За­кон Лі­бі­ха для тра­кто­ра

AgroMarket - - ЕКС­ПЕР­ТНА ОЦІН­КА -

Зро­ста­н­ня цін на енер­го­но­сії зму­шує ке­рів­ни­ка бра­ти до ува­ги та­кий чин­ник, як спо­жи­ва­н­ня па­ли­ва. Ва­рі­ан­ту №1 для оброб­ки за­зна­че­ної пло­щі не­об­хі­дно 10,5 тис. л паль­но­го, ва­рі­ан­ту №2 — 27 тис. На диз­па­ли­во (за ці­ною 18 грн/л) — від­по­від­но, 189 тис. та 486 тис. грн.

Якість ви­сі­ву — один із най­ва­жли­ві­ших по­ка­зни­ків для сі- ва­лок. Від ньо­го за­ле­жать як май­бу­тній вро­жай, так і ви­тра­ти й облік ма­те­рі­а­лів. За­сто­су­ва­н­ня най­де­шев­ших сі­ва­лок за ви­ко­ри­ста­н­ня які­сно­го ма­те­рі­а­лу зни­жує йо­го по­тен­ці­ал че­рез не­рів­но­мір­ний роз­по­діл на­сі­нин в ря­ді, від­су­тність при­ти­ска­н­ня до по­сів­но­го ло­жа, а та­кож че­рез ви­со­кий від­со­ток фі­зи­чно­го псу­ва­н­ня у про­це­сі про­хо­дже­н­ня че­рез агре­гат. Зна­чно ви­щі ви­тра­ти й не­до­ско­на­лий облік по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу та до­брив збіль­шу­ють від­по­від­ні стат­ті ви­да­тків для під­при­єм­ства.

Ви­со­ко­які­сні ж сі­вал­ки обла­дна­но ав­то­ма­ти­кою за­хи­сту від пе­ре­сі­ву, яка кон­тро­лює рів­но­мір­ний ви­хід ко­жної на­сі­ни­ни та ко­жної гра­ну­ли, вра­хо­вує їх по­шту­чно, за­ле­жно від уста­нов­ле­ної нор­ми, з то­чні­стю 99,5–99,7%, що, крім ін­шо­го, уне­мо­жлив­лює ви­пад­ки роз­кра­да­н­ня. До­да­тко­ва мо­жли­вість для еко­но­мії — ке­ру­ва­н­ня від­кри­т­тям і за­кри­т­тям окре­мих се­кцій, ко­ли агре­гат роз­вер­та­є­ться, що звіль­няє від про­бле­ми пе­ре­кри­т­тя.

Ін­ко­ли втра­ти від не­які­сної ро­бо­ти сі­вал­ки мо­жуть ста­но­ви­ти до тре­ти­ни вро­жаю.

В на­шо­му ви­пад­ку ми обме­жи­мо­ся се­ре­дньо­ста­ти­сти­чни­ми 20%, що для пло­щі у 3000 га і за рин­ко­вої вар­то­сті со­ня­шни­ку що­най­мен­ше ста­но­ви­ти­ме 9, 126 млн грн.

Під­су­мо­ву­ю­чи роз­ра­хун­ки, ба­чи­мо ці­ка­ву за­ко­но­мір­ність: те, що спер­шу вва­жа­ло­ся еко­но­мі­єю, на­справ­ді при­зве­ло до упу­ще­ної ви­го­ди та до­да­тко­вих гро­шо­вих ви­трат, а рі­зни­ця, за най­скром­ні­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, ста­но­ви­ла по­над 3 млн грн — за умо­ви одна­ко­во­го впли­ву всіх ін­ших чин­ни­ків.

Зві­сно, ке­рів­ник сіль­госп­під­при­єм­ства мо­же на вла­сний роз­суд роз­по­ря­джа­ти­ся за­лу­че­ни­ми та обі­го­ви­ми ко­шта­ми. Що­прав­да, йо­го оста­то­чна ефе­ктив­ність бу­де ви­мі­ря­на ви­клю­чно гро­ши­ма, а пра­гне­н­ня до то­таль­ної еко­но­мії мо­же да­ти­ся взна­ки не­за­пла­но­ва­ни­ми втра­та­ми.

Та­рас КОР­НІ­ЄН­КО, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ви­ро­бни­цтва та роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Agricom Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.