РОДИННА СПРА­ВА. З’ЯСОВУЄМО ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ СІМЕЙНИХ ФЕР­МЕР­СЬКИХ ГО­СПО­ДАРСТВ

На­бра­ли чин­но­сті змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про фер­мер­ське го­спо­дар­ство». Які пер­спе­кти­ви у сімейних фер­мер­ських го­спо­дарств?

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист ЮФ «ОМП»

Ство­ри­ти фер­мер­ське го­спо­дар­ство, як ві­до­мо, мо­жуть громадяни Укра­ї­ни з до­ся­гне­н­ням 18 ро­ків, що є ро­ди­ча­ми, чле­на­ми сім’ї. До то­го ж сім’я тра­кту­є­ться від­по­від­но до стат­ті 3 Сі­мей­но­го ко­де­ксу (у її ча­сти­ні дру­гій про­пи­са­но, що сім’ю скла­да­ють осо­би, які спіль­но про­жи­ва­ють, пов’яза­ні спіль­ним по­бу­том, ма­ють вза­єм­ні пра­ва та обов’яз­ки). Тоб­то мо­жна при­пу­сти­ти, що фер­мер­ське го­спо­дар­ство мо­же ство­рю­ва­ти­ся й осо­ба­ми, що пе­ре­бу­ва­ють в так зва­но­му «ци­віль­но­му шлю­бі». Прав­да не зов­сім зро­зумі­ло, яки­ми до­ку­мен­та­ми для ці­лей ство­ре­н­ня фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства під­твер­джу­ва­ти­ме­ться та­кий факт.

Дер­жав­на ре­є­стра­ція фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства здій­сню­є­ться за умо­ви на­бу­т­тя гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни або кіль­ко­ма громадянами Укра­ї­ни, які ви­яви­ли ба­жа­н­ня ство­ри­ти фер­мер­ське го­спо­дар­ство пра­ва вла­сно­сті або ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою.

Но­ве­лою є те, що пра­цю­ва­ти у формі фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства мо­же те­пер і фі­зи­чна осо­ба — під­при­є­мець, але та­кий під­при­є­мець має обме­же­н­ня що­до на­йму пра­ців­ни­ків — це мо­жуть бу­ти ви­клю­чно чле­ни одні­єї сім’ї. Якщо фер­мер­ські го­спо­дар­ства зі ста­ту­сом юри­ди­чної осо­би пра­цю­ють на під­ста­ві ста­ту­ту, то для фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства без та­ко­го ста­ту­су, що ство­ре­не фі­зи­чною осо­бою — під­при­єм­цем, вну­трі­шнім до­ку­мен­том, що за­мі­няє ста­тут є до­го­вір про ство­ре­н­ня, який укла­да­є­ться чле­на­ми одні­єї сім’ї та під­ля­гає но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню.

Змі­на­ми вве­де­но но­ве по­ня­т­тя «сі­мей­не фер­мер­ське го­спо­дар­ство». Ста­тус сі­мей­но­го мо­же ма­ти ли­ше те фер­мер­ське го­спо­дар­ство, у яко­му в під­при­єм­ни­цькій ді­яль­но­сті ви­ко­ри­сто­ву­є­ться пра­ця чле­нів та­ко­го го­спо­дар­ства, яки­ми є ви­клю­чно чле­ни одні­єї сім’ї. Го­ло­вою сі­мей­но­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства мо­же бу­ти тіль­ки член від­по­від­ної сім’ї. Го­спо­дар­ство зі ста­ту­сом сі­мей­но­го має пра­во за­лу­ча­ти ін­ших гро­ма­дян ли­ше для ви­ко­на­н­ня се­зон­них й окре­мих ро­біт, які без­по­се­ре­дньо пов’яза­ні з ді­яль­ні­стю го­спо­дар­ства й по­тре­бу­ють спе­ці­аль­них знань чи на­ви­чок. З та­ко­го фор­му­лю­ва­н­ня не вель­ми зро­зумі­ло, чи має пра­во сі­мей­не фер­мер­ське го­спо­дар­ство за­лу­ча­ти юри­ди­чних осіб для се­зон­них ро­біт і що са­ме ро­зу­мі­є­ться під та­ки­ми се­зон­ни­ми ро­бо­та­ми, адже уто­чню­є­ться, що та­кі ро­бо­ти по­тре­бу­ють спе­ці­аль­них знань чи на­ви­чок.

Осо­бли­вість фер­мер­ських го­спо­дарств зі ста­ту­сом сімейних по­ля­гає в то­му, що їм на­да­є­ться до­да­тко­ва дер­жав­на під­трим­ка в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му За­ко­ном Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни». Ра­зом із тим на­ра­зі від­су­тній де­таль­ний по­ря­док, умо­ви отримання та­кої дер­жав­ної під­трим­ки, як і її зміст та об­сяг. Це мо­же бу­ти пи­та­н­ням ча­су, оскіль­ки укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство «не знає» тер­мі­на сі­мей­ні фер­мер­ські го­спо­дар­ства, від­по­від­но є по­тре­ба узго­ди­ти за­ко­но­дав­ство, й, швид­ше за все, має бу­ти спе­ці­аль­ний по­ря­док, що ре­гу­лю­ва­ти­ме під­ста­ви, умо­ви отримання дер­жав­ної під­трим­ки фер­мер­ськи­ми го­спо­дар­ства­ми зі ста­ту­сом сімейних.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.