єм то­що.

Не обі­йшло­ся й без спе­ку­ля­цій на цій ін­фор­ма­ції, бо ра­птом ажі­о­та­жний по­пит різ­ко вщух, і ри­нок ні­би сха­ме­нув­ся. Оператори рин­ку зно­ву зга­да­ли про ін­ші чин­ни­ки впли­ву на ці­ни: на­дли­шок про­по­зи­ції та ре­кор­дні пе­ре­хі­дні за­ли­шки ку­ку­ру­дзи у сві­ті, ви­со­кі тем­пи сів­би ку­ку­ру­дзи в США, які ви­пе­ре­джа­ють се­ре­дні п’яти­рі­чні по­ка­зни­ки, то­що. У тре­тій де­ка­ді кві­тня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на аме­ри­кан­ську ку­ку­ру­дзу по­пря­му­ва­ли вниз.

В Укра­ї­ні в пер­шій по­ло­ви­ні мі­ся­ця ку­ку­ру­дза де­шев­ша­ла «під вра­же­н­ням» від змі­цне­н­ня грив­ні. У дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця ці­ни на укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу все ж від­ре­а­гу­ва­ли на стрім­ке зро­ста­н­ня сві­то­вих цін і почали зро­ста­ти. На­при­кін­ці мі­ся­ця ці­ни на ку­ку­ру­дзу ко­ли­ва­ли­ся в межах 4200–4400 грн/т.

На ча­сі ку­ку­ру­дза є основ­ним екс­порт­ним то­ва­ром, то­му тен­ден­ції вну­трі­шніх цін за­ле­жа­ти­муть від сві­то­вих трен­дів цін і кур­су ва­лют.

Со­є­ві бо­би

Упев­не­на ди­на­мі­ка зро­ста­н­ня сві­то­вих цін на со­є­ві бо­би, яка роз­по­ча­ла­ся ще на по­ча­тку бе­ре­зня, про­дов­жи­ла­ся й у кві­тні, при­чо­му темп зро­ста­н­ня по­си­лив­ся. Якщо в бе­ре­зні трав­не­вий ф’ючерс на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT) по­до­рож­чав на 20 дол./т, то за 20 днів кві­тня черв­не­вий ф’ючерс по­до­рож­чав на 37 дол./т, ся­га­ю­чи рів­ня 377 дол./т, що є ре­кор­дом для остан­ніх во­сьми мі­ся­ців.

Ба­га­то чин­ни­ків, зокре­ма й спе­ку­ля­тив­ні дії «би­ків», пі­ді­грі­ва­ли ри­нок. На ко­ристь зро­ста­н­ня цін мо­жна від­не­сти: остан­ні оцін­ки та про­гно­зи МСГ США, по­лі­ти­чну не­ста­біль­ність у Бра­зи­лії та не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви в Ар­ген­ти­ні, акти­ві­за­цію за­ку­пі­вель сої (хоч і не аме­ри­кан­ської) Ки­та­єм.

Про­те в остан­ній де­ка­ді кві­тня ріст цін за­галь­му­вав­ся. У США роз­по­ча­то сів­бу со­є­вих бо­бів, і на­да­лі ри­нок чу­тли­во ре­а­гу­ва­ти­ме на по­го­дні умо­ви й тем­пи про­ве­де­н­ня по­сів­ної кам­па­нії.

У кві­тні ці­ни на сою в Укра­ї­ні не від­по­від­а­ли сві­то­вим тен­ден­ці­ям — во­ни бу­ли від­но­сно ста­біль­ни­ми. І хо­ча протягом мі­ся­ця бу­ли пев­ні ко­ли­ва­н­ня цін, на­при­кін­ці мі­ся­ця соя тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 9800– 10 000 на умо­вах по­ста­ча­н­ня СPT-за­вод, що від­по­від­ає рів­ню цін на по­ча­тку мі­ся­ця. В Укра­ї­ні та­кож роз­по­ча­то сів­бу сої.

Че­рез те, що вну­трі­шні ці­ни на сою не ко­ре­лю­ва­ли зі сві­то­ви­ми, най­ближ­чим ча­сом, мо­жли­во, во­ни все ж де­що під­тя­гну­ться в Укра­ї­ні. В більш дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, ці­но­ві трен­ди за­ле­жа­ти­муть від ста­ну про­ве­де­н­ня по­сів­ної кам­па­нії по сої, а та­кож ін­ших по­лі­ти­чних й еко­но­мі­чних но­вин цьо­го рин­ку.

Со­ня­шник

У кві­тні ці­ни на со­ня­шник в Укра­ї­ні ко­ли­ва­ли­ся під впли­вом змін на олій­них рин­ках і рин­ку на­фти. Стри­му­валь­ним чин­ни­ком для цін ви­я­ви­ло­ся змі­цне­н­ня укра­їн­ської грив­ні, яке бу­ло до­сить не­о­чі­ку­ва­ним для опе­ра­то­рів рин­ку, та низь­кі ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію в пор­тах Чор­но­го мо­ря та в єв­ро­пей­ських пор­тах. Ці­ни ро­слин­них олій пе­ре­бу­ва­ють у ста­ні пер­ма­нен­тної ста­гна­ції че­рез низь­кі ці­ни на на­фту, які хоч і зро­ста­ють остан­нім ча­сом, але все ж зна­чно ниж­чі від рів­ня 2015 ро­ку.

Про­те, як тіль­ки ці­ни на со­ня­шник зни­жу­ва­ли­ся, від­по­від­дю з бо­ку агра­рі­їв бу­ло зни­же­н­ня про­по­зи­ції со­ня­шни­ку на рин­ку. То­му, хоч протягом мі­ся­ця й бу­ли пев­ні ко­ли­ва­н­ня цін, на кі­нець мі­ся­ця во­ни не­зна­чно від­рі­зня­ли­ся від рів­ня на по­ча­тку мі­ся­ця. На­при­кін­ці кві­тня со­ня­шник тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 10 800–11 000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ-за­вод.

Основ­ним чин­ни­ком впли­ву на ці­ни со­ня­шни­ку є олій­ний ри­нок, який і на­да­лі за­ле­жа­ти­ме від тен­ден­цій ці­ни на на­фту, а та­кож сві­то­во­го ба­лан­су по­пи­ту й про­по­зи­ції ро­слин­них олій.

Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.