Пе­ре­за­ван­та­же­н­ня ефе­ктив­но­сті

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Са­ме так я б на­звав ті транс­фор­ма­ції, що ни­ні від­бу­ва­ю­ться в аграр­но­му мі­ні­стер­стві. У пер­ші ж ти­жні мо­го пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді мі­ні­стра я зро­зу­мів, що ефе­ктив­ність ві­дом­ства мо­жна сут­тє­во під­ви­щи­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.