«Сіль­госп­про­дукт» ро­бить став­ку на біо­газ

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Гру­па ком­па­ній пла­нує роз­ви­ва­ти цей на­прям як один з основ­них. То­му цьо­го­річ має на­мір ви­ве­сти біо­га­зо­вий за­вод на пов­ну по­ту­жність — 19 МВт. Про­ект річного ви­ро­бни­цтва — 44 млн м³ біо­га­зу, що дасть змо­гу опа­лю­ва­ти ди­тя­чі сад­ки, шко­ли, лікарні, клу­би, адмі­ні­стра­тив­ні бу­дів­лі то­що. Від­так до бю­дже­тів усіх рів­нів мо­же на­ді­йти по­над 20 млн грн по­да­тків на рік. У най­ближ­чі кіль­ка ро­ків за­пла­но­ва­но спо­ру­дже­н­ня біо­е­та­ноль­но­го за­во­ду по­ту­жні­стю 200 000 т цукро­во­го си­ро­пу або 100 000 т біо­е­та­но­лу, а та­кож 650 000 т па­лив­них пе­лет чи кор­мо­вих гра­нул із від­хо­дів (сте­бел) цукро­во­го сор­го (на 1,3 млрд грн на рік).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.