«Агро­про­спе­ріс» роз­ви­ває пар­тнер­ство з фер­ме­ра­ми

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

«Ми вва­жа­є­мо, що умо­ви для май­бу­тньо­го зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва зер­на в Укра­ї­ні ство­рять ма­лі й се­ре­дні го­спо­дар­ства, які най­ефе­ктив­ні­ше пра­цю­ють на зем­лі. То­му роз­ро­би­ли пар­тнер­ські про­гра­ми, що за­без­пе­чу­ють дов­го­стро­ко­ву кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу для укра­їн­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків. Не­ве­ли­кі фер­ме­ри пра­цю­ють із ті­єю са­мою ефе­ктив­ні­стю, що й ми. У них хо­ро­ші вро­жай­но­сті, ви­со­ка якість зер­на. І то­му на­ша бі­знес-мо­дель пе­ред­ба­чає са­ме на­ро­щу­ва­н­ня пар­тнер­ства з фер­ме­ра­ми, а не роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку», — ци­тує LIGА ген­ди­ре­кто­ра ГК «Агро­про­спе­ріс» Іго­ря Осьма­чка. За йо­го сло­ва­ми, ком­па­нія про­по­нує фер­ме­рам фі­нан­су­ва­н­ня, по­ста­ча­н­ня ви­ро­бни­чих ма­те­рі­а­лів, ре­а­лі­за­цію про­ду­кції, по­слу­ги з ло­гі­сти­ки, ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми. За­га­лом уже на­ла­го­дже­но спів­пра­цю з по­над 20 фер­мер­ськи­ми під­при­єм­ства­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.