Хто по­дбає про мости і пор­ти?

17% ві­тчи­зня­них про­е­ктів із роз­бу­до­ви ін­фра­стру­кту­ри ре­а­лі­зо­ва­но в рам­ках дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства. Бі­знес го­то­вий роз­ви­ва­ти­ся, дер­жа­ва — па­се за­дніх…

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Се­ред най­го­стрі­ших про­блем агро­бі­зне­су (окрім фі­нан­су­ва­н­ня) ек­спер­ти та й са­мі уча­сни­ки рин­ку най­ча­сті­ше на­зи­ва­ють від­су­тність на­ле­жної ін­фра­стру­кту­ри, а від­по­від­но, й рен­та­бель­ної ло­гі­сти­ки. Що­рі­чні ре­а­лії «га­ря­чо­го се­зо­ну» — із дов­же­ле­зни­ми чер­га­ми до еле­ва­то­рів, за­трим­ка­ми у дорозі та ви­со­ки­ми ці­на­ми на пор­то­ві по­слу­ги та авіа­пе­ре­ве­зе­н­ня — з’їда­ють, пев­не, до­бря­чий від­со­ток мо­жли­во­го при­бу­тку уча­сни­ків цьо­го зер­но­во­го чи фру­кто­во­го ло­гі­сти­чно­го лан­цюж­ка. Сут­тє­во по­лі­пши­ти си­ту­а­цію мо­гла б ре­а­лі­за­ція та­ких не­об­хі­дних агра­рі­ям ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів у рам­ках дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства. Як у кра­ї­нах із силь­ни­ми еко­но­мі­ка­ми, де та­ким чи­ном за­про­ва­джу­є­ться ма­ло не ко­жен тре­тій рин­ко­вий про­ект

На по­ча­тку 2016-го, за да­ни­ми Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку й тор­гів­лі Укра­ї­ни, в рам­ках дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но 17% про­е­ктів що­до бу­дів­ни­цтва та/або екс­плу­а­та­ція ав­то­страд, до­ріг, за­лі­зниць, злі­тно-по­сад­ко­вих смуг на ае­ро­дро­мах, мо­стів, шля­хо­вих еста­кад, ту­не­лів і ме­тро­по­лі­те­нів, мор­ських і рі­чко­вих пор­тів то­що. За­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся, що ви­со­ка актив­ність са­ме в роз­бу­до­ві пор­то­вої ін­фра­стру­кту­ри — це ли­ше по­ча­ток ве­ли­ких транс­фор­ма­цій.

Аби та­ких про­е­ктів бу­ло біль­ше, бі­знес має бу­ти по­ін­фор­мо­ва­ний про свої мо­жли­во­сті. Це, до ре­чі,

обов’язок дер­жав­но­го се­кто­ра, однак ши­ро­кої ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії за­галь­но­укра­їн­сько­го рів­ня по­ки що не спо­сте­рі­га­є­ться. Як і чі­тких пла­нів що­до ре­а­лі­за­ції та­ко­го пар­тнер­ства. Дер­жа­ва на­віть не ви­зна­чи­ла­ся з йо­го мо­де­ля­ми. Ще одна про­бле­ма — від­су­тність на­ле­жно­го до­сві­ду на рів­ні не­ве­ли­ких на­се­ле­них пун­ктів. То як за­лу­ча­ти бі­знес до спів­пра­ці?

Для охо­чих ви­зна­чи­ли ме­жі

Не­зва­жа­ю­чи на зга­да­ні про­бле­ми, дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство по­вин­но отри­ма­ти шанс на роз­ви­ток. Тим па­че, що не­об­хі­дні пе­ред­умо­ви для цьо­го вже сфор­му­ва­ли­ся.

Ста­т­тя 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство» від 01.07.2010 ро­ку, №2404-VI ( да­лі — За­кон) ви­зна­чає дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство — як спів­ро­бі­тни­цтво між дер­жа­вою Укра­ї­на, Ав­то­ном­ною Ре­спу­блі­кою Крим, те­ри­то­рі­аль­ни­ми гро­ма­да­ми в осо­бі від­по­від­них дер­жав­них ор­га­нів та ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (дер­жав­ни­ми пар­тне­ра­ми) та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми, крім дер­жав­них та ко­му­наль­них під­при­ємств, або фі­зи­чни­ми осо­ба­ми — під­при­єм­ця­ми (при­ва­тни­ми пар­тне­ра­ми), що здій­сню­є­ться на осно­ві до­го­во­ру в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му За­ко­ном.

Се­ред сфер за­сто­су­ва­н­ня дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства За­кон на­зи­ває та­кі: (1) по­шук, роз­від­ка ро­до­вищ ко­ри­сних ко­па­лин та їх ви­до­бу­ва­н­ня, крім та­ких, що здій­сню­ю­ться на умо­вах угод про роз­по­діл про­ду­кції; (2) ви­ро­бни­цтво, транс­пор­ту­ва­н­ня і по­ста­ча­н­ня те­пла та роз­по­діл і по­ста­ча­н­ня при­ро­дно­го га­зу; (3) бу­дів­ни­цтво та/або екс­плу­а­та­ція ав­то­страд, до­ріг, за­лі­зниць, злі­тно­по­сад­ко­вих смуг на ае­ро­дро­мах, мо­стів, шля­хо­вих еста­кад, ту­не­лів і ме­тро­по­лі­те­нів, мор­ських і рі­чко­вих пор­тів та їх ін­фра­стру­кту­ри; (4) ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня; (5) збір, очи­ще­н­ня та роз­по­ді­ле­н­ня во­ди; (6) охо­ро­на здо­ров’я; (7) ту­ризм, відпочинок, ре­кре­а­ція, куль­ту­ра та спорт; (8) за­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня зро­шу­валь­них і осу­шу­валь­них си­стем; (9) обро­бле­н­ня від­хо­дів; (9) ви­ро­бни­цтво, роз­по­діл та по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії; та (10) управ­лі­н­ня не­ру­хо­мі­стю. Окрім то­го, За­кон до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ме­ха­нізм дер­жав­но­при­ва­тно­го пар­тнер­ства і в ін­ших сфе­рах ді­яль­но­сті за ви­ня­тком тих, які мо­жуть про­ва­ди­ти ли­ше дер­жав­ні під­при­єм­ства.

Плю­си і мі­ну­си пар­тнер­ства

Згі­дно з нор­ма­ми За­ко­ну, рі­ше­н­ня що­до ре­а­лі­за­ції то­го чи ін­шо­го про­е­кту з дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства при­ймає Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни або мі­сце­ва ра­да.

Ан­же­лі­ка ЛІВІЦЬКА, стар­ший юрист Dentons

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.