До­ро­гою ці­ною

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ -

«За­га­лом, від­су­тність куль­ту­ри спла­ти по­да­тків в Укра­ї­ні не ле­жить ви­клю­чно у пло­щи­ні мо­ра­лі, а має під со­бою гли­бо­ке еко­но­мі­чне під­ґрун­тя, і є про­бле­мою си­стем­ною, оскіль­ки в про­це­сі за­ці­кав­ле­на не одна, а де­кіль­ка сто­рін», — на­го­ло­шує ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Agricom Group Пе­тро Мель­ник

Як за­ува­жує фер­мер із Пол­тав­щи­ни Оле­ксандр Жу­ра­вель, най­су­ту­жні­ше ни­ні сіль­го­спви­ро­бни­кам із зе­мель­ним бан­ком до 500 га. «Для їхньої ле­галь­ної ді­яль­но­сті, — ка­же він, — дер­жа­ва не до­кла­дає жо­дних зу­силь, пра­цю­ю­чи пе­ре­д­усім із го­спо­дар­ства­ми, які дав­но на спе­цре­жи­мі й фі­ксо­ва­но­му по­да­тку.

Тим ча­сом ма­ло­му фер­ме­ро­ві, ко­трий не­що­дав­но за­ре­є­стру­вав свою спра­ву, для отри­ма­н­ня по­да­тко­вих пільг до­ве­де­ться ще й до­ве­сти, що він справ­ді сіль­го­спви­ро­бник, а до­ки не до­ве­де, пра­цю­ва­ти­ме на за­галь­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня. Зро­зумі­ло, на­вряд чи го­спо­да­рю­ва­ти­ме со­бі у зби­ток. То­му й ви­му­ше­ний дем­пін­гу­ва­ти ці­ни на про­ду­кцію, ку­пу­ва­ти кон­тра­фа­ктне на­сі­н­ня та паль­не, по­го­джу­ва­ти­ся на обо­руд­ки із зем­лею.

Як по­яснює пар­тнер кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії «Укра­їн­ський Аграр­ний Центр» Ан­тон Фе­дун, ча­сти­ну зе­мель фер­ме­ри не ре­є­стру­ють, щоб обі­йти пе­ре­ва­жне пра­во по­пе­ре­дньо­го орен­да­ря. То­му по кіль­ка ро­ків обро­бля­ють угі­д­дя, спла­чу­ю­чи за їх орен­ду го­тів­кою «в кон­вер­ті».

Схо­же, на бій із «тін­ню» ви­му­ше­ні ста­ва­ти пу­блі­чні ком­па­нії, на які де­да­лі біль­ше по­си­лю­є­ться по­да­тко­вий тиск. «Ми зві­ту­є­мо пе­ред сіль­ськи­ми ра­да­ми про ті по­да­тки, що спла­чу­є­мо, скіль­ки за­пла­ти­ли се­лу, ра­йо­ну, кра­ї­ні», — ка­же ке­рів­ник слу­жби со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки та ко­му­ні­ка­цій ком­па­нії «Кер­нел» Окса­на Ко­валь.

Крім обов’яз­ко­вих ви­плат агро­ви­ро­бни­ки, що пра­цю­ють «по-бі­ло­му», на­да­ють мі­сце­вим гро­ма­дам і там­те­шнім ме­шкан­цям со­ці­аль­ну до­по­мо­гу, дба­ють про роз­ви­ток шкіл, лі­ка­рень, за­кла­дів куль­ту­ри. Згі­дно з до­слі­дже­н­ням Асо­ці­а­ції, в се­ре­дньо­му з 1 га сіль­го­сп­зе­мель 66 грн іде на со­ці­аль­ні по­тре­би сіль­ських гро­мад. За­галь­ний об­сяг та­кої до­по­мо­ги з офі­цій­но орен­до­ва­них зе­мель оці­ню­є­ться в 1,4 млрд грн.

Ті, що спла­чу­ють по­да­тки, ви­ма­га­ють, аби пра­ви­ла гри бу­ли одна­ко­ви­ми для всіх уча­сни­ків рин­ку. «Нам дис­ком­фор­тно пра­цю­ва­ти в та­ких умо­вах, то­му що ці лю­ди мо­жуть пла­ти­ти орен­ду за ко­шти не­спла­че­них по­да­тків і під­ви­щу­ва­ти її», — ка­же ген­ди­ре­ктор «Мрії» Сай­мон Чер­няв­ський.

«По­трі­бно, щоб ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ра­зом із Дер­жгео­ка­да­стром про­ве­ли гли­бо­кий ау­дит цих зе­мель. Уне­сли ці да­ні до Пу­блі­чної ка­да­стро­вої кар­ти Укра­ї­ни. Мі­сце­ва вла­да має бу­ти за­ці­кав­ле­на в над­хо­дже­н­нях до бю­дже­ту», — ка­же вла­сник ком­па­нії «Агро­дар» Ро­ман Ле­щен­ко.

Тим ча­сом у Дер­жгео­ка­да­стрі на­рі­ка­ють на мі­ні­маль­ні став­ки, за яки­ми мі­сце­ві гро­ма­ди укла­да­ють до­го­во­ри орен­ди на зем­лю. По­над по­ло­ви­ну (із 50 тис.) угод укла­де­но зі став­кою, що ниж­ча за 3% нор­ма­тив­но-гро­шо­вої оцін­ки, став­ка по­над тре­ти­ни та­ких угод — на рів­ні 4–7% і ли­ше 3% ви­зна­ча­ють орен­дну пла­ту, що на­бли­же­на до вар­то­сті ко­ри­сту­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми зем­ля­ми при­ва­тної фор­ми вла­сно­сті (8% НГО). «Ура­хо­ву­ю­чи дис­ба­ланс, який існує у вар­то­сті орен­ди па­їв і зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня дер­жав­ної фор­ми вла­сно­сті, Держгеокадастр іні­ці­ю­вав пе­ре­гляд до­го­во­рів орен­ди для при­ве­де­н­ня до ви­мог за­ко­но­дав­ства та рин­ко­вих ре­а­лій», — по­ві­до­ми­ли у ві­дом­стві. Бі­знес від­ре­а­гу­вав про­гно­зо­ва­но і, схо­же, да­ле­ко не так ло­яль­но, як спо­ді­ва­ли­ся чи­нов­ни­ки.

На­ра­зі сьо­го­дні, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, ма­ло не тре­ти­на аграр­но­го се­кто­ра пра­цює в ті­ні. До­ки зро­ста­ти­ме по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня, жо­дне із цих під­при­ємств не бу­де на­ла­што­ва­не пра­цю­ва­ти про­зо­ро. Від­так, на пе­ре­ко­на­н­ня ана­лі­ти­ків, єди­ним по­ря­тун­ком мо­же ста­ти за­про­ва­дже­н­ня мі­ні­маль­но­го по­да­тко­во­го со­ці­аль­но­го зо­бов’яза­н­ня з 1 га сіль­го­сп­зе­мель. Спіль­ні зу­си­л­ля вла­ди та бі­зне­су в ре­фор­му­ван­ні се­кто­ра мо­жуть до­да­тко­во за­лу­чи­ти 3,6 млрд грн уже цьо­го ро­ку.

Про­те вже сьо­го­дні пи­та­н­ня ре­є­стра­ції прав орен­ди та спла­ти по­да­тків по­ля­гає ви­клю­чно в йо­го кон­тро­лі гро­ма­дою, оскіль­ки са­ме їй до­бре ві­до­мо про те, хто і як обро­бляє зем­лю, та скіль­ки за неї пла­тить. А то­му у гро­ма­ди ма­ють бу­ти сти­му­ли це ро­би­ти. Крім то­го, дер­жа­ва по­вин­на мо­ти­ву­ва­ти «ті­ньо­ви­ків» пра­цю­ва­ти офі­цій­но. У біль­шо­сті роз­ки­не­них кра­їн сві­ту для цьо­го лі­бе­ра­лі­зу­ва­ли По­да­тко­вий ко­декс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.