До­ро­гою ці­ною

Мар­жи­наль­ність ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих на не­за­ре­є­стро­ва­них зем­лях без ви­пла­ти по­да­тків до­ся­гає 30%. «Бі­лий» бі­знес ви­ма­гає че­сних пра­вил гри

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Окса­на ПИРОЖОК

«Си­тий го­ло­дно­му не то­ва­риш», — ка­же ві­до­ма укра­їн­ська при­каз­ка. Схо­же, десь так са­мо на­ла­што­ва­ний ни­ні агро­бі­знес, що пра­цює «по­бі­ло­му». Пе­ре­д­усім — що­до про­зо­рої кон­ку­рен­ції з ти­ми під­при­єм­ця­ми, ко­трі ве­дуть спра­ви «без па­пе­рів». Го­лов­ний ар­гу­мент — спла­та по­да­тків та еко­но­мі­чні від­но­си­ни з мі­сце­ви­ми гро­ма­да­ми. Що­прав­да, ро­лі «си­то­го» й «го­ло­дно­го» роз­по­ді­ли­ли­ся тро­хи не так, як ми з ва­ми мо­гли б по­ду­ма­ти…

Зда­ва­ло­ся б, на що скар­жи­ти­ся мі­цним го­спо­дар­ствам і хол­дин­гам? На­чеб­то і гро­ші ма­ють, і те­хні­ку, і ка­дри ква­лі­фі­ко­ва­ні. Та чи мо­жуть на­віть най­ци­ві­лі­зо­ва­ні­ші ме­то­ди бі­зне­су­ва­н­ня кон­ку­ру­ва­ти з го­тів­ко­ви­ми роз­ра­хун­ка­ми «по-сі­ро­му»? Нев­ра­хо­ва­не зер­но ні­де не «сві­ти­ться», за ньо­го про­да­вець отри­мує «кеш», а не­о­фі­цій­на орен­да зем­лі вла­што­вує і вла­сни­ків, і орен­да­то­рів. Ще б пак! Мар­жи­наль­ність ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих на не­за­ре­є­стро­ва­них зем­лях без ви­пла­ти по­да­тків, як ка­жуть уча­сни­ки рин­ку, мо­же ста­но­ви­ти від 20 до 30%. Свій зиск від та­ко­го го­спо­да­рю­ва­н­ня ма­ють ще й пред­став­ни­ки мі­сце­вої вла­ди. Та чи мо­жна ска­за­ти те са­ме про гро­ма­ду? Чи спро­мо­жна во­на сьо­го­дні ви­бор­са­ти­ся з то­таль­них зли­днів і де­пре­сії? Чи, мо­же, на гро­ші «сі­ро­го бі­зне­су» десь та­ки збу­до­ва­но ди­тса­док, лі­кар­ню або ж по­ла­го­дже­но до­ро­гу? На­ра­зі під­піль­ні «міль­йо­не­ри Ко­рей­ко» за пів­то­ра-два де­ся­ти­лі­т­тя змі­ни­ли на цих ямах і ка­на­вах по п’ять ав­то. Ка­жуть, що це ви­гі­дні­ше, ніж до сво­го се­ла шлях ви­мо­сти­ти…

Бю­дже­тна каль­ку­ля­ція

Не­хай там як, у 2015-му сіль­го­спви­ро­бни­ки спла­ти­ли до мі­сце­вих бю­дже­тів 6,1 млрд грн по­да­тків. Ба­га­то це чи ма­ло? Все за­ле­жить від то­го, із чим по­рів­ню­ва­ти. Ска­жі­мо, спла­та укра­їн­ця­ми єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску (а йо­го цьо­го­річ бу­ло змен­ше­но вдві­чі), при­но­сить що­мі­ся­ця близь­ко 10,5–11 млрд грн. Над­хо­джень від ді­яль­но­сті агро­се­кто­ра мо­гло б бу­ти при­найм­ні на тре­ти­ну біль­ше (плюс 2 млрд грн), під­ра­ху­ва­ли ана­лі­ти­ки УКАБ, за­ува­жив­ши, що в «ті­ньо­во­му» обро­бі­тку ни­ні пе­ре­бу­ває близь­ко 7 млн ге­кта­рів зем­лі. І на­віть якщо ча­сти­на з них не да­ють сво­їм го­спо­да­рям на­ле­жно­го еко­но­мі­чно­го ефе­кту, мі­сце­ві гро­ма­ди за­га­лом втра­ча­ють зна­чно біль­ше. На­га­да­є­мо: фі­нан­су­ва­н­ня роз­ви­тку сіль­ських те­ри­то­рій і на­пов­не­н­ня мі­сце­вих бю­дже­тів від­бу­ва­є­ться за ра­ху­нок та­ких по­да­тків, що спла­чу­ю­ться аграр­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми:

Єди­ний по­да­ток 4-ї гру­пи: спла­че­ні ко­шти пов­ною мі­рою над­хо­дять до бю­дже­тів сіль­ських гро­мад. Став­ка по­да­тку в 2015 ро­ці для ріл­лі ста­но­ви­ла 0,45% нор­ма­тив­но-гро­шо­вої оцін­ки зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня, а 2016-го бу­ла під­ви­ще­на до 0,81%.

По­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб (ПДФО), що ви­ра­хо­ву­є­ться з орен­дної пла­ти за зе­мель­ні паї: у 2015 ро­ці йо­го став­ка ста­но­ви­ла 15%, з 2016 уже — 18%. Три чвер­ті спла­че­них ко­штів за­ли­ша­ло­ся на мі­сце­во­му рів­ні або пе­ре­да­ва­ло­ся сіль­ським гро­ма­дам в ра­зі їх об’єд­на­н­ня.

По­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб (ПДФО), що ви­ра­хо­ву­є­ться із за­ро­бі­тної пла­ти: 2015-го йо­го став­ка бу­ла так са­мо на рів­ні 15%, із 2016 ро­ку — 18%. У ра­йон­но­му бю­дже­ті за­ли­ша­ли­ся 60% від спла­че­ної су­ми, 15% — над­хо­ди­ли до обла­сно­го, ще 25% — до дер­жав­но­го бю­дже­ту. Так са­мо в ра­зі об’єд­на­н­ня сіль­ських гро­мад ча­сти­на ко­штів над­хо­ди­ла до спіль­но­го бю­дже­ту.

Зав­дя­ки спла­ті єди­но­го по­да­тку 4-ї гру­пи мі­сце­ві бю­дже­ти то­рік отри­ма­ли 2,5 млрд грн (від аграр­них під­при­ємств за офі­цій­не ви­ко­ри­ста­н­ня 21,3 млн ге­кта­рів зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня). До ре­чі, мо­гли б отри­ма­ти на 0,82 млрд грн біль­ше, ка­жуть екс­пер­ти УКАБ, як­би й ре­шту сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі­фер­ме­ри обро­бля­ли ле­галь­но. Цьо­го­річ че­рез під­ви­ще­н­ня по­да­тко­вої став­ки очі­ку­є­ться над­хо­дже­н­ня близь­ко 5,3 млрд грн єди­но­го по­да­тку з офі­цій­но обро­блю­ва­них аграріями зе­мель. Що­прав­да, де­ті­ні­за­ція мо­гла б за­лу­чи­ти ще 1,8 млрд грн, ка­жуть ана­лі­ти­ки. Ще один по­да­ток — ПДФО з орен­дної пла­ти за зе­мель­ні паї — то­рік ста­но­вив 1,81 млрд грн (а мо­гло б бу­ти при­найм­ні на пів­мі­льяр­да біль­ше). Під­ви­ще­н­ня цьо­го­річ став­ки ПДФО мо­же при­зве­сти до збіль­ше­н­ня над­хо­джень на мі­сце­во­му рів­ні від цьо­го по­да­тку до 2,61 млрд грн (плюс 0,87 млрд грн уна­слі­док де­ті­ні­за­ції). Над­хо­дже­н­ня до мі­сце­вих бю­дже­тів від спла­ти ПДФО, що стя­гу­ва­лось із за­ро­бі­тної пла­ти пра­ців­ни­ків аграр­но­го се­кто­ра, то­рік ста­но­ви­ли 1,77 млрд грн (0,59 млрд грн за­ли­ши­ли­ся «в ті­ні»). Цьо­го­річ цей по­да­ток мо­же при­не­сти 2,69 млрд грн на обла­сно­му рів­ні, а над­хо­дже­н­ня від де­ті­ні­за­ції мо­жуть до­да­ти до ці­єї су­ми ще 0,9 млрд грн, за­ува­жу­ють екс­пер­ти. Це – за умо­ви, що се­ре­дній рі­вень за­ро­бі­тної пла­ти в сіль­сько­му го­спо­дар­стві, за під­сум­ка­ми ро­ку, зро­сте з 3140 грн до 3984 грн на мі­сяць, а в еко­но­мі­ці вре­шті від­чу­ва­ти­му­ться пев­ні озна­ки ста­біль­но­сті.

На бій із «тін­ню»

По прав­ді ка­жу­чи, в зу­бо­жі­лій кра­ї­ні, де нев­пин­но зни­жу­є­ться спо­жив­чий по­пит, а на одно­го під­при­єм­ця при­па­дає по кіль­ка чи­нов­ни­ків, на­вряд чи ще вся бі­знес-спіль­но­та по­зи­тив­но спри­ймає за­клик «че­сно пла­ти­ти по­да­тки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.