З’ЇСТИ СЛОНА. ВЧИМОСЯ РО­ЗУ­МІ­ТИ ФІ­НАН­СО­ВІ ПО­КА­ЗНИ­КИ СВО­ГО ГО­СПО­ДАР­СТВА

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Будь-який бі­знес, зокре­ма й аграр­ний, по­тре­бує стра­те­гії роз­ви­тку. Та як її сфор­му­ва­ти без роз­ра­хун­ку еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті ко­жно­го подаль­шо­го кро­ку? Чи мо­жна, не ро­зу­мі­ю­чи фі­нан­со­во­го ста­ну сво­го го­спо­дар­ства, убез­пе­чи­ти йо­го від за­зі­хань рей­де­рів і роз­ма­ї­тих кон­тро­ле­рів? Де зна­йти ар­гу­мен­ти для кре­ди­то­рів й ін­ве­сто­рів, якщо сіль­го­спви­ро­бник на­віть не уяв­ляє, чим ва­ло­вий при­бу­ток від­рі­зня­є­ться від опе­ра­цій­но­го? Зві­сно, ке­рів­ник не зо­бов’яза­ний бу­ти бух­гал­те­ром, але успі­шно ке­ру­ва­ти мо­жна ли­ше тим, що під си­лу ви­мі­ря­ти. При­найм­ні ба­зо­ви­ми фі­нан­со­ви­ми по­ка­зни­ка­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.