День ні­ме­цької яко­сті на ва­шо­му по­лі

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

як мо­ви­ться, тіль­ки й всти­га­ли під­во­зи­ти во­ду та за­прав­ля­ти хі­мі­ка­ти.

Цьо­го ро­ку у «ман­дри» укра­їн­ськи­ми по­ля­ми ви­ру­шив при­чі­пний об­при­ску­вач При­мус 35 із дев’яти­се­кцій­ною штан­гою зав­шир­шки 28 ме­трів. Ком­пе­тен­тні фа­хів­ці охо­че кон­суль­ту­ють агра­рі­їв, як за­сто­со­ву­ва­ти ба­зо­ву ма­ши­ну та до­да­тко­ві опції, що збіль­шу­ють ефе­ктив­ність та еко­но­мі­чність но­вої те­хні­ки. Зокре­ма, си­сте­ми па­ра­лель­но­го во­ді­н­ня та по­се­кцій­но­го від­клю­че­н­ня се­кцій об­при­ску­ва­ча.

Де­мон­стра­ції тіль­ки починаються, то­му не про­ґав­те чу­до­ву мо­жли­вість ви­про­бу­ва­ти те­хні­ку «Лемкен» на сво­їх по­лях, зв’язав­шись із офі­цій­ним ди­ле­ром або з ре­гіо­наль­ним пред­став­ни­ком фір­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.