Ку­ку­ру­дза «у ці­ні»

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

На­при­кін­ці трав­ня на укра­їн­сько­му рин­ку спо­сте­рі­га­ла­ся до­сить не­ти­по­ва си­ту­а­ція, ко­ли ці­на фу­ра­жної ку­ку­ру­дзи пе­ре­ви­щи­ла рі­вень цін на про­до­воль­чу пше­ни­цю (ні, це не по­мил­ка!). Що вже ка­за­ти про фу­ра­жну пше­ни­цю, яка зов­сім від­ста­ла від «ца­ри­ці по­лів».

Пше­ни­ця

Ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) ко­жну де­ка­ду трав­ня змі­ню­ва­ли на­прям. Це від­бу­ва­ло­ся зде­біль­шо­го під впли­вом по­го­дних умов й ін­фор­ма­ції з по­лів про стан по­сі­вів аме­ри­кан­ської пше­ни­ці. Трав­не­вий звіт МСГ США по­дав рин­ку ве­дме­жі си­гна­ли, оскіль­ки оцін­ку кін­це­вих за­па­сів пше­ни­ці у сві­ті в 2016/17 МР бу­ло збіль­ше­но на 14,4 млн тонн про­ти ми­ну­ло­го ро­ку. Не­зва­жа­ю­чи на це, на­при­кін­ці мі­ся­ця бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня зро­ста­ли під впли­вом не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов, які мо­жуть за­шко­ди­ти по­сі­вам.

На укра­їн­сько­му рин­ку пше­ни­ці ці­ни зро­ста­ли пер­ших дві де­ка­ди й ли­ше у тре­тій де­ка­ді де­що зни­зи­ли­ся на про­до­воль­чу пше­ни­цю. На кі­нець мі­ся­ця про­до­воль­ча пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4250–4400 грн/т, фу­ра­жна — за ці­на­ми 4000–4250 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Най­ближ­чим ча­сом сві­то­ві ці­ни на пше­ни­цю пе­ре­бу­ва­ти­муть під ти­ском на­дмір­них пе­ре­хі­дних за­ли­шків, про­те по­го­дні умо­ви мо­жуть вно­си­ти свої ко­ри­гу­ва­н­ня в ди­на­мі­ку цін (як це й від­бу­ва­ло­ся у трав­ні). З огля­ду на те, що тор­гів­лю пше­ни­цею ста­ро­го вро­жаю в Укра­ї­ні май­же за­вер­ше­но, за­ку­пни­ки за­йма­ють ви­чі­ку­валь­ну по­зи­цію й при­ці­ню­ю­ться до но­во­го вро­жаю зер­на.

Ку­ку­ру­дза

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) упев­не­но зро­ста­ли про­тя­гом дру­гої та тре­тьої де­кад трав­ня. Основ­ни­ми чин­ни­ка­ми ро­сту ко­ти­ру­вань бу­ли про­гно­зи що­до змен­ше­н­ня площ по­сі­вів під ку­ку­ру­дзою че­рез ря­сні опа­ди в «ку­ку­ру­дзя­но­му по­ясі» США, зни­же­н­ня оці­нок ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи у Бра­зи­лії та ріст цін на су­мі­жних рин­ках (сої та со­є­во­го шро­ту).

Ко­ти­ру­ва­н­ня не ли­ше пі­ді­йма­ли­ся до рів­ня 4 дол./тон­ну про­тя­гом одні­єї тор­го­вої се­сії (як ми­ну­ло­го мі­ся­ця), а й на­віть утри­ма­ли­ся та пе­ре­ви­щи­ли цей рі­вень. Та­ким чи­ном, на­при­кін­ці мі­ся­ця на Чи­казь­кій бір­жі ку­ку­ру­дза тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 160 дол./тон­ну.

Під впли­вом сві­то­вих цін укра­їн­ська ку­ку­ру­дза та­кож ста­біль­но зро­ста­ла у ці­ні про­тя­гом усьо­го трав­ня, до­да­ю­чи що­ти­жня 70–100 грн/т. На­при­кін­ці трав­ня ку­ку­ру­дза тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4550-4750 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що ви­ще за рі­вень цін на про­до­воль­чу пше­ни­цю 2-го кла­су — 4250–4400 грн/т. Це є до­сить не­ти­по­вим яви­щем і мо­же свід­чи­ти про за­ви­ще­н­ня цін на ку­ку­ру­дзу. Про­ти ін­ших куль­тур ку­ку­ру­дза має біль­ший по­пит у трей­де­рів, хо­ча тем­пи екс­пор­ту на­ба­га­то ниж­чі, ніж в по­пе­ре­дні мі­ся­ці.

Сві­то­ві ці­ни на со­є­ві бо­би дві остан­ніх де­ка­ди трав­ня на­дій­но «три­ма­ли план­ку» — рі­вень, який вда­ло­ся до­сяг­ти в остан­ні мі­ся­ці. У цей пе­рі­од бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT) ру­ха­ли­ся в бо­ко­во­му трен­ді й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 388–398 дол./т, що є ре­кор­дом за остан­ніх май­же 2 ро­ки (ана­ло­гі­чний рі­вень цін був у трав­ні 2014-го).

Трав­не­вий звіт МСГ США опри­лю­днив пер­ші про­гно­зи ви­ро­бни­цтва, спо­жи­ва­н­ня та кін­це­вих за­па­сів со­є­вих бо­бів. Не­зва­жа­ю­чи на те, що в 2016/17 МР очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва сої, спо­жи­ва­н­ня та­кож збіль­шу­є­ться, то­му кін­це­ві за­па­си очі­ку­ю­ться на 6 млн тонн мен­ше, ніж у 2015/2016 МР. Ін­фор­ма­ція що­до зни­же­н­ня вро­жаю сої в Ар­ген­ти­ні, яка по­сі­дає тре­тє мі­сце се­ред екс­пор­те­рів, та­кож на­дає під­трим­ку ці­нам. Опе­ра­то­ри рин­ку ува­жно слід­ку­ють за хо­дом по­сів­ної кам­па­нії по сої у США, яка то при­пи­ня­є­ться че­рез до­що­ву

по­го­ду, то від­нов­лю­є­ться, що та­кож від­би­ва­є­ться на ці­но­вих ко­ти­ру­ва­н­нях.

Як ми й очі­ку­ва­ли, у трав­ні ці­ни на сою в Укра­ї­ні на­здо­га­ня­ли кві­тне­ве від­ста­ва­н­ня від сві­то­вих. За мі­сяць ці­на сої до­да­ла 700– 800 грн/т й на кі­нець трав­ня до­ся­га­ла рів­ня 10 500–10 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СPT-за­вод.

На­да­лі сут­тє­вий вплив на ці­ни справ­ля­ти­муть та­кі еко­но­мі­чні чин­ни­ки, як по­пит на сою та шрот із бо­ку Ки­таю, змен­ше­н­ня вро­жаю сої в Ар­ген­ти­ні, курс до­ла­ра до іно­зем­них ва­лют то­що.

Со­ня­шник

У трав­ні ці­ни на со­ня­шник в Укра­ї­ні тра­ди­цій­но пе­ре­бу­ва­ли під впли­вом ці­но­вих ко­ли­вань на со­ня­шни­ко­ву олію в пор­тах Чор­но­го мо­ря, які, в свою чер­гу, ре­а­гу­ва­ли на ці­ни в пор­тах Єв­ро­пи. На кі­нець трав­ня со­ня­шник тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 11 200– 11 500 грн/т, що ви­ще за рі­вень ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го мі­ся­ця — на 300 грн/т. Мав по­пит со­ня­шни­ко­вий шрот, який стрім­ко зро­став у ці­ні остан­ніх дві де­ка­ди трав­ня.

По­пит на рин­ку со­ня­шни­ку ще є, але по­сту­по­во зни­жу­ва­ти­ме­ться. Най­ближ­чим ча­сом зна­чно­го ро­сту цін не очі­ку­є­ться, оскіль­ки пе­ре­ро­бни­ки сфор­му­ва­ли до­ста­тньо за­па­сів для ви­ро­бни­цтва. За умо­ви збе­ре­же­н­ня сьо­го­дні­шньо­го рів­ня цін на со­ня­шни­ко­ву олію по­тен­ці­а­лу для зро­ста­н­ня цін на со­ня­шник не­має. Ли­ше сут­тє­ве зро­ста­н­ня цін на олію мо­же да­ти по­штовх для зро­ста­н­ня цін на си­ро­ви­ну. Та­кож ва­жли­вою є ін­фор­ма­ція з по­лів: в остан­ні дні трав­ня по­ча­ли над­хо­ди­ти по­ві­дом­ле­н­ня про за­ги­бель по­сі­вів че­рез про­ни­кне­н­ня гер­бі­ци­дів гли­бо­ко в ґрунт вна­слі­док злив­них до­щів.

Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.