Нав­ча­ли­ся ефе­ктив­но­сті у фран­цу­зів

Схо­же, успі­шний зер­но­вий агро­бі­знес на не­ве­ли­кій пло­щі — це та­ки ре­аль­но. У цьо­му ма­ли змо­гу пе­ре­ко­на­ти­ся де­ся­те­ро уча­сни­ків тре­нін­го­во­го про­е­кту ФАО-ЄБРР. На ста­жу­ван­ні у Фран­ції во­ни від­ві­да­ли фер­мер­ські го­спо­дар­ства, озна­йо­ми­ли­ся з рин­ком і там­те­шні­ми

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - За ма­те­рі­а­ла­ми ФАО пі­дго­ту­ва­ла Уля­на КОСОВСЬКА

Успе­ці­а­лі­зо­ва­ній на­вчаль­ній про­гра­мі взя­ли участь фер­ме­ри, що успі­шно пра­цю­ють на від­но­сно не­ве­ли­ких для Укра­ї­ни пло­щах — від 220 до 800 га. Як роз­по­від­ає ке­рів­ник ФГ «Жу­ра­вель» Оле­ксандр Жу­ра­вель, за­зви­чай фран­цу­зи обро­бля­ють вла­сну зем­лю (від 50 до 75%пло­щі, на якій го­спо­да­рю­ють), ре­шта — орен­до­ва­на (ці­на орен­ди — від 150–180 єв­ро/га/рік). Кіль­кість пра­ців­ни­ків у го­спо­дар­стві та­кож не­ве­ли­ка — пе­ре­д­усім це вла­сни­ки, а та­кож 1–5 на­йма­них пра­ців­ни­ків (від ро­бі­тни­ка до те­хно­ло­га, за­ле­жно від ти­пу ви­роб-

ни­цтва) та до де­ся­тка се­зон­них. До пра­ці актив­но за­лу­ча­ють пра­кти­кан­тів і сту­ден­тів. Сам вла­сник одно­ча­сно є і ме­ха­ні­за­то­ром, і агро­но­мом, і фа­хів­цем із тва­рин­ни­цтва. А всі до­та­ції, що їх отри­мує фер­мер, фа­кти­чно по­вер­та­ю­ться на­зад в держ­бю­джет че­рез по­да­тки. Най­тяж­чий — по­да­ток на спад­щи­ну. Отож ча­сти­ну зем­лі, отри­ма­ної у спадок, ба­га­тьом до­во­ди­ться про­да­ва­ти, щоб спла­ти­ти по­да­тки, а по­тім пів­жи­т­тя пра­цю­ва­ти, щоб хоч тро­хи роз­ши­ри­ти­ся.

По­при все, не­ве­ли­кі роз­мі­ри го­спо­дарств ком­пен­су­ю­ться їх ефе­ктив­ні­стю: на­при­клад, тва­рин- ни­цька фер­ма, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні те­лят на від­го­дів­лю, має по­ка­зник рен­та­бель­но­сті у 20% (від­го­дів­ля та пе­ре­роб­ка). Ефе­ктив­ність до­ся­га­є­ться че­рез те­хно­ло­гії, ди­вер­си­фі­ка­цію ви­ро­бни­цтва та ре­сур­сне за­без­пе­че­н­ня: за­зви­чай на­віть най­мен­ші ви­ро­бни­ки ма­ють (або бе­руть у лі­зинг) всю не­об­хі­дну лі­ній­ку те­хні­ки, сор­ту­валь­ні та па­ку­валь­ні лі­нії, ово­че­схо­ви­ща то­що (прав­да, роз­фа­со­ва­ний то­вар об­кла­да­є­ться пов­ним по­да­тком, а це не зав­жди ви­гі­дно). Дба­ють там­те­шні ви­ро­бни­ки й про ефе­ктив­ний мар­ке­тинг і ре­а­лі­за­цію сво­єї про­ду­кції. Ска­жі­мо, се­ре­дня за роз­мі­ром фер­ма (270 га) в Шам­па­ні на Пів­но­чі Фран­ції екс­пор­тує свою кар­то­плю та ци­бу­лю в Іспа­нію, Іта­лію, Ру­му­нію, Че­хію та Поль­щу. А мар­ке­тин­гом осо­би­сто за­йма­є­ться дру­жи­на фер­ме­ра, що во­ло­діє ан­глій­ською. За­га­лом біль­шість там­те­шніх го­спо­дарств, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ро­слин­ни­цтві, отри­му­ють основ­ний до­хід від так зва­них ди­вер­си­фі­ка­цій­них куль­тур із до­да­тко­вою вар­ті­стю: ово­чів, фру­ктів або про­ду­ктів пе­ре­роб­ки.

По­ту­жним ін­стру­мен­том збу­ту для фер­ме­рів є та­кож ко­опе­ра­ти­ви — чи­ма­ло ви­ро­бни­ків ре­а­лі­зу­ють про­ду­кцію са­ме че­рез їх ме­ре­жу. «Фран­цузь­кі фер­ме­ри об’єд­ну­ю­ться та ство­рю­ють ко­опе­ра­ти­ви за­для ефе­ктив­но­го мар­ке­тин­гу про­ду­кції, і зав­дя­ки спіль­ним зу­си­л­лям по­ку­пці отри­му­ють про­дукт кла­су екс­тра», — на­го­ло­шує Ла­ри­са Ка­ла­чев­ська, на­чаль­ник від­ді­лу між­на­ро­дних зв’яз­ків Сум­сько­го НАУ та ке­рів­ник тре­нін­го­во­го про­е­кту від ФАО/ЄБРР.

На при­кла­ді на­у­ко­во­го між­на­ро­дно­го цен­тру сіль­сько­го го­спо­дар­ства, про­до­воль­ства та нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща Agropolis International уча­сни­ки ту­ру по­ба­чи­ли, якою ефе­ктив­ною мо­же бу­ти пла­тфор­ма для спіл­ку­ва­н­ня бі­зне­су, на­у­ки та ви­ро­бни­цтва. Та­кож во­ни ма­ли на­го­ду озна­йо­ми­ти­ся з ді­яль­ні­стю фран­цузь­ких аграр­них па­лат. У мі­сце­вих і на­ціо­наль­них ор­га­нах вла­ди ці дер­ж­уста­но­ви пред­став­ля­ють ін­те­ре­си фер­ме­рів і лі­сни­ків, крім то­го, на­да­ють їм ши­ро­кий спектр по­слуг. Во­ни ма­ють пра­во на збір зе­мель­но­го по­да­тку й мо­жуть оштра­фу­ва­ти за пев­ні по­ру­ше­н­ня, а член­ство — до­бро­віль­но-обов’яз­ко­ве. Па­ла­ти ке­ру­ють ро­бо­тою (або бе­руть у ній участь) близь­ко 50 до­слі­дних стан­цій по всій Фран­ції, а ще — здій­сню­ють чи­слен­ні ви­про­бу­ва­н­ня та де­мон­стра­ції на фер­мах ра­зом із гру­па­ми ви­ро­бни­ків. Роль екс­пер­тної ба­зи та ме­ре­жі для ко­ор­ди­на­ції на на­ціо­наль­но­му та єв­ро­пей­сько­му рів­нях ві­ді­грає по­стій­на асам­блея па­лат сіль­сько­го го­спо­дар­ства Фран­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.