ЦИ­ТА­ТА В ТЕ­МУ:

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Пе­ред на­ми сто­їть прі­о­ри­те­тне зав­да­н­ня — роз­ви­ток сіль­ських територій та від­ро­дже­н­ня се­ла. Для цьо­го на­сам­пе­ред по­трі­бно за­сто­су­ва­ти те­ри­то­рі­аль­но-орі­єн­то­ва­ний під­хід до ке­ру­ва­н­ня роз­ви­тком сіль­ських територій, кон­цен­тру­ва­ти зу­си­л­ля на за­лу­чен­ні ін­ве­сти­цій, спри­я­ти роз­ви­тку ко­опе­ра­тив­них мо­де­лей та ін­ших ефе­ктив­них форм ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва, а та­кож про­во­ди­ти з фер­ме­ра­ми роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту й на­да­ва­ти ор­га­ні­за­цій­ну під­трим­ку у ство­рен­ні ко­опе­ра­ти­вів Та­рас КУТОВИЙ, мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.