ПРИБУТКОВИЙ ПРО­ДУКТ. ЗА­СТО­СО­ВУ­Є­МО ІННОВАЦІЇ, ЩОБ ВИБУДУВАТИ СТРА­ТЕ­ГІЮ КЕ­РУ­ВА­Н­НЯ АГРОБІЗНЕСОМ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ін­но­ва­цій­на си­сте­ма FarmSight до­по­мо­же укра­їн­ським агра­рі­ям вибудувати ефе­ктив­ну стра­те­гію ке­ру­ва­н­ня агробізнесом

Ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня для ке­ру­ва­н­ня агро­ви­ро­бни­цтвом у наш час уже не про­сто по­тре­ба про­гре­сив­но­го вла­сни­ка. Це ре­а­лії, без яких на­вряд чи мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на ви­со­кі ре­зуль­та­ти та при­бу­тко­вість бі­зне­су. Від­так, су­ча­сний ком­байн чи тра­ктор те­пер і справ­ді на­га­дує комп’ютер на ко­ле­сах. А мо­жли­во­сті та­кої сіль­гос­пте­хні­ки в ра­зи пе­ре­ви­щу­ють усе те, на що бу­ли зда­тні їхні по­пе­ре­дни­ки де­ся­ти­лі­т­тя то­му.

Алі­на КОСОВСЬКА

нно­ва­цій­ні те­хно­ло­гії стрім­ко вві­йшли в сьо­го­де­н­ня укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків. От­же, ба­га­тьом із них до­бре ві­до­мі си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства ком­па­нії John Deere, яка є без­умов­ним лі­де­ром в роз­роб­ці та пра­кти­чно­му за­сто­су­ван­ні та­ких агро­те­хно­ло­гі­чних рі­шень. Аби об’єд­на­ти рі­зні ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні скла­до­ві й ком­пле­ксно ін­те­гру­ва­ти їх в бі­знес сіль­го­спви­ро­бни­ка, ком­па­нія роз­ро­би­ла ре­пре­зен­ту­ва­ла аграр­ній спіль­но­ті стра­те­гію FarmSight. Уже з пер­ших кро­ків її за­сто­су­ва­н­ня ста­ло зро­зумі­ло: ця си­сте­ма зда­тна не ли­ше під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ро­бо­ти сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, а й опти­мі­зу­ва­ти про­це­си агро­ви­ро­бни­цтва зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню су­ча­сних те­хно­ло­гій, ком­пле­ксних рі­шень і до­да­тко­вих сер­ві­сів, що їх про­по­ну­ють до­свід­че­ні ди­ле­ри ком­па­нії. На­то­мість ко­жен вла­сник агро­під­при­єм­ства має шанс отри­ма­ти до­да­тко­вий до­хід і вибудувати свій бі­знес від­по­від­но до трен­дів бур­хли­вої ін­фор­ма­цій­ної епо­хи.

Оче­ви­дні пе­ре­ва­ги

Ди­стан­цій­ну ді­а­гно­сти­ку су­ча­сної те­хні­ки John Deere фа­хів­ці те­пер зда­тні про­во­ди­ти в ре­аль­них умо­вах ро­бо­ти, отри­му­ю­чи да­ні за со­тні кі­ло­ме­трів від по­ля, на яко­му пра­цює тра­ктор чи ком­байн. За по­тре­би ін­фор­ма­цію ске­ро­ву­ють на за­вод, де її обро­бля­ють ін­же­не­ри-роз­ро­бни­ки, а зго­дом опе­ра­тив­но кон­суль­ту­ють опе­ра­то­рів в Укра­ї­ні. Від­так, на­віть у по­льо­вих умо­вах ко­ри­гу­ва­ти про­грам­не за­без­пе­че­н­ня су­пер­су­ча­сних агре­га­тів — не про­бле­ма. А якщо ра­птом ви­ни­кне по­тре­ба за­мі­ни не­справ­но­го ву­зла, ре­мон­тна бри­га­да, ско­ри­став­шись да­ни­ми ді­а­гно­сти­ки, при­бу­ває на по­ле, уком­пле­кто­ва­на всі­ма по­трі­бни­ми ін­стру­мен­та­ми та зап­ча­сти­на­ми.

Які­сна те­хні­ка, на­вча­н­ня пер­со­на­лу, що на­да­лі з нею пра­цю­ва­ти­ме, сут­тє­ва еко­но­мія ре­сур­сів (паль­не, ма­сти­ла, ви­тра­ти на ві­зи­ти ін­же­не­рів, що ла­го­дять зла­ма­не обла­дна­н­ня), а та­кож мо­жли­вість за­оща­ди­ти вна­слі­док пе­ре­дзби­раль­ної опти­мі­за­ці­їй на­ла­шту­ва­н­ня агре­га­тів — це да­ле­ко не весь пе­ре­лік пе­ре­ваг, які вже від­чу­ли у сво­їй ро­бо­ті ті укра­їн­ські сіль­го­спви­ро­бни­ки, що вже до­лу­чи­ли­ся до пі­ло­тно­го про­е­кту John Deere із за­про­ва-

дже­н­ня стра­те­гії FarmSight. Як роз­по­від­а­ють агра­рії-пра­кти­ки, еко­но­мія вна­слі­док за­сто­су­ва­н­ня мо­жли­во­стей ці­єї си­сте­ми на одно­му з ком­бай­нів то­рік ста­но­ви­ла близь­ко 70 тис (!) грн. А якщо до­да­тко­во під­ра­ху­ва­ти зни­же­н­ня втрат від пра­виль­но­го на­ла­шту­ва­н­ня ком­бай­на під зби­ра­н­ня, при­мі­ром, ку­ку­ру­дзи, а це не мен­ше 1% вро­жаю, то за вро­жай­но­сті 6 т/га з 1000 ге­кта­рів це бу­де не менш як 60 т ку­ку­ру­дзи на рік. У гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті су­ма ви­хо­дить чи­ма­лень­ка — ма­ло не 200 тис. (!) грн. І це ли­ше з одні­єї ма­ши­ни, і ли­ше на ку­ку­ру­дзі. Мо­жна тіль­ки уяви­ти, якою сут­тє­вою бу­де опти­мі­за­ція всьо­го пар­ку те­хні­ки го­спо­дар­ства, ска­жі­мо, за п’ять ро­ків. Утім, як мо­ви­ться, по­жи­ве­мо — по­ба­чи­мо…

У прі­о­ри­те­ті — пер­спе­кти­ва

Як ефе­ктив­но го­спо­дар­ство скористається пе­ре­ва­га­ми стра­те­гії FarmSight, зві­сно, за­ле­жить і від до­да­тко­вих сер­ві­сів, за­про­по­но­ва­них ди­ле­ром. Це ж на йо­го пле­чі сіль­го­спви­ро­бник те­пер пе­ре­кла­де ча­сти­ну кло­по­тів агро­но­ма й ін­же­не­ра: від кон­тро­лю ви­тра­ти ре­сур­сів у ре­жи­мі он­лайн й аж до агро­но­мі­чно­го кон­сал­тин­гу. Втім, у прі­о­ри­те­ті по­тре­ба збе­ре­же­н­ня ве­ли­че­зно­го ма­си­ву да­них, що зі­бра­ні бор­то­ви­ми комп’юте­ра­ми тра­кто­рів та ком­бай­нів. У су­ча­сних го­спо­дарств, як за­ува­жує фа­хі­вець із то­чно­го зем­ле­роб­ства ком­па­нії John Deere Дми­тро Ка­ла­шни­ков, го­стро сто­їть по­тре­ба си­сте­ма­ти­зу­ва­ти й ана­лі­зу­ва­ти цю ін­фор­ма­цію. Во­на бу­де не­зай­вою, ко­ли до­ве­де­ться ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня, а зго­дом їх ре­а­лі­зо­ву­ва­ти. Змен­ше­н­ня втрат вро­жаю під час зби­ра­н­ня, еко­но­мія опе­ра­цій­них ре­сур­сів на ке­ру­ван­ні те­хно­ло­гі­чни­ми про­це­са­ми — це чи не най­го­лов­ні­ші скла­до­ві ефе­ктив­но­сті го­спо­дар­ства. Тож опти­мі­за­ція збе­ре­же­н­ня, оброб­ки й ана­лі­зу да­них — ва­жли­ва скла­до­ва стра­те­гії John Deere. Ком­па­нія пра­гне спро­сти­ти ці про­це­си й на­да­ти сво­їм клі­єн­там ді­є­ві ін­стру­мен­ти ке­ру­ва­н­ня ни­ми. При­мі­ром, на пор­та­лі MyJohnDeere є роз­діл «Центр опе­ра­цій», на який вла­сни­ки са­мо­хі­дної те­хні­ки John Deere мо­жуть пе­ре­да­ва­ти да­ні, ска­жі­мо, по­слу­го­ву­ю­чись мо­біль­ним ін­тер­не­том або ж че­рез usb-при­стрій. Аби ма­кси­маль­но то­чно їх пе­ре­да­ти, не спо­тво­рив­ши під впли­вом «люд­сько­го чин­ни­ка», всі про­це­си ма­кси­маль­но ав­то­ма­ти­зо­ва­но. До ре­чі, є ви­ро­бни­ки, ко­трі, спів­пра­цю­ю­чи з John Deere, бу­ду­ють свої си­сте­ми на­ві­га­ції та­ким чи­ном, щоб і з їхньо­го обла­дна­н­ня мо­жна бу­ло пе­ре­да­ти да­ні на цей пор­тал.

Доступ до збе­ре­же­ної ін­фор­ма­ції, зро­зумі­ло, ма­ють ли­ше її вла­сни­ки, або ж фа­хів­ці, яким во­ни до­ві­ря­ють (ска­жі­мо, кон­суль­тан­ти чи ау­ди­то­ри). З до­зво­лу вла­сни­ка го­спо­дар­ства ди­лер ма­ти­ме доступ до мо­ні­то­рин­гу ці­єї те­хні­ки. Він зна­ти­ме, на які па­ра­ме­три тре­ба звер­та­ти ува­гу. Мо­жли­во, ма­ши­на пра­цює в ре­жи­мі з під­ви­ще­ною ви­тра­тою па­ли­ва, або ж по­трі­бно пе­ре­ві­ри­ти філь­три. Сер­ві­сний ін­же­нер ди­ле­ра змо­же з’ясу­ва­ти, скіль­ки мо­то­го­дин за­ли­ши­ло­ся до чер­го­во­го ТО і за­вча­сно по­пе­ре­дить про це. Врешті, на­при­кін­ці дня мо­жна чі­тко по­ба­чи­ти, скіль­ки ча­су пра­цю­вав опе­ра­тор і скіль­ки до­брив бу­ло вне­се­но.

Об­сяг не має зна­че­н­ня

Ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня ком­па­нії John Deere не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ли свою ефе­ктив­ність — це не­за­пе­ре­чний факт. Вла­сни­ки фір­мо­вих ком­бай­нів і тра­кто­рів уже не уяв­ля­ють, як мо­жна пра­цю­ва­ти в по­лі без си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня. Ек­спер­ти пе­ре­ко­на­ні, що та­кі са­мі пер­спе­кти­ви у стра­те­гії FarmSight і сер­ві­сів, які до неї вхо­дять.

До ре­чі, ско­ри­ста­ти­ся ни­ми мо­же ко­жен охо­чий. Із 2012 ро­ку вся са­мо­хі­дна те­хні­ка ком­па­нії ба­зо­во уком­пле­кто­ва­на не­об­хі­дним апа­ра­тним осна­ще­н­ням (що­най­мен­ше на 90%). Йо­го ком­по­нен­ти уні­вер­саль­ні й ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для кіль­кох фун­кцій одно­ча­сно, на­при­клад, мо­ні­тор у ком­бай­ні чи тра­кто­рі слу­гує не ли­ше на­ві­га­то­ром, а ще й до­ку­мен­тує і пе­ре­дає ці да­ні.

Го­лов­не зав­да­н­ня цьо­го ре­сур­су, як по­ясню­ють в ком­па­нії, — спро­ще­н­ня про­це­ду­ри ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня та подаль­шо­го ана­лі­зу, якщо йде­ться про еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність. Оскіль­ки збе­ре­же­но ве­ли­кі ма­си­ви да­них, на­при­клад, про вро­жай­ність по­ля та окре­мих йо­го ді­ля­нок, є мо­жли­вість про­сте­жи­ти ди­на­мі­ку — при­мі­ром, який із сор­тів дав най­кра­щий ре­зуль­тат, або ж, ска­жі­мо, яки­ми бу­ли се­ре­дні по­ка­зни­ки по­ля, що протягом кіль­кох ро­ків за­са­джу­ва­ли одним сор­том. А зав­дя­ки отри­ма­ній ін­фор­ма­ції ціл­ком ре­аль­но ви­ра­ху­ва­ти еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність подаль­ших агро­те­хно­ло­гі­чних дій на цьо­му по­лі.

Для яких укра­їн­ських го­спо­дарств най­акту­аль­ні­ше за­про­ва­дже­н­ня си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства? На пе­ре­ко­на­н­ня Дми­тра Ка­ла­шни­ко­ва, об­сяг не має зна­че­н­ня, — ко­жен повинен чі­тко ро­зу­мі­ти свої ви­тра­ти на ге­ктар і пра­гну­ти їх ма­кси­маль­но змен­ши­ти. У стру­кту­рі со­бі­вар­то­сті са­мо­хі­дної те­хні­ки ви­тра­ти на ви­ко­ри­ста­н­ня ці­єї те­хно­ло­гії ста­нов­лять мен­ше за 1%. До то­го ж ін­ве­сти­ції у від­по­від­ний па­кет по­слуг до­зво­ля­ють отри­ма­ти про­фе­сій­ний су­про­від і до­по­мо­гу в опти­мі­за­ції й ке­ру­ван­ні пар­ком те­хні­ки. Тим ви­ро­бни­ки, ко­трі вже при­дба­ли агро­те­хні­ку ра­зом із си­сте­ма­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства в па­ке­ті по­слуг FarmSight, оку­пи­ли свої ви­тра­ти вже за пер­ший се­зон її ро­бо­ти.

Зро­зумі­ло, уні­вер­саль­них ре­це­птів не існує — усе за­ле­жа­ти­ме від то­го, як ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме мо­жли­во­сті роз­ро­бле­но­го ком­па­ні­єю сер­ві­су вла­сник го­спо­дар­ства, як пов­но він по­слу­го­ву­ва­ти­ме­ться отри­ма­ни­ми да­ни­ми та як гли­бо­ко їх про­ана­лі­зує. Не­хай там як, для успі­шної бі­знес-ді­яль­но­сті в су­ча­сних ви­со­ко­кон­ку­рен­тних умо­вах не­до­ста­тньо ма­ти хо­ро­шу те­хні­ку й за­сто­со­ву­ва­ти про­гре­сив­ні те­хно­ло­гії. Тре­ба ма­кси­маль­но­го ви­ко­ри­ста­ти по­тен­ці­ал і мі­ні­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти. А для цьо­го їх по­трі­бно син­хро­ні­зу­ва­ти й зба­лан­су­ва­ти. Роз­ро­бни­ки ін­но­ва­цій­ної си­сте­ми FarmSight зна­йшли спо­сіб, як це зро­би­ти. Тут усе це по­єд­ну­є­ться й ре­а­лі­зу­є­ться зав­дя­ки до­свід­че­ним фа­хів­цям, ко­трі зна­ють свою спра­ву. Це — стра­те­гія роз­ви­тку агро­бі­зне­су. І са­ме та­ки­ми — силь­ни­ми й ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чни­ми — пра­гне ба­чи­ти укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків у май­бу­тньо­му John Deere.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.