ДПЗКУ за­ку­пить сою для Ки­таю

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

«На­ша со­є­ва куль­ту­ра в си­лу за­ко­но­дав­чих за­бо­рон не мі­стить ГМО, що ду­же під­хо­дить ки­тай­ським пар­тне­рам і ро­бить укра­їн­ську сою кон­ку­рен­тною на ки­тай­сько­му рин­ку. До то­го ж во­на не під­па­дає під кво­ту­ва­н­ня, й у ки­тай­ських пар­тне­рів є ін­те­рес пра­цю­ва­ти із цим про­ду­ктом. Якщо якість про­ду­кту, який по­тра­пить на на­ші еле­ва­то­ри, вла­штує ки­тай­ську сто­ро­ну, то в ці­ло­му для всіх ви­ро­бни­ків цьо­го про­ду­кту від­кри­є­ться ве­ли­ка пер­спе­кти­ва що­до ви­хо­ду на ри­нок КНР», — ци­тує ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту за­ку­пі­вель ПАТ ДПЗКУ Дми­тра Єр­мо­лен­ка Мі­жна­ро­дна асо­ці­а­ція успі­шно­го бі­зне­су.

За сло­ва­ми по­са­дов­ця, в рам­ках чин­ної про­гра­ми фор­вар­дних за­ку­пі­вель Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни має на­мір при­дба­ти 45 тис. тонн на­сі­н­ня сої (з аван­со­вим пла­те­жем 3960 грн/т). Що­прав­да, ці­єю про­ду­кці­єю не за­мі­ща­ти­муть об­ся­ги не­до­по­ста­вок ку­ку­ру­дзи за на­яв­ни­ми зо­бов’яза­н­ня­ми пе­ред КНР. «Ми го­то­ві за­без­пе­чи­ти по­тре­бу ки­тай­ських пар­тне­рів в не­об­хі­дних об­ся­гах ку­ку­ру­дзи. Про­те сьо­го­дні ці­ни на ку­ку­ру­дзу не­рин­ко­ві, й ми не мо­же­мо екс­пор­ту­ва­ти по­трі­бну кіль­кість. Пе­ре­хі­дні за­ли­шки по ку­ку­ру­дзі, що сфор­му­ва­ли­ся в Ки­таї, якраз і фор­му­ють ту ціну, з якою на ри­нок Укра­ї­ни важ­ко зай­ти. Зви­чай­но ж, ми со­єю не за­мі­сти­мо той об­сяг ку­ку­ру­дзи. Однак якщо пер­ший про­бний крок ви­ве­де­н­ня на­шої які­сної сої на ки­тай­ський ри­нок вда­сться, це бу­де успіх і для по­то­чно­го мо­мен­ту, і для пер­спе­ктив», — на­го­ло­сив Дми­тро Єр­мо­лен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.