В ін­те­ре­сах спо­жи­ва­ча

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

Екс­пер­ти пе­ре­йма­ю­ться, щоб си­сте­му дер­жав­но­го кон­тро­лю в Укра­ї­ні ви­зна­ли екві­ва­лен­тною мі­ні­маль­ним сві­то­вим ви­мо­гам. Сло­во — за гро­ма­дою

Ко­жен із нас — спо­жи­вач, а від­так без­пе­чність то­го, що спо­жи­ва­є­мо — у пе­ре­лі­ку на­ших жит­тє­вих прі­о­ри­те­тів. І са­ме цьо­го, ло­гі­чно, очі­ку­є­мо від ви­ро­бни­ків та дер­жа­ви. Вла­сне, з прийня­т­тям основ­но­го за­ко­ну у га­лу­зі без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів роз­по­ча­ла­ся ера но­вих під­хо­дів до кон­тро­лю без­пе­чно­сті у ви­ро­бни­цтві та вве­ден­ні в обіг хар­чо­вих про­ду­ктів. Та чи від­чу­ли це пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.