Бу­ду­є­те те­пли­цю, а ДОЗВIЛ ма­є­те?

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Від­су­тність не­об­хі­дної до­ку­мен­та­ції мо­же да­ти­ся взна­ки міль­йон­ни­ми зби­тка­ми і зни­же­н­ням рин­ко­вої вар­то­сті бі­зне­су

Обла­што­ву­ю­чи на сіль­сько­го­спо­дар­ській зем­лі стай­ню, склад чи яку ін­шу спо­ру­ду, да­ле­ко не ко­жен ни­ні ро­бить це за­кон­но. Хтось, мо­жли­во, спо­ді­ва­є­ться та­ким чи­ном за­оща­ди­ти час і гро­ші, а свій об’єкт при­на­гі­дно офор­ми­ти, «ко­ли бу­де ока­зія». Ін­шо­му, ймо­вір­но, на­віть на дум­ку не спа­да­ло, що по­трі­бні якісь до­да­тко­ві до­зво­ли. Втім, їх від­су­тність — не­аби­який ри­зик, що за­гро­жує не ли­ше штра­фа­ми, але й має всі під­ста­ви по­зна­чи­ти­ся на рин­ко­вій вар­то­сті під­при­єм­ства та йо­го лі­кві­дно­сті.

Ма­ло не в ко­жній обла­сті на­зби­ра­є­ться до­ста­тньо при­кла­дів «як не тре­ба» бу­ду­ва­ти­ся. Ось, на­при­клад, на Хер­сон­щи­ні фер­мер спо­ру­див на орен­до­ва­ній зе­мель­ній ді­лян­ці фун­да­мент те­пли­ці з бе­тон­них бло­ків і скрі­пив йо­го стяж­кою, а все­ре­ди­ні зняв ро­дю­чий шар грун­ту, не офор­мив­ши при цьо­му до­звіль­них до­ку­мен­тів. Ви­я­вив­ши це, при­ро­до­охо­рон­на про­ку­ра­ту­ра по­ру­ши­ла кри­мі­наль­ну спра­ву на більш ніж міль­йон гри­вень. По­ді­бним ре­зуль­та­том за­вер­ши­ло­ся й обла­шту­ва­н­ня шту­чної во­до­йми для зро­ше­н­ня яблу­не­во­го са­ду на Він­нич­чи­ні, ко­ли до­зво­ла­ми на здій­сне­н­ня та­ких ро­біт по­ці­ка­ви­ли­ся про­ку­ра­ту­ра та управ­лі­н­ня во­дно­го го­спо­дар­ства. Втім, усіх цих про­блем мо­жна бу­ло б уни­кну­ти.

Ви­зна­ча­є­мо­ся з по­ня­т­тя­ми

Ві­тчи­зня­не за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає мо­жли­вість бу­дів­ни­цтва на зем­лях сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. При­чо­му ці ро­бо­ти мо­жна здій­сню­ва­ти як на зем­лях, що пе­ре­бу­ва­ють у вла­сно­сті під­при­єм­ства, так і, за умо­ви отри­ма­н­ня зго­ди вла­сни­ка, на орен­до­ва­них зем­лях або на ді­лян­ках, що оформ­ле­ні за до­го­во­ра­ми ем­фі­тев­зи­су. Йде­ться про зем­лі з ці­льо­вим при­зна­че­н­ням «для ве­де­н­ня то­вар­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва», «ве­де­н­ня осо­би­сто­го се­лян­сько­го го­спо­дар­ства», «са­дів­ни­цтва», «для ве­де­н­ня фермерського го­спо­дар­ства» та ін­ших сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель. Мо­жли­ве й бу­дів­ни­цтво об’єктів нерухомості сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня з до­по­мі­жни­ми спо­ру­да­ми — за умо­ви, що та­кі об’єкти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться у ви­ро­бни­цтві сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Ра­зом із тим зе­мель­на ді­лян­ка по­вин­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся за ці­льо­вим при­зна­че­н­ням ви­зна­че­ним до­ку­мен­тах на пра­во вла­сно­сті чи ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею. Під­твер­дже­н­ням фа­кту ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки за ці­льо­вим при­зна­че­н­ням є здій­сне­н­ня ді­яль­но­сті, вклю­че­ної згі­дно з Кла­си­фі­ка­ці­єю ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті (КВЕД) до ДК 009:2010 («Сіль­ське го­спо­дар­ство, лі­со­ве го­спо­дар­ство та ри­бне го­спо­дар­ство»).

По­ня­т­тя «сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво», як ві­до­мо, охо­плює не тіль­ки ви­ро­щу­ва­н­ня агро­про­ду­кції, але й увесь цикл її ви­ро­бни­цтва. То­му для та­кої ді­яль­но­сті сіль­госп­під­при­єм­ства мо­жуть зво­ди­ти на сіль­го­сп­зем­лях об’єкти нерухомості сіль­госп­при­зна­че­н­ня та до­по­мі­жні спо­ру­ди (за умо­ви, що во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться у ви­ро­бни­цтві сіль­госп­про­ду­кції). Згі­дно з дер­жав­ним кла­си­фі­ка­то­ром бу­ді­вель і спо­руд ДК 018-2000, йде­ться, зокре­ма, про ко­рів­ни­ки, стай­ні, сви­нар­ни­ки, ко­ша­ри, кін­ні за­во­ди, со­ба­чі роз­плі­дни­ки, пта­хо­фа­бри­ки, зер­но­схо­ви­ща, скла­ди та на­двір­ні бу­дів­лі, під­ва­ли, ви­но­кур­ні, вин­ні єм­но­сті, те­пли­ці, сіль­сько­го­спо­дар­ські си­ло­си то­що. За­га­лом, се­ред та­ких об’єктів — ті, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для тва­рин­ни­цтва, пта­хів­ни­цтва, для збе­рі­га­н­ня зер­на, са­дів­ни­цтва, ви­но­гра-

дар­ства та ви­но­роб­ства, для те­пли­чно­го і ри­бно­го го­спо­дарств, під­при­ємств лі­сів­ни­цтва й зві­рів­ни­цтва, си­ло­сні та сі­на­жні то­що. Та­кож мо­жли­ве бу­дів­ни­цтво те­хні­чних во­до­ймищ для по­ли­ву, які на­пов­ню­ва­ти­му­ться са­мі чи зі свер­дло­вин або че­рез за­бір во­ди з ін­ших дже­рел.

Чо­ти­ри до­да­тко­вих кро­ки

Біль­шість зе­мель, на яких ве­де­ться сіль­сько­го­спо­дар­ська ді­яль­ність, то­ва­ро­ви­ро­бни­ки орен­ду­ють. Згі­дно з За­ко­ном Укра­ї­ни «Про орен­ду зем­лі», орен­дар має пра­во зво­ди­ти на та­кій зе­мель­ній ді­лян­ці бу­дів­лі і спо­ру­ди ли­ше з пи­сьмо­вої зго­ди орен­до­дав­ця — з до­три­ма­н­ням уста­нов­ле­но­го за­ко­но­дав­ством по­ряд­ку. Для по­пу­ляр­них остан­нім ча­сом до­го­во­рів ем­фі­тев­зи­су та­кож по­трі­бна зго­да вла­сни­ка зе­мель­ної ді­лян­ки, або це має бу­ти пе­ред­ба­че­но до­го­во­ром. В ін­шо­му ра­зі слід іні­ці­ю­ва­ти вне­се­н­ня змін у до­го­вір на зем­лю, де пла­ну­є­ться бу­дів­ни­цтво.

По­ря­док отри­ма­н­ня до­зво­лів у бу­дів­ни­цтві не­за­ле­жно від об’єктів бу­дів­ни­цтва ре­гу­лю­є­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ре­гу­лю­ва­н­ня мі­сто­бу­дів­ної ді­яль­но­сті». Однак для бу­дів­ни­цтва на зем­лях сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти той факт, що це пе­ре­д­усім зем­лі, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в сіль­го­спви­ро­бни­цтві, ма­ють ро­дю­чий шар ґрун­ту та мо­жуть на­ле­жа­ти до осо­бли­во цін­них зе­мель за сво­їм скла­дом (агро­ви­ро­бни­чою гру­пою). Тож, аби зве­сти об’єкт на сіль­сько­го­спо­дар­ській зем­лі, по­трі­бно здій­сни­ти ще чо­ти­ри до­да­тко­ві кро­ки:

1) роз­ро­би­ти про­ект зем­ле­устрою, що за­без­пе­чує еко­ло­го-еко­но­мі­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня сі­во­змі­ни та впо­ряд­ку­ва­н­ня угідь;

2) роз­ро­би­ти ро­бо­чий про­ект зем­ле­устрою що­до зня­т­тя, пе­ре­не­се­н­ня та збе­ре­же­н­ня ро­дю­чо­го ша­ру ґрун­ту;

3) отри­ма­ти спе­ці­аль­ний до­звіл на зня­т­тя та пе­ре­не­се­н­ня ґрун­то­во­го по­кри­ву (ро­дю­чо­го ша­ру ґрун­ту) зе­мель­ної ді­лян­ки;

4) зня­ти й пе­ре­не­сти ґрун­то­вий по­крив (ро­дю­чий шар ґрун­ту) зе­мель­ної ді­лян­ки.

Об’єкт осо­бли­вої охо­ро­ни

Якщо вна­слі­док бу­ді­вель­ної ді­яль­но­сті по­верх­не­вий шар ґрун­ту зе­мель­ної ді­лян­ки мо­же бу­ти по­ру­ше­но, вла­сник або зем­ле­ко­ри­сту­вач має йо­го за­вча­сно зня­ти, скла­ду­ва­ти на збе­рі­га­н­ня, а зго­дом на­не­сти на ту ж ді­лян­ку (ре­куль­ти­ва­ція) чи на ін­шу (щоб під­ви­щи­ти її про­ду­ктив­ність). Усі ці дії, згі­дно з чин­ни­ми нор­ма­ми Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, за­бо­ро­не­но ви­ко­ну­ва­ти без спе­ці­аль­но­го до­зво­лу. Щоб отри­ма­ти цей офі­цій­ний до­ку­мент (йо­го ви­дає цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує державну по­лі­ти­ку у сфе­рі здій­сне­н­ня дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) в АПК), не­об­хі­дно обов’яз­ко­во роз­ро­би­ти і по­да­ти на за­твер­дже­н­ня ро­бо­чий про­ект зем­ле­устрою що­до зня­т­тя, пе­ре­не­се­н­ня та тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня ро­дю­чо­го ша­ру ґрун­ту зе­мель­ної ді­лян­ки. У пе­ре­лі­ку не­об­хі­дних еко­но­мі­чних, прое­кт­них і те­хні­чних до­ку­мен­тів з ви­ко­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни зе­мель — роз­ра­хун­ки, опис, кре­сле­н­ня те­хні­чних рі­шень, ко­што­рис, які до­ве­де­ться ре­а­лі­зу­ва­ти про­тя­гом уста­нов­ле­но­го цим про­е­ктом тер­мі­ну.

За сво­їм при­зна­че­н­ням цей ро­бо­чий про­ект зем­ле­устрою є го­лов­ною скла- до­вою при­ро­до­за­хи­сних за­хо­дів, спря­мо­ва­них на охо­ро­ну ро­дю­чо­сті ґрун­тів та їх ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня. І тіль­ки пі­сля йо­го ре­а­лі­за­ції мо­жна по­чи­на­ти бу­дів­ни­цтво те­пли­ці чи си­ло­са з ура­ху­ва­н­ням ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ре­гу­лю­ва­н­ня мі­сто­бу­дів­ної ді­яль­но­сті».

*** У де­яких ви­пад­ках за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає спро­ще­ну про­це­ду­ру отри­ма­н­ня до­звіль­ної до­ку­мен­та­ції — за­ле­жно від ста­ту­су зе­мель, на яких від­бу­ва­є­ться бу­дів­ни­цтво, ти­пу об’єктів, на­яв­но­сті мі­сто­бу­дів­ної до­ку­мен­та­ції то­що. В будь яко­му ра­зі, пе­ред по­ча­тком бу­ді­вель­них ро­біт слід ви­вчи­ти на­яв­ні до­ку­мен­ти, роз­ро­би­ти юри­ди­чний ме­ха­нізм та оці­ни­ти мо­жли­ві ри­зи­ки.

При­клад роз­роб­ки те­хно­ло­гі­чної схе­ми скла­ду­ва­н­ня ро­дю­чо­го ша­ру ґрун­ту

Ан­дрій КОШИЛЬ, пре­зи­дент Асо­ці­а­ції «Зе­мель­на спіл­ка Укра­ї­ни»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.