За­кон Лі­бі­ха для тра­кто­ра

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

В осно­ву агро­бі­зне­су по­кла­де­но та­кі са­мі еко­но­мі­чні ка­те­го­рії, як і в будь-яко­му ін­шо­му ви­ді бі­зне­су. Тож і ре­зуль­та­тив­ність ви­мі­рю­є­ться са­ме гро­ши­ма, за­ро­бле­ни­ми на оди­ни­цю вкла­де­них ін­ве­сти­цій. Пи­та­н­ня еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті так чи іна­кше сто­су­ю­ться і ма­лих, і се­ре­дніх, і ве­ли­ких ком­па­ній. То­му топ-ме­не­джер (чи вла­сник) має то­чно пла­ну­ва­ти бю­джет і за­ку­пів­лі, ви­хо­дя­чи зі спе­ци­фі­ки го­спо­да­рю­ва­н­ня.

Не­хай там як, ве­ли­че­зна кіль­кість про­по­зи­цій на рин­ку ускла­днює про­цес ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня на ко­ристь яко­гось про­ду­кту. А де­шев­ший, на пер­ший по­гляд, ва­рі­ант в ре­зуль­та­ті мо­же ви­яви­ти­ся зна­чно до­рож­чим. На жаль, ін­фор­ма­ція про те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки агре­га­та не дає від­по­віді на го­лов­не за­пи­та­н­ня: скіль­ки мо­жна за­ро­би­ти, за­сто­со­ву­ю­чи йо­го в кон­кре­тно­му го­спо­дар­стві?

По­тре­ба за­оща­джу­ва­ти ко­шти зму­шує ба­га­тьох ку­пу­ва­ти най­де­шев­шу те­хні­ку. Втім, як по­ка­зу­ють роз­ра­хун­ки, спів­від­но­ше­н­ня «ці­на — ефе­ктив­ність» да­ле­ко не зав­жди бу­ває на ко­ристь та­ко­го ви­бо­ру.

Ві­зьмі­мо, для при­кла­ду, агро­за­хо­ди з ви­сі­ву со­ня­шни­ку на пло­щі 3000 га (в Чер­ні­гів­сько­му кла­сте­рі Agricom Group) і по­рів­ня­є­мо основ­ні еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки аб­со­лю­тно рі­зних за сво­ї­ми ці­но­ви­ми па­ра­ме­тра­ми ком­пле­ктів (тра­ктор + сі­вал­ка), які пред­став­ле­ні на ві­тчи­зня­но­му рин­ку.

Зо­се­ре­ди­мо­ся на еко­но­мі­чній ефе­ктив­но­сті, ви­хо­дя­чи з осо­бли­во­стей і спе­ци­фі­ки ко­жно­го ва­рі­ан­ту, опу­стив­ши на­зви мо­де­лей і тор­го­вих ма­рок.

Се­ред най­до­рож­чих мо­де­лей (10 млн грн) — аме­ри­кан­ський гу­се­ни­чний тра­ктор по­ту­жні­стю 355 к. с. і сі­вал­ка (6 млн грн) на 24 ря­ди з мі­ні­маль­ним тя­го­вим зу­си­л­лям близь­ко 300 к. с., що до­зво­ляє пов­ні­стю кон­тро­лю­ва­ти нор­ми й то­чність ви­сі­ву че­рез ін­тер­нет.

До най­де­шев­ших (500 тис. грн) мо­жна смі­ли­во за­ра­ху­ва­ти по­пу­ляр­ну мо­дель по­ту­жні­стю 81 к. с, що ви­пу­ска­є­ться на пост­ра­дян­ських те­ре­нах з 1974 ро­ку. У зче­плен­ні з цим тра­кто­ром пра­цю­ва­ти­ме ком­бі­но­ва­на пнев­ма­ти­чна сі­вал­ка то­чно­го ви­сі­ву (200 тис. грн) на 8 ряд­ків, ши­ри­ною 5,6 м.

За за­ко­ном Лі­бі­ха, від чин­ни­ка, вплив яко­го є мі­ні­маль­ним, за­ле­жить ріст ро­слин, ве­ли­чи­на і ста­лість їх уро­жаю. Тоб­то, як ра­дить офі­цій­на на­у­ка, вро­жай­ність не­об­хі­дно роз­ра­хо­ву­ва­ти, ви­хо­дя­чи з най­слаб­ших місць у си­сте­мі. На­при­клад, ви­ко­ри­ста­н­ня не­які­сно­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу або вне­се­н­ня не­до­ста­тньої кіль­ко­сті до­брив сто­від­со­тко­во да­ю­ться взна­ки на оста­то­чно­му ре­зуль­та­ті, якщо на­віть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся най­су­ча­сні­ша те­хні­ка та всі ін­ші агро­за­хо­ди бу­ли про­ве­де­ні в пов­ній мі­рі. А втім, «слаб­ким мі­сцем» мо­же ста­ти й низь­ка якість агро­за­хо­дів, об­умов­ле­на не­до­ста­тні­ми мо­жли­во­стя­ми те­хні­ки. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, за­зна­чи­мо, що за осно­ву ми при­йма­є­мо за­галь­но­прийня­ті стан­дар­ти ве­де­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства, які спря­мо­ва­ні на отри­ма­н­ня най­ви­що­го вро­жаю.

По­ту­жність, об’єм дви­гу­на, ши­ри­на за­хва­ту й ін­ші те­хні­чні да­ні — всі ці фор­маль­но­сті не­хай з’ясо­ву­ють спе­ці­а­лі­сти ін­же­нер­них служб. На­то­мість для ме­не­дже­ра го­лов­ним по­ка­зни­ком є про­ду­ктив­ність, яка в пер­шо­му ви­пад­ку ста­но­вить близь­ко 300 га/до­бу, а в дру­го­му — тіль­ки 22 га. Ви­хо­дить, для за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня ро­біт у спри­я­тли­ві агро­те­хні­чні стро­ки, тра­кто­рів і сі­ва­лок, що ко­шту­ють де­шев­ше, має бу­ти в 14 ра­зів біль­ше, а от­же, й су­мар­на вар­тість те­хні­ки зро­стає май­же до 9 млн грн (!). Тре­ба бу­де й біль­ше фа­хів­ців, ко­трі пра­цю­ва­ти­муть, об­слу­го­ву­ва­ти­муть і ре­мон­ту­ва­ти­муть цю те­хні­ку.

Ва­рі­ант 1. Ва­рі­ант 2. Ар­тем КАЛАШНИК, ди­ре­ктор «ЛЕМКЕНУкра­ї­на» По­си­ли­ти під­трим­ку про­ду­кту

Бі­знес-мо­дель ком­па­нії пе­ред­ба­чає умов­ний роз­по­діл те­ри­то­рії кра­ї­ни на центр, за­хід і схід між трьо­ма ре­гіо­наль­ни­ми ме­не­дже­ра­ми. Є та­кож роз­по­діл по обла­стях і ди­ле­рах. Цен­траль­не пред­став­ни­цтво ви­ко­нує фун­кцію кон­тро­лю, під­трим­ки та роз­ви­тку, а основ­на ро­бо­та з про­да­жу те­хні­ки та її об­слу­го­ву­ва­н­ня ве­де­ться ди­ле­ра­ми та ре­гіо­наль­ни­ми ме­не­дже­ра­ми.

Ра­ні­ше ми ко­ор­ди­ну­ва­ли ди­ле­рів із Ки­є­ва, бу­ва­ю­чи ли­ше в агро­хол­дин­гах. Ни­ні си­ту­а­ція кар­ди­наль­но змі­ни­ла­ся — при­їжджа­є­мо на­віть до то­го клі­єн­та, який хо­че ку­пи­ти плуг за 8 тис. єв­ро. За­га­лом го­то­ві до ви­їзду будь­ко­ли і будь-ку­ди, якщо є та­ка фі­зи­чна мо­жли­вість.

Ди­лер­ська ме­ре­жа сут­тє­во до­по­ма­гає в ро­бо­ті. Про­да­є­мо те­хні­ку че­рез офі­цій­них ди­ле­рів. Їх у нас де­сять в Укра­ї­ні і два в Мол­до­ві. Ро­зу­мі­ю­чи, що во­ни мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти по­ку­пце­ві й ін­ші брен­ди та­кої сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки (від на­ших кон­ку­рен­тів), ба­чи­мо ли­ше одну мо­жли­вість впли­ву — по­си­ли­ти під­трим­ку сво­го про­ду­кту, аби за­без­пе­чи­ти най­кра­щий сер­віс.

Під­ви­щи­ти ло­яль­ність до брен­ду

Де­які на­ші кон­ку­рен­ти на­ма­га­ю­ться пра­цю­ва­ти на­віть без ди­лер­ської ме­ре­жі. Во­ни вла­сни­ми си­ла­ми за­во­зять те­хні­ку в Укра­ї­ну й уже по­тім її по­ши­рю­ють. Це до­сить ве­ли­кий об­сяг ро­бо­ти, який по­тре­бує не­аби­яких фінансових і люд­ських ре­сур­сів. Ко­ли це ро­бить ди­лер, у нас з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість зо­се­ре­ди­ти­ся на під­трим­ці (на­да­ва­ти до­по­мо­гу в про­да­жу не­хо­до­вих то­ва­рів, про­су­ва­ти но­ві по­зи­ції). Окрім то­го, че­рез державну стра­хо­ву ком­па­нію «ЛЕМКЕН-Укра­ї­на» на­дає сво­їм ди­ле­рам по­кри­т­тя пев­но­го гро­шо­во­го лі­мі­ту (від­стро­чка на 180 днів під 3% рі­чних). Тож во­ни ма­ють змо­гу за­зда­ле­гідь за­во­зи­ти те­хні­ку (не під за­мов­ле­н­ня, а під май­бу­тні про­да­жі – на су­му до кіль­кох міль­йо­нів єв­ро), а по­ку­пець – при­дба­ти впо­до­ба­ну мо­дель із від­стро­чкою пла­те­жу. Та­кий під­хід дає змо­гу сфор­му­ва­ти ло­яль­ність по­ку­пців до брен­ду. Осо­бли­во — з огля­ду на те, що за­вод пра­цює тіль­ки під за­мов­ле­н­ня, і тер­мі­ни від­ван­та­же­н­ня ста­нов­лять не мен­ше як два мі­ся­ці.

Ін­ші ін­стру­мен­ти — це пар­тнер­ські про­гра­ми з фі­нан­су­ва­н­ня. Їх на­яв­ність сут­тє­во впли­ває на на­ші про­да­жі, оскіль­ки зна­чна час­тка клі­єн­тів за­ці­кав­ле­на в при­дбан­ні те­хні­ки са­ме із за­лу­че­н­ням кре­ди­тних чи лі­зин­го­вих про­грам.

Ура­ху­ва­ти осо­бли­во­сті рин­ку

На­ша ком­па­нія, на­га­даю, ви­го­тов­ляє ко­жну мо­дель тіль­ки під за­мов­ле­н­ня. При­мі­ром, для плу­га ма­є­мо 50 рі­зних кор­пу­сів, а ко­жне по­ле має свої осо­бли­во­сті, то­му тут пе­ре­д­усім ва­жли­во пі­ді­бра­ти ком­пле­кта­цію під кон­кре­тні умо­ви за­мов­ни­ка й до­три­ма­ти­ся від­по­від­но­го рів­ня яко­сті. В Укра­ї­ні я знаю ли­ше двох фер­ме­рів, які мо­жуть со­бі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.