LNZ Group роз­по­чи­нає но­вий про­ект «Па­сі­ка»

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Що­рі­чно LNZ Group ви­ро­щує на сво­їх по­лях по­над 1600 га гі­бри­дно­го со­ня­шни­ку. Одним з агро­те­хні­чних за­хо­дів ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри є бджо­ло­за­пи­ле­н­ня, що дає май­же 50% при­ро­сту вро­жай­но­сті. Для отримання на­ле­жно­го ре­зуль­та­ту ком­па­нії-се­ле­кціо­не­ри ре­ко­мен­ду­ють уста­нов­лю­ва­ти чо­ти­ри бджо­ло­сім’ї на ге­ктар угідь. Отож LNZ Group що­лі­та за­про­шує па­сі­чни­ків ви­во­зи­ти свої ву­ли­ки на по­ля, де ви­ро­щу­ють ко­рі­андр — один із най­кра­щих ме­до­но­сів. На­то­мість, як ка­же ди­ре­ктор агро­ви­ро­бни­чо­го на­пря­му ком­па­нії Ро­ман Фран­чук, роз­ра­хо­ву­ють на за­пи­ле­н­ня со­ня­шни­ку й на­віть до­пла­чу­ють бджо­ля­рам. Ро­зра­ху­вав­ши еко­но­мі­чну до­ціль­ність, ни­ні­шньо­го се­зо­ну LNZ Group за­по­ча­тко­вує ство­ре­н­ня вла­сної бджо­ло­за­пиль­ної ба­зи. Вже до осе­ні спо­ді­ва­ю­ться збіль­ши­ти кіль­кість ву­ли­ків до 800.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.