Ри­нок — не ба­зар!

Фер­мер повинен ма­ти за­кон­ні еко­но­мі­чні пе­ре­ва­ги над пе­ре­ку­пни­ком, а спо­жи­вач — га­ран­тії без­пе­чно­сті при­дба­ної про­ду­кції

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ві­та­лій БАШИНСЬКИЙ, екс­перт

Ло­каль­на тор­гів­ля в нас — спра­ва зви­чна, чи, як мо­ви­ться, на­ро­дна. На­вряд чи мо­жна уяви­ти со­бі укра­їн­ське мі­сто чи мі­сте­чко, де не ба­за­рю­ють. Але те­пер це аж ні­як не май­дан­чи­ки для про­да­жу на­дли­шків сіль­госп­про­ду­кції, як за ра­дян­ських ча­сів. Дер­жа­ва взя­ла­ся бу­ло впо­ряд­ку­ва­ти їхню ді­яль­ність за прин­ци­пом то­таль­но­го кон­тро­лю фі­наль­но­го про­ду­кту. Мо­жли­во, ця мо­дель і мо­гла б бу­ти до­сить ефе­ктив­ною за від­су­тно­сті при­ва­тно­го ви­ро­бни­цтва го­то­во­го хар­чо­во­го про­ду­кту й усіх йо­го скла­до­вих. Про­те за ін­ших умов та­ка си­сте­ма кон­тро­лю се­бе, на жаль, не ви­прав­до­вує. По­ряд з офі­цій­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми хар­чо­вих про­ду­ктів на рин­ках ма­ють пра­во тор­гу­ва­ти й ті, що ви­го­то­ви­ли свій крам в до­ма­шніх умо­вах. У сві­ті, як ві­до­мо, до та­ко­го м’яса та ков­бас, йо­гур­тів і за­пі­ка­нок ви­су­ва­ють ці­лу низ­ку ду­же сут­тє­вих обме­жень. А в нас?

Укра­ї­на на­ра­зі не має нор­ма­тив­но­го по­ля, яке б ре­гу­лю­ва­ло тор­гів­лю до­ма­шньо­го ви­ро­бни­цтва за прин­ци­пом ло­каль­но­го обме­же­н­ня. Не по­трі­бно плу­та­ти йо­го із за­ко­но­дав­ством про агро­про­до­воль­чі рин­ки — це дій­сно рі­зні ре­чі. З’ясу­є­мо, чо­му.

У чин­но­му за­ко­но­дав­чо­му по­лі те­о­ре­ти­чно пе­ред­ба­че­но ме­ха­ні­зми кон­тро­лю пе­ре­дза­бій­но­го ста­ну тва­ри­ни та екс­пер­ти­зи пі­сля за­бою. Однак на пра­кти­ці все не так опти­мі­сти­чно. Про­ана­лі­зу­вав­ши си­сте­ма­ти­чні по­ру­ше­н­ня в зга­да­них про­це­ду­рах і пра­ви­лах, ек­спер­ти ви­яви­ли чи­ма­ло «вузь­ких місць», що до­зво­ли­ли діл­кам на­ла­го­ди­ти свій бі­знес в об­хід стан­дар­тних про­це­дур опо­да­тку­ва­н­ня і, що най­стра­шні­ше, біо­без­пе­ки. Для при­кла­ду на­ве­ду де­кіль­ка ню­ан­сів, які дер­жа­ва не мо­же про­кон­тро­лю­ва­ти, а від­так, не­від­по­від­на про­ду­кція без­пе­ре­шко­дно по­тра­пляє на рин­ко­ві при­лав­ки. Зокре­ма, м’ясо тва­рин, яких пе­ред за­бо­єм лі­ку­ва­ли хі­міо­те­ра­пев­ти­чни­ми за­со­ба­ми (бо хто і як під­твер­дить на­яв­ність за­ли­шків цих за­со­бів, та й си­стем­но­го кон­тро­лю їх за­сто­су­ва­н­ня в осо­би­стих се­лян­ських го­спо­дар­ствах не на­ла­го­дже­но, бо це не­мо­жли­во). Із цьо­го, до ре­чі, ко­ри­ста­ють і де­я­кі про­ми­сло­ві ви­ро­бни­ки — че­рез «ру­чних» за­го­ті­вель­ни­ків, яким за низь­ки­ми ці­на­ми збу­ва­ють ви­бра­ку­ва­них тва­рин. То, вла­сне, чо­го ди­ву­ва­ти­ся, що в су­спіль­стві (осо­бли­во в ді­тей) зро­стає рі­вень ре­зи­стен­тно­сті до ан­ти­біо­ти­ків? Ще одна про­бле­ма — від­су­тність чі­тко­го ал­го­ри­тму про­ве­де­н­ня ве­ткон­тро­лю до і пі­сля за­бою. Тож обо­руд­ки з під­пи­са­н­ням «па­пір­ців» за­го­ті­вель­ни­ка­ми за­гро­жу­ють лю­дям ці­лою низ­кою хво­роб, на які хво­рі­ла тва­ри­на. Що вже й ка­за­ти про від­су­тність мар­ку­ва­н­ня ви­ро­бле­ної в до­ма­шніх умо­вах про­ду­кції та від­су­тність облі­ку під час її ре­а­лі­за­ції — ко­ли під отри­ма­ний екс­пер­тний ви­сно­вок в дер­жла­бо­ра­то­рії на рин­ку про­да­вець мо­же про­да­ти на­віть утри­чі біль­ше м’яса, ніж бу­ло пе­ре­ві­ре­но… іншому рин­ку, де є та­ка акре­ди­то­ва­на ла­бо­ра­то­рія чи її фі­лі­ал. За та­ких умов, зро­зумі­ло, на­вряд чи мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи в пов­но­му об­ся­зі.

Де­да­лі по­пу­ляр­ні­шою стає й тор­гів­ля «до­ма­шні­ми» хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми на за­мов­ле­н­ня. Втім, біль­шість про­ду­ктів та­кі ін­тер­нет-ма­га­зи­ни в лі­пшо­му ра­зі за­ку­по­ву­ють в су­пер­мар­ке­тах і на рин­ках. Це — якщо йде­ться про сер­віс для пла­то­спро­мо­жних ви­мо­гли­вих клі­єн­тів. Однак про справ­жньо­го ви­ро­бни­ка м’яса та йо­го ре­аль­ну істо­рію на­віть най­при­скі­пли­ві­ший спо­жи­вач не ді­зна­є­ться. На­то­мість са­ме ця ін­фор­ма­ція мо­же ста­ти для пер­вин­но­го ви­ро­бни­ка сти­му­лом ви­ро­бля­ти про­ду­кцію най­ви­щої

Не­хай там як, у всіх цих ви­пад­ках ком­пе­тен­тні ор­га­ни уни­ка­ють уча­сті по­се­ре­дни­ків у цьо­му ви­ро­бни­чо­му лан­цюж­ку, аби не зруй­ну­ва­ти та­ким чи­ном кон­такт ви­ро­бни­ка зі спо­жи­ва­чем

А ще у ЄС існує по­ня­т­тя істо­рії без­пе­чно­го спо­жи­ва­н­ня (що­най­мен­ше — протягом 25 ро­ків). На­ра­зі в нас не­має мо­жли­во­сті за­про­ва­ди­ти таку пра­кти­ку без змі­ни чин­них пра­вил ло­каль­ної тор­гів­лі.

Утім, слід чі­тко сфор­му­лю­ва­ти основ­ні ви­мо­ги, на ба­зі яких в пер­спе­кти­ві бу­де ство­ре­но ци­ві­лі­зо­ва­ні пра­ви­ла ло­каль­ної тор­гів­лі про­ду­кта­ми до­ма­шньо­го ви­ро­бни­цтва, у скла­ді яких є си­ро­ви­на тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня. На­ра­зі чин­ний За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» одно­зна­чно по­тре­бує змін, і са­ме ни­ні во­ни обго­во­рю­ю­ться фа­хів­ця­ми про­філь­но­го мі­ні­стер­ства та екс­пер­та­ми ЄС. Зві­сно, це не­про­сте зав­да­н­ня в умо­вах не­до­лу­гої де­ре­гу­ля­ції та по­стій­но­го ре­фор­му­ва­н­ня ком­пе­тен­тно­го у цій сфе­рі ор­га­ну. Однак є спо­ді­ва­н­ня, що здо­ро­вий глузд під на­гля­дом тор­го­вель­них пар­тне­рів й ін­ве­сто­рів пе­ре­мо­же.

За­ре­є­стро­ва­ний офі­цій­ний ви­ро­бник (сі­мей­ний фер­мер) повинен ма­ти й фі­нан­со­ві пе­ре­ва­ги пе­ред ти­ми, хто ску­по­вує то­вар за без­цінь, пе­ре­про­да­ю­чи йо­го зго­дом на рин­ках.

На адмі­ні­стра­тив­но­му рів­ні ко­жен уча­сник та­ко­го обі­гу хар­чо­во­го про­ду­кту повинен усві­дом­лю­ва­ти вла­сну від­по­від­аль­ність. То­ді ми не ма­ти­ме­мо ко­ло­саль­но­го спро­ти­ву з бо­ку ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну, який із жа­хом спо­сте­рі­га­ти­ме за про­це­са­ми, не бу­ду­чи спро­мо­жним їх по­стій­но кон­тро­лю­ва­ти. Тим ча­сом в мо­де­лі ло­каль­ної тор­гів­лі, ма­ю­чи пов­ний на­бір ін­стру­мен­тів, зов­сім не­важ­ко ло­ка­лі­зу­ва­ти ко­жен не­при­єм­ний ви­па­док (за­пи­си у фер­мер­ській книж­ці та про­сте­жу­ва­ність) на рів­ні ко­жно­го з ви­ро­бни­ків. Та й уза­га­лі за пра­виль­но­го під­хо­ду цей обіг мо­же ста­ти трам­плі­ном від до­ма­шньо­го ло­каль­но­го ви­ро­бни­цтва до отримання екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу на ма­ле ви­ро­бни­цтво й участь (на пра­вах пов­но­цін­но­го ви­ро­бни­ка) в тор­гів­лі хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми без ло­каль­них обме­жень. Уя­віть: ав­то­ри­зо­ва­не ма­ле під­при­єм­ство з ви­ро­бни­цтвом ме­ду, яке офіційно ма­ти­ме змо­гу ав­то­ри­зу­ва­ти­ся на екс­порт. Зві­сно, це по­тре­бує роз­роб­ки спро­ще­них умов. Як, ска­жі­мо, в Угор­щи­ні, де фер­мер має змо­гу до­ве­сти від­по­від­ність ви­мо­гам на вла­сно­му дрі­бно­му ви­ро­бни­цтві гриль-си­ру (а в Укра­ї­ні для цьо­го по­трі­бно бу­ду­ва­ти за­вод). Це, вла­сне, і є та до­по­мо­га се­лу у ви­гля­ді «вуд­ки», а не «ри­би», про яку ча­сто ка­жуть можновладці.

В умо­вах еко­но­мі­чно­го за­не­па­ду в кра­ї­ні важ­ко про­гно­зу­ва­ти роз­ви­ток будь-яко­го з про­це­сів, але якщо ця мо­дель най­ближ­чим ча­сом не за­пра­цює в за­про­по­но­ва­но­му ви­гля­ді, то про­я­ви­ться в ін­шій формі: як про­по­зи­ція, від якої пра­кти­чно не­мо­жли­во від­мо­ви­ти­ся.

Ві­зьмі­мо для при­кла­ду ве­ли­ку тор­го­вель­ну ме­ре­жу, яка за­пу­скає бренд фер­мер­ської про­ду­кції. Ство­рю­є­ться ба­за да­них (20-30100) го­спо­дарств. Її оці­нює під­роз­діл, від­по­від­аль­ний за екс­пер­ти­зу по­ста­чаль­ни­ків. Фор­му­є­ться до­сту­пна спо­жи­ва­че­ві ба­за да­них, де ре­пре­зен­то­ва­но ви­ро­бни­цтво ко­жно­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. Обго­во­ре­н­ня інновації ши­ри­ться со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми. Ство­рю­є­ться мі­ні-ла­бо­ра­тор­ний ком­плекс за прин­ци­пом «за склом» (ко­пія ла­бо­ра­то­рії ве­тса­некс­пер­ти­зи на рин­ку), а се­ред акре­ди­то­ва­них ла­бо­ра­то­рій ого­ло­шу­є­ться кон­курс на від­кри­т­тя тут їх фі­лі­а­лу від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства. Це до­зво­лить уни­кну­ти зви­ну­ва­чень у кон­флі­кті ін­те­ре­сів при здій­снен­ні ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень. Охо­чих бу­де до­ста­тньо, на­віть се­ред по­ки що дер­жав­них ла­бо­ра­то­рій. Про­ект пра­цю­ва­ти­ме. І пе­ре­ва­га бу­де за тим, хто по­чне першим!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.