Змен­ши­ти ви­тра­ти на те­хні­ку

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

«Уже го­то­ва до­ро­жня кар­та пе­ре­хо­ду на єв­ро­пей­ську мо­дель оцін­ки від­по­від­но­сті сіль­гос­пте­хні­ки. Крім то­го, чі­тко про­пи­са­но план за­хо­дів на 2016 рік що­до впро­ва­дже­н­ня те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту за­твер­дже­н­ня ти­пу сіль­гос­птра­кто­рів. Це ті основ­ні до­ку­мен­ти, за яки­ми ми пра­цю­ва­ти­ме­мо най­ближ­чий рік», — ци­тує прес-слу­жба Мі­на­гро­по­лі­ти­ки за­сту­пни­ка мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Вла­ди­ста­ву Ру­ти­цьку.

Се­ред най­ближ­чих зав­дань на­зва­но гар­мо­ні­за­цію чин­но­го те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту до REGULATION (EU) No167/2013 що­до за­твер­дже­н­ня ти­пу та на­гля­ду за рин­ком сіль­сько­го­спо­дар­ських і лі­со­го­спо­дар­ських транс­порт­них за­со­бів. Роз­роб­ка та гар­мо­ні­за­ція до REGULATION (EU): №1322/2014, 2015/208, 2015/96, 2015/504, 2015/68 (ре­гла­мен­ти, що уста­нов­лю­ють окре­мі ви­мо­ги до сіль­гос­пте­хні­ки). І при­ве­де­н­ня у від­по­від­ність до за­ко­но­дав­ства ЄС ін­сти­ту­цій­но­го за­без­пе­че­н­ня за­твер­дже­н­ня ти­пу (ста­тус і пов­но­ва­же­н­ня ор­га­нів за­твер­дже­н­ня ти­пу та те­хні­чних служб).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.