Успі­шний старт як за­по­ру­ка успі­ху

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Будь-яка ідея, ви­но­ше­на дов­гий час у вла­сних дум­ках, зго­дом ма­те­рі­а­лі­зу­є­ться в потужний про­ект, якщо на те є си­ла та во­ля но­сія. Спо­ча­тку це за­галь­ні штри­хи, які то­чні­ше фор­му­ють ціль і ме­ту про­е­кту. А вже зго­дом — це гли­бо­ка де­та­лі­за­ція та вті­ле­н­ня в жи­т­тя пер­ших кро­ків. Ма­буть, са­ме із цьо­го й по­чав­ся наш про­ект.

Будь-який си­стем­ний бі­знес ба­зу­є­ться на трьох основ­них ру­ші­ях: гро­ші, лю­ди та пов­но­ва­же­н­ня. Тож по­чи­на­ти до­ве­лось із най­бо­лю­чі­шо­го. Стар­тап в умо­вах скла­дної по­лі­ти­чної та еко­но­мі­чної кри­зи — зав­да­н­ня не з про­стих. І пе­ред­усім це пов’яза­но з відсутністю по­тен­цій­но­го ін­ве­сто­ра, з до­ста­тнім розумінням спе­ци­фі­ки рин­ку. Ва­го­мим чин­ни­ком в успі­шно­му по­шу­ку ін­ве­сто­ра ста­ла по­пу­ляр­ність брен­ду John Deere та над­по­ту­жний аграр­ний по­тен­ці­ал Пол­тав­щи­ни та Хар­ків­щи­ни.

На­сту­пним кро­ком бу­ла стра­те­гія ка­дро­вої по­лі­ти­ки. Во­на ба­зу­ва­ла­ся на про­стих ре­чах — потужний «кі­стяк» із до­свід­че­них про­фе­сіо­на­лів і по­сту­по­ве на­ро­ще­н­ня «м’язів» із пер­спе­ктив­ної мо­ло­ді. В ком­пле­ксі з про­стою та про­зо­рою си­сте­мою мо­ти­ва­ції та­кий під­хід ду­же швид­ко по­чав да­ва­ти ре­зуль­тат. Основ­ний склад про­дав­ців дав змо­гу за­пу­сти­ти ма­хо­вик про­да­жів із пер­ших днів ро­бо­ти. А до­свід фа­хів­ців сер­ві­сної слу­жби про­де­мон­стру­вав хо­ро­ший рі­вень го­тов­но­сті до ви­рі­ше­н­ня пер­шо­чер­го­вих зав­дань. Крім то­го, ми роз­по­ча­ли спів­пра­цю з кіль­ко­ма про­філь­ни­ми ви­ша­ми що­до під­го­тов­ки мо­ло­ді. На по­ча­тку кві­тня на­бра­ли пер­шу гру­пу з 26 сту­ден­тів. Пі­сля трьох ко­ро­тких під­го­тов­чих ета­пів і те­сту­вань ви­зна­чи­ли сі­мох най­кра­щих, ко­трих і ві­зьме­мо на ста­жу­ва­н­ня. Маю на­дію, що хло­пці швид­ко ада­пту­ю­ться в на­шій ком­па­нії та вже зго­дом отри­ма­ють ро­бо­чі мі­сця.

Роз­ви­ток не­об­хі­дних ком­пе­тен­цій і пе­ре­да­ча роз­ши­ре­них повноважень пер­со­на­лу є осно­вою для швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня ком­па­нії на за­пи­ти клі­єн­тів. Я осо­би­сто мав до­свід ро­бо­ти на під­при­єм­ствах, які на 99% бу­ли за­ле­жні від рі­шень ке­рів­ни­ка чи вла­сни­ка.

Му­шу ви­зна­ти, що де­я­кі з них бу­ли до­сить успі­шни­ми зав­дя­ки ха­ри­змі ке­рів­ни­ків і в той же час над­зви­чай­но не­по­во­ро­ткі в ухва­лен­ні еле­мен­тар­них рі­шень. Са­ме то­му у ви­бо­рі мо­ло­ді ми звер­та­є­мо ува­гу не ли­ше на рі­вень знань, а й пе­ред­усім на мо­раль­но­пси­хо­ло­гі­чні яко­сті кан­ди­да­тів. На їхню зда­тність ухва­лю­ва­ти зва­же­ні рі­ше­н­ня з ура­ху­ва­н­ням ви­мог клі­єн­та й ін­те­ре­сів ком­па­нії.

До­свід ін­ших ком­па­ній, ко­трі про­йшли про­цес становлення кіль­ко­ма ро­ка­ми ра­ні­ше, дав змо­гу зро­би­ти де­я­кі ко­ри­гу­ва­н­ня вже в хо­ді ро­бо­ти. Окре­мо слід за­зна­чи­ти по­ту­жну під­трим­ку в роз­ви­тку про­е­кту та пред­став­ни­ків са­мо­го ви­ро­бни­ка. По­стій­ний су­про­від пред­став­ни­ків «John Deere Укра­ї­на» до­по­міг си­сте­ма­ти­зу­ва­ти ро­бо­ту основ­них на­пря­мів.

Пра­виль­но роз­став­ле­ні акцен­ти на по­ча­тко­во­му ета­пі фор­му­ва­н­ня ком­па­нії не да­ли втра­ти­ти основ­ний фо­кус. А він на­сам­пе­ред по­ля­гає в за­до­во­лен­ні по­треб клі­єн­та. Са­ме для цьо­го з пер­ших днів ми роз­по­ча­ли ро­бо­ту зі ство­ре­н­ня не­об­хі­дної ін­фра­стру­ктур­ної ба­зи. Для бу­дів­ни­цтва брен­до­ва­них сер­ві­сних цен­трів ми роз­по­ча­ли по­шук ло­ка­цій і кіль­ка мі­ся­ців то­му при­дба­ли пер­шу зе­мель­ну ді­лян­ку в Пол­тав­ській обла­сті.

Му­шу ви­зна­ти, що рі­вень те­хно­ло­гій на­ших клі­єн­тів зна­чно ви­ріс за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя. Те­хно­ло­гі­чні про­це­си ста­ли опти­мі­зу­ва­тись за до­по­мо­гою то­чних си­стем зем­ле­роб­ства, вна­слі­док чо­го ви­ник ри­нок аб­со­лю­тно но­вих про­грам­них про­ду­ктів. Щоб до­по­мог­ти ро­зі­бра­ти­ся в мо­жли­во­стях та­ких си­стем, ми роз­по­ча­ли ро­бо­ту з упро­ва­дже­н­ня по­слуг опти­мі­за­ції те­хно­ло­гі­чних про­це­сів Farmsight. Зго­дом хо­че­мо ви­ді­ли­ти цей ком­пле­ксний про­дукт в окре­мий на­прям. На мій по­гляд, ера зна­ко­вих ви­на­хо­дів у сфе­рі ме­ха­ні­ки дав­но за­кін­чи­ла­ся. Май­бу­тнє — за аль­тер­на­тив­ни­ми дже­ре­ла­ми енер­гії, роз­ви­тком про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня та пе­ре­хо­дом са­мо­хі­дної те­хні­ки до еле­ктро­при­во­ду як основ­ної ру­шій­ної си­ли.

Тож, бу­ду­ю­чи ком­па­нію сьо­го­дні, ми ди­ви­мо­ся да­ле­ко впе­ред. Адже всім зро­зумі­ло, що Укра­ї­на має над­по­ту­жний аграр­ний по­тен­ці­ал. І роз­ви­ва­ти йо­го мо­жли­во ли­ше за до­по­мо­гою ши­ро­ко­мас­шта­бно­го впро­ва­дже­н­ня пе­ре­до­вих ін­те­ле­кту­аль­них до­ся­гнень.

Кор­по­ра­ція AGCO, сві­то­вий ви­ро­бник сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки й обла­дна­н­ня, роз­ши­рює свою ди­лер­ську ме­ре­жу в Укра­ї­ні. Офі­цій­ним ди­ле­ром брен­ду Fendt в Оде­сі й Оде­ській обла­сті ста­ла ком­па­нія «Цеп­пе­лін Укра­ї­на».

На по­ча­тку но­во­го аграр­но­го се­зо­ну, ко­ли ко­жне го­спо­дар­ство дбає про пов­ну бо­йо­ву го­тов­ність сво­їх за­лі­зних коней, їх ви­со­ко­які­сне та опе­ра­тив­не те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня на­бу­ває де­да­лі біль­шої акту­аль­но­сті. Від­так, що біль­ше сер­ві­сних цен­трів, то кра­ще: зав­дя­ки опти­мі­за­ції на­ван­та­же­н­ня мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на зна­чно ефе­ктив­ні­шу ро­бо­ту. Зві­сно ж, ку­пи­ти впо­до­ба­ну но­вин­ку те­пер теж бу­де про­сті­ше й швид­ше.

Те­хні­ка Fendt не­за­мін­на для ко­жної га­лу­зі агро­бі­зне­су. Тра­кто­ри, що їх ви­ро­бляє ком­па­нія, чу­до­во пра­цю­ють як на не­ве­ли­ких ви­но­гра­дни­ках, так і на по­ту­жних ово­че­вих план­та­ці­ях. Мо­де­лі роз­рі­зня­ю­ться осо­бли­ви­ми по­ка­зни­ка­ми по­ту­жно­сті й енер­го­ефе­ктив­но­сті. Во­ни про­сті в екс­плу­а­та­ції, обла­дна­ні ком­фор­тни­ми опе­ра­тор­ськи­ми ка­бі­на­ми й зда­тні впо­ра­ти­ся з будь-яки­ми зав­да­н­ня­ми у сво­їй сфе­рі. Хо­ча, без­пе­ре­чно, всі пе­ре­ва­ги ці­єї су­ча­сної те­хні­ки мо­жли­во оці­ни­ти ли­ше в про­це­сі її екс­плу­а­та­ції.

Сьо­го­де­н­ня, як ві­до­мо, сприяє кар­ди­наль­ній транс­фор­ма­ції на­яв­них за­сад тор­го­вих від­но­син. Зро­зумі­ло, що

Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, фа­хі­вець із під­трим­ки про­да­жів «ЛЕМКЕН-Укра­ї­на»

Дру­гий рік по­спіль «Лем­ке­нУкра­ї­на» про­во­дить по­льо­ву де­мон­стра­цію при­чі­пних об­при­ску­ва­чів При­мус 35. То­рік та­кі по­ка­зи від­бу­ли­ся більш ніж у 20 агро­під­при­єм­ствах. Зна­йом­ство з ні­ме­цькою які­стю за­ли­ши­ло в агра­рі­їв най­кра­щі вра­же­н­ня, від­так пре­зен­та­ції ви­рі­ши­ли про­дов­жи­ти.

За два ти­жні вже по­до­ла­но 5 000 кі­ло­ме­трів укра­їн­ських до­ріг. Усі охо­чі змо­гли ви­про­бу­ва­ти на сво­є­му по­лі вже ві­до­мий ба­га­тьом При­мус. За­яв­ки на де­мон­стра­ції при­йма­ли офі­цій­ні ди­ле­ри «Лемкен». Пі­сля під­твер­дже­н­ня го­спо­дар­ства ма­ли змо­гу ці­лі­сінь­кий день ви­про­бо­ву­ва­ти об­при­ску­вач, а та­кож ско­ри­ста­ти­ся на­го­дою й отри­ма­ти фа­хо­ві кон­суль­та­ції від менеджерів та ін­же­не­рів до­чір­ньо­го під­при­єм­ства «Лемкен-Укра­ї­на». Тож, ши­ро­кий ви­бір — це ще да­ле­ко не все, що по­трі­бно по­ку­пце­ві. Йо­го ці­ка­вить на­яв­ність зап­ча­стин, а та­кож на­ла­го­дже­ний сер­віс про­дав­ця чи ви­ро­бни­ка в га­ран­тій­но­му та пі­сля­га­ран­тій­но­му об­слу­го­ву­ван­ні.

Від­так ро­бо­та офі­цій­них ди­ле­рів зга­да­но­го брен­ду в Оде­сі й Оде­ській обла­сті не зво­ди­ться до су­то ме­ха­ні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та де­мон­стра­ції те­хні­ки в ро­бо­ті. Узяв­ши на се­бе від­по­від­аль­ність із пі­сля­про­да­жно­го сер­ві­су, фа­хів­ці ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти­муть на ко­жне звер­не­н­ня сво­їх клі­єн­тів. А тим, хто тіль­ки при­гля­да­є­ться до но­вої те­хні­ки, ек­спер­ти го­то­ві на­да­ти най­пов­ні­шу ін­фор­ма­цію про ко­жну мо­дель та до­по­мог­ти з ви­бо­ром: аби до­мог­ти­ся ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті при­дба­но­го обла­дна­н­ня чи агре­га­та в умо­вах кон­кре­тно­го го­спо­дар­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.