«АГРАР­НИЙ ФОНД» УПЕР­ШЕ ПРО­ЙШОВ МІ­ЖНА­РО­ДНИЙ ФІ­НАН­СО­ВИЙ АУ­ДИТ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

З ау­ди­тор­ським ви­снов­ком мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на офі­цій­но­му сай­ті На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.