Хто по­дбає про мо­сти і пор­ти?

AgroMarket - - ЕКС­ПЕР­ТНА ОЦІН­КА -

Ви­зна­че­н­ня при­ва­тно­го пар­тне­ра здій­сню­є­ться на кон­кур­сних за­са­дах за про­це­ду­рою, про­пи­са­ною у по­ста­но­ві Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Де­я­кі пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції здій­сне­н­ня дер­жав­но — при­ва­тно­го пар­тнер­ства» від 11.04.2011 за №384.

По­ка­зни­ка­ми ефе­ктив­но­сті ре­а­лі­за­ції про­е­кту є та­кі: 1) чи­ста при­ве­де­на вар­тість (NPR); 2) вну­трі­шня нор­ма рен­та­бель­но­сті (IRR); та 3) пе­рі­од оку­пно­сті про­е­кту (PBP).

Для дер­жа­ви плю­си та­ко­го пар­тнер­ства оче­ви­дні — ін­ве­стор мо­дер­ні­зує чи бу­дує об’єкт, який дер­жа­ві (пев­ній гро­ма­ді) не­об­хі­дний, але ко­штів на який не­має.

А які плю­си для при­ва­тно­го уча­сни­ка пе­ред­ба­чає та­ке пар­тнер­ство? По-пер­ше, отри­ма­н­ня при­бу­тку (за умо­ви вір­но­го по­пе­ре­дньо­го роз­ра­хун­ку що­до ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті про­е­кту). По-дру­ге, спро­ще­ні про­це­ду­ри для ре­а­лі­за­ції про­е­кту, зокре­ма, без­пе­ре­шко­дне отри­ма­н­ня пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку для ці­лей ре­а­лі­за­ції про­е­кту. Ста­т­тя 8 За­ко­ну чі­тко пе­ред­ба­чає, що за­мов­ни­ком та осо­бою, яка про­во­дить по­го­дже­н­ня до­ку­мен­тів із зем­ле­устрою, є дер­жав­ний пар­тнер. При цьо­му від­шко­ду­ва­н­ня/від­су­тність від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на по­го­дже­н­ня до­ку­мен­тів із зем­ле­устрою ви­зна­ча­є­ться у до­го­во­рі дер­жав­но при­ва­тно­го пар­тнер­ства. Окрім то­го, дер­жа­вою вста­нов­лю­ю­ться в га­ран­тії що­до то­го, що про­тя­гом усьо­го тер­мі­ну дії до­го­во­ру за­сто­со­ву­є­ться за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни, чин­не на день йо­го укла­де­н­ня. За­зна­че­ні га­ран­тії по­ши­рю­ю­ться на змі­ни ци­віль­но­го і го­спо­дар­сько­го за­ко­но­дав­ства, що ре­гу­лює май­но­ві пра­ва та обов’яз­ки сто­рін, і не сто­су­ю­ться змін за­ко­но­дав­ства з пи­тань обо­ро­ни, на­ціо­наль­ної без­пе­ки, за­без­пе­че­н­ня гро­мад­сько­го по­ряд­ку, охо­ро­ни дов­кі­л­ля, стан­дар­тів яко­сті то­ва­рів (ро­біт, по­слуг), по­да­тко­во­го, ва­лю­тно­го, ми­тно­го за­ко­но­дав­ства, за­ко­но­дав­ства з пи­тань лі­цен­зу­ва­н­ня та ін­шо­го за­ко­но­дав­ства, що ре­гу­лює пра­во­від­но­си­ни, в яких не ді­ють прин­ци­пи рів­но­сті сто­рін.

Вам у кон­це­сію чи по­ке­ру­ва­ти?

У сві­то­вій пра­кти­ці по­ши­ре­ни­ми є та­кі сфе­ри вза­є­мо­дії: 1) пов’яза­ні з ви­ро­бни­цтвом енер­гії з від­хо­дів сіль­сько­го го­спо­дар­ства; 2) транс­пор­ту­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції; 3) роз­ви­ток та екс­плу­а­та­ція си­стем зро­ше­н­ня.

В Укра­ї­ні на­ра­зі та­кож ре­а­лі­зу­ю­ться всі за­зна­че­ні на­пря­ми. Крім то­го, за­сто­со­ву­ю­ться, зокре­ма, та­кі ти­пи до­го­во­рів:

1. До­го­вір ке­ру­ва­н­ня. При­ва­тно­му пар­тне­ру на пев­них умо­вах в дов­го­стро­ко­ве ко­ри­сту­ва­н­ня пе­ре­да­є­ться існу­ю­чий об’єкт (окре­мий чи ме­ре­жа).

При­ва­тний пар­тнер ке­рує на­яв­ним (дер­жав­ним, ко­му­наль­ним) акти­вом чи ме­ре­жею за пев­ну пла­ту і во­дно­час по­лі­пшує йо­го стан. Пе­ред при­ва­тним пар­тне­ром ста­ви­ться ме­та до­ся­гну­ти пев­них ре­зуль­та­тів фун­кціо­ну­ва­н­ня акти­ву (рен­та­бель­ність ро­бо­ти), на­то­мість він отри­мує пла­ту за гра­мо­тний «ме­не­джмент» об’єкту та йо­го по­кра­ще­н­ня.

2. Мо­дель «бу­дів­ни­цтво — екс­плу­а­та­ція — пе­ре­да­ча».

Пе­ред­ба­чає на­да­н­ня при­ва­тно­му пар­тне­ру но­во­го дов­го­стро­ко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня для бу­дів­ни­цтва но­вих об’єктів, а та­кож їх екс­плу­а­та­цію про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су, до­ста­тньо­го для по­вер­не­н­ня сво­їх акти­вів. Най­ва­жли­ві­шим у цій мо­де­лі є на­яв­ність спо­жи­ва­ча у дер­жав­но­му се­кто­рі. Та­кий спо­жи­вач зо­бов’язу­є­ться ку­пу­ва­ти до­ста­тню кіль­кість по­слуг про­е­кту ДПП для за­без­пе­че­н­ня по­кри­т­тя всіх фі­ксо­ва­них ви­трат при­ва­тно­го пар­тне­ра.

Мо­дель пе­ред­ба­чає пра­во на на­да­н­ня пев­них дер­жав­них по­слуг кін­це­вим спо­жи­ва­чам при­ва­тно­му пар­тне­ру, а той на­то­мість має ін­ве­сту­ва­ти в роз­ши­ре­н­ня та мо­дер­ні­за­цію чи бу­дів­ни­цтво но­вих об’єктів. Ва­жли­вим є той факт, що при кон­це­сії при­ва­тні пар­тне­ри за­без­пе­чу­ють дов­го­стро­ко­ве фі­нан­су­ва­н­ня та онов­ле­н­ня/по­кра­ще­н­ня об’єкта, а опла­ту по­слуг здій­сню­ють спо­жи­ва­чі, а не дер­жав­ний пар­тнер.

3. Кон­це­сія. Ан­же­лі­ка ЛІ­ВІ­ЦЬКА, стар­ший юрист Dentons

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.