Че­ка­ю­чи но­вих ре­кор­дів. Олій­них

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Во­ло­ди­мир ДВІНСЬКИЙ, ди­ре­ктор з про­да­жів ТОВ «Фаль­ко­нУкра­ї­на»

Якщо «не­бе­сна кан­це­ля­рія» не під­ве­де з по­го­дою, то цьо­го­рі­чний уро­жай со­ня­шни­ку мо­же ста­ти для Укра­ї­ни ре­кор­дним: на рів­ні 12–13 млн тонн. Про­гно­зу­ва­ти ці­ну на «чор­не зо­ло­то» на­віть у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ком­па­нії-пе­ре­ро­бни­ки не бе­ру­ться. І при­чин для цьо­го більш ніж до­ста­тньо.

По­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку (на рів­ні 16,5– 17 млн тонн) сут­тє­во пе­ре­ви­щу­ють ва­ло­вий збір (11,211,7 млн тонн за рі­зни­ми оцін­ка­ми у 2015 р.). Тож уже те­пер «не­до­за­ван­та­же­ність» до­ся­гає 5–6 млн тонн. Кон­ку­рен­ція між пе­ре­ро­бни­ка­ми на­дви­со­ка. Во­на ще біль­ше зро­ста­ти­ме, зва­жа­ю­чи на по­сту­по­ве на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­стей (за рі­зни­ми да­ни­ми, на 15–17% на­сту­пно­го се­зо­ну). Зві­сно, «де­фі­цит со­ня­шни­ку» під­при­єм­ства мо­гли б час­тко­во ком­пен­су­ва­ти со­єю та рі­па­ком. Та оскіль­ки ці куль­ту­ри пе­ре­ва­жно зо­рі­єн­то­ва­ні на експорт, най­ближ­чим ча­сом за­без­пе­чи­ти олій­но-екс­тра­кцій­ні за­во­ди та­кою «аль­тер­на­тив­ною» си­ро­ви­ною ма­ло­ймо­вір­но.

Утім, на зов­ні­шніх рин­ках укра­їн­ська олій­на про­ду­кція впев­не­но три­має пер­шість. При­чо­му за ве­ре­сень-кві­тень ни­ні­шньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку бу­ло екс­пор­то­ва­но 3 млн тонн олії. Це аб­со­лю­тний ма­кси­му­мом як по­рів­ня­ти з по­пе­ре­дні­ми се­зо­на­ми (на 11% біль­ше, ніж за та­кий пе­рі­од 2014/15 МР і на 17% біль­ше, ніж у 2013/14 МР).

Гео­гра­фія по­ку­пців укра­їн­ської олії над­зви­чай­но ши­ро­ка — пе­ре­д­усім це Азія, ЄС, Близь­кий Схід. За­га­лом — близь­ко 100 кра­їн. З уве­де­н­ням в дію ЗВТ з Єв­ро­со­ю­зом, тем­пи й об­ся­ги її по­ста­ча­н­ня на ри­нок об’єд­на­ної Єв­ро­пи зро­сли май­же втри­чі: за 4 мі­ся­ці 2016-го — 556,7 тис. тонн (про­ти 189 тис. тонн за та­кий са­мий пе­рі­од 2015-го). А за ве­ре­сень-кві­тень 2015/16 МР у кра­ї­ни ЄС укра­їн­ської олії бу­ло екс­пор­то­ва­но — 898,8 тис. тонн про­ти 585,8 тис. тонн за весь ми­ну­лий мар­ке­тин­го­вий рік.

По­ді­бна си­ту­а­ція і з екс­пор­том со­ня­шни­ко­во­го шро­ту: 2,65 млн тонн за ве­ре­сень-кві­тень (це, від­по­від­но, на 6 і 11% біль­ше, ніж за та­кий са­мий пе­рі­од ми­ну­ло­го та по­за­ми­ну­ло­го се­зо­нів). Най­біль­ши­ми по­ку­пця­ми є кра­ї­ни Єв­ро­пи (близь­ко 60% усіх екс­порт­них по­ста­чань з Укра­ї­ни). Що­прав­да, за­га­лом об­ся­ги по­ста­ча­н­ня шро­ту у ЄС ни­ні­шньо­го се­зо­ну на 6% по­сту­па­ю­ться по­ка­зни­кам ми­ну­ло­го. Тож, як мо­ви­ться, по­тен­ці­ал цьо­го рин­ку для Укра­ї­ни ще ви­чер­па­но. У 2016/17 МР на шрот, за про­гно­за­ми, очі­ку­є­ться зро­ста­н­ня по­пи­ту в кра­ї­нах ЄС — на 12% (до 3,65 млн тонн). Очі­ку­є­ться й зро­ста­н­ня ім­пор­ту олії в кра­ї­ни ЕС на 15%, до 1,15 млн тонн.

Зва­жа­ю­чи на про­гно­зи що­до ре­кор­дно­го ва­ло­во­го збо­ру со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні, у 2016/17 МР на часі й сут­тє­ве збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії/шро­ту: до 5 млн тонн олії (+7% до 2015/16 МР) і до 4,9 млн тонн шро­ту, за оцін­ка­ми USDA. Тож час­тка Укра­ї­ни на сві­то­во­му екс­порт­но­му рин­ку цьо­го­річ мо­же ста­но­ви­ти від­по­від­но 56% (до 4,5 млн тонн олії) і 62% (до 4,2 млн тонн шро­ту). Зру­чна ло­гі­сти­чна скла­до­ва й ви­со­ка якість укра­їн­ської про­ду­кції да­ють їй пе­ре­ва­ги в екс­пор­ту­ван­ні в су­сі­дні кра­ї­ни. Утім при­ва­бли­ви­ми рин­ка­ми збу­ту є й Ін­дія, Ки­тай, Іран, Ту­реч­чи­на. За про­гно­за­ми USDA, з бо­ку Ін­дії по­пит на со­ня­шни­ко­ву олію в но­во­му се­зо­ні зро­сте на 16% (до 1,8 млн тонн), Ту­реч­чи­ни — на 13% (до 0,99 млн тонн), Іра­ну — на 33% (до 0,6 млн тонн).

Зві­сно, все це тіль­ки те­о­ре­ти­чний ана­ліз, очі­ку­ва­н­ня та спо­ді­ва­н­ня. До­по­ки ж спо­сте­рі­га­є­ться низ­хі­дний тренд об­ся­гів ви­ро­бни­цтва, оскіль­ки влі­тку ча­сти­на олій­но-екс­тра­кцій­них за­во­дів тра­ди­цій­но при­пи­ня­ють ро­бо­ту й ста­ють «на про­фі­ла­кти­ку» — аж до над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.